Науково-практична конференція
«ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА: теорія, практика та напрямки розвитку»

 

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичній конференції “ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ”, яка відбудеться 28 – 29 листопада 2017 року на базі наукового порталу «Економіка: реалії часу».
Мета конференції – обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань з проблем економічної кібернетики, перспектив її розвитку.

На конференції планується обговорення за наступними науковими напрямами:

 • Сучасні напрямки моделювання економіки
 • Сучасні моделі та технології підприємницької діяльності
 • Актуальні проблеми, концептуальні моделі та прогнозування розвитку економіки регіону
 • Проблеми підготовки спеціалістів з економічної кібернетики
 • Проблеми управління соціально-економічними системами.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до 10 листопада 2017 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету: ekit1965@gmail.com заявку, тези та відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску. Тема листа: «Конференція, Прізвище авторів». Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище авторів латинськими літерами (Наприклад: 1 автор – Іvanov_Tezy.doc; Іvanov_Zayava.doc; Іvanov_Oplata.doc). Докладніше щодо структури та вимоги до оформлення тез Ви можете дізнатися з “Інформаційного листа”.

Про отримання і прийняття матеріалів до публікації обов’язково має надійти підтвердження від оргкомітету.

Матеріали конференції будуть розміщені на науковому порталі «Економіка: реалії часу».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • обсяг тех. – до 2-х сторінок, які не нумерувати;
 • формат паперу – А4;
 • шрифт тексту – Тimes New Roman;
 • висота кеглю – 10 пт;
 • міжрядковий інтервал – одинарний;
 • поля – зверху, знизу – 2 см, зліва – 2,5 см, справа – 1,5 см;
 • абзацний відступ – 1,25см.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕНЦІЇ

Передбачається заочна форма участі в роботі конференції:

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:

Філиппова Світлана Валеріївна, дійсний член Академії економічних наук України, д.е.н., проф., директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ

Заступники голови організаційного комітету:

Соколовська Зоя Миколаївна, д.е.н., проф., дійсний член Академії економічної кібернетики України, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій ОНПУ
Альохін О.Б., доктор економічних наук, професор кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій ОНПУ
Балан О.С., член-кореспондент академії економічної кібернетики України, відповідальний редактор наукового журналу “Економіка: реалії часу”, д.е.н., доц., доцент кафедри Обліку, аналізу і аудиту ОНПУ

Члени організаційного комітету:

Вітлінський В.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіко – математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
Матвійчук А.В. – д.е.н., професор кафедри економіко – математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
Черняк О.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Соловйов В.М. – д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
Вовк В.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка;
Клебанова Т.С. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету;
Ковальчук К.Ф. – д.е.н., професор, декан економічного факультету Національної металургійної академії (м. Дніпро);
Кузьмін О.Є. – д.е.н., професор, директор інституту економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехника»;
Лук’яненко І.Г. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
Максишко Н.К. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету;
Меркулова Т.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
Рамазанов С.К. – д.е.н., д.т.н., професор кафедри економічної кібернетики Полтавського університету економіки і торгівлі;
Сергєєва Л.Н. – д.е.н., професор, проректор Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (м. Черкаси);
Скрипниченко М.І. – д.е.н., професор, чл.-кор. НАН України, керівник відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України».
Міхал Вархола – президент Академічної спільноти Міхала Балудянського, Словаччина
Sebastien Menard – Professor of Economics, Director of International Relation Le-Man, професор економіки, директор департаменту міжнародних зв’язків університету Ле-Ман.

Секретар організаційного комітету:

Чугунов Анатолій Анатолійович, дійсний член Академії економічної кібернетики України, к.е.н., доц., заступник завідувача кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій ОНПУ

Технічні редактори:

Лінгур Любов Миколаївна, ст. викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій ОНПУ
Філатова Тетяна В’ячеславівна, ст. викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій ОНПУ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргокомітету65044, Одеса, просп. Шевченка 1, ОНПУ, кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Контактні особиФілатова Тетяна В’ячеславівна +38(048)705-84-83, +38(098)5809045
Лінгур Любов Миколаївна +38(048)705-83-58, +38(067)7892043
eMailekit1965@gmail.com – для подання матеріалів і зворотнього зв’язку, тема листа: «Прізвище авторів»

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

2015 рік. Матеріали конференції

I. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Соколовська З.М.

Сучасні напрямки розвитку імітаційного моделювання та їх прикладні реалізації

11

Ивченко И.Ю.,
Чугунов А.А.,
Ивченко И.О.

Экономическое моделирование как инструмент управления ИТ-предприятием

15

Востров Г.Н.,
Опята Р.Ю.

Математическое моделирование инвестиционных процессов в динамических процессах экономических систем

18

Савченко-Марущак М.С.,
Соколова Н.А.

Дослідження соціально-економічних індикаторів розвитку та впливу на них природно-кліматичних чинників

20

Андриенко В.М.,
Трач А.А.

Модели оптимизации портфеля ценных бумаг

24

II. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ – ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Юхименко Б.И.

Алгоритмическая система решения задач дискретной оптимизации

27

Григорова А.А.

Інформаційні системи управління персоналом на підприємстві

29

Будорацька Т.Л.,
Свирипа Г.Л.

Генетичні алгоритми у вирішенні економічних задач

32

Журавльова Н.М.

Засоби MS Excel прогнозування в управлінні економічними системами

35

Артамонова Н.С.,
Артамонов Є.В.,
Максимов М.М.

Інформаційна підтримка системи економічної безпеки на підриємстві

38

Соколов А.Е.,
Соколова О.В.

Моделювання процесу підготовки фахівців

41

Бучка О.В.,
Журан О.А.

Необхідність управління інформаційною безпекою на підприємстві

44

Клепікова О.А.

Огляд сучасних систем управління бізнес-процесами

46

Одрехівський М.В.

Організація управління інноваційними підприємствами

49

Такій Д.М.,
Журан О.А.

Управління інформаційною безпекою підприємства для утримання конкурентних позицій на ринку

53

Чугунов А.А.,
Івченко І.Ю.,
Труфанова Т.П.

Інноваційний підхід до формування товарного портфеля підприємства в сфері рекламних послуг

56

Бабиченко А.В.

Скорость обработки информации в субъектах хозяйствования как фактор повышения их эффективности

58

Глава М.Г.

Построение универсальной сущности предметной области на основе определения подобных объектов в разных предметных подобластях

60

III. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Забарна Е.М.

Формування стратегії розвитку реального сектору регіону на основі прогнозування та моделювання

63

Карамушка М.В.,
Дигало О.О.

Аналіз економіко-географічного розташування регіону як основа моделювання його розвитку на прикладі херсонської області

68

Бровкова Е.Г.,
Бровкова Е.В.

Кластерная модель развития экономики одесского региона

71

Акименко Н.В.,
Донець А.С.

Напрямки підвищення конкурентоспроможності вітчизняних морських портів на інноваційних засадах

74

Ніколайчук О.А.

Моделювання підсистеми управління інтелектуальним капіталом підприємства та оцінювання ефективності її функціонування

77

Холодов Л.В.

Напрямки підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності ТДВ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД» в умовах ринкової конкуренції

81

Сидорук Б.В.

Оптимизационные модели управления в чрезвычайных ситуациях с учетом региональных особенностей

84

Чапчакчи В.Н.,
Райко Г.А.

Программно-целевой подход в управлении развитием региона

87

Артим-Дрогомирецька З.Б.,
Пахольчук П.П.

Формування людського капіталу як чинника економічного розвитку

91

Галушкіна Т.П.,
Легка К.В.

Стратегія енергоефективності на місцевому рівні під впливом глобальних викликів

94

Кобець В.М.

Прогнозування еволюційної динаміки ринкової влади фірм з урахуванням функції суспільного вибору держави

97

IV. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВІТКУ ЕКОНОМІКИ ТА ОСВІТИ

Данилець Є.В.,
Данилець О.В.

Проблематика впровадження інформаційних технологій в освіті

100

Кулик В.О.,
Пернарівський О.В.

Використання VALUE AT RISK при аналізі валютних ризиків в україні

103

Філатова Т.В.

Визначення основних критеріїв при підготовці спеціалістів, які впливають на вибір роботодавця

106

Журавель А.І.,
Коваленко О.М.

Проблеми забезпечення міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства

108

Холодов Л.В.

Загальні підходи щодо підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств будівельної галузі

110

Сааджан І.А.,
Сааджан В.А.

Індикація у моделі «зеленої» економіки

113

Cherednychenko V.A.

Product innovations of enterprises as a form of competition

116

Лінгур Л.М.

Критерії та порогові значення оцінки економічної безпеки організації (підприємства)

118