Міжнародна науково-практична конференція
«Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств»

 

Шановні колеги! Одеський національний політехнічний університет, Науковий портал «Економіка: реалії часу», Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеський національний економічний університет, Університет прикладних наук (ФРН, м. Аугсбург), Київський національний університет технології та дизайну, Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», Хмельницький національний університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Донецький державний університет управління, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств», яка відбудеться 27-28 квітня 2017 року.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, кафедра Економіки підприємств, ГУК, каб. 528.

Мета конференції – обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань з проблем формування потенціалу промислових підприємств та перспектив їх економічного розвитку провідними та молодими вченими України.

До участі у конференції запрошуються молоді вчені: доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти, пошукувачі, співробітники наукових установ, викладачі, студенти ВНЗів

На конференції планується обговорення за наступними науковими напрямами:

 • Стратегічне управління економічним розвитком промислових підприємств;
 • Теорія і практика формування інноваційно-інвестиційного потенціалу промислових підприємств;
 • Вплив потенціалу промислового підприємства на його конкурентоспроможність;
 • Оцінка потенціалу промислових підприємств;
 • Фінансове забезпечення формування потенціалу розвитку промислових підприємств;
 • Формування кадрової складової потенціалу промислових підприємств;
 • Теоретико- прикладні аспекти управління потенціалом і розвитком промислових підприємств.

Мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, польська, іспанська

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету conf.kafekonomika@gmail.com до 15 квітня 2017 р. такі документи:

 • Заявка про участь у конференції (Форма заявки додається).
 • Тези доповіді.
 • Відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску за участь у конференції.

Назви файлів повинні відповідати прізвищу доповідача: Прізвище_Заявка, Прізвище_Тези.
Тези повинні мати формат *.doc або *.docx-файлу.

Важливо! Просимо вказувати в темі електронного листа: «Матеріали № секції Прізвище».

Більш докладна інформація наведена в інформаційному листі.

Матеріали конференції будуть розміщені на науковому порталі «Економіка: реалії часу» НАУКОВИЙ ПОРТАЛ.

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез доповідей автор несе особисту відповідальність.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті за матеріалами своїх досліджень в міжнародному фаховому науковому електроннуму журналі «Економіка: реалії часу».

Про отримання і прийняття матеріалів учасники конференції будуть проінформовані оргкомітетом.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Обсяг тез – рівно 2 сторінки;
 • формат паперу А4;
 • шрифт тексту Times New Roman Cyr;
 • висота кеглю – 12;
 • міжрядковий інтервал 1;
 • поля з усіх боків по 2 см.

Назва доповіді – по центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після назви пустий рядок,
потім ініціали та прізвище автора напівжирний курсив, вчений ступінь, учене звання, назва установи або навчального закладу курсив, вирівнювання по центру.
Після основного тексту наводиться список використаної літератури, оформлений за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1-2006.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці
конференції та вимогам до оформлення тез.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕНЦІЇ

Передбачаються заочна форми участі в роботі конференції:

 •  з отриманням електронного варіанту збірника тез на порталі «Економіка: реалії часу»;
 •  з отриманням паперового збірника тез. Збірники статей і тез доповідей висилаються першому авторові поштовим переказом за рахунок автора.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргкомітету65044 м. Одеса, проспект Шевченко 1, Одеський національний політехнічний університет, кафедра Економіки підприємств, ГУК, каб. 528.
Контактні особиНекрасова Любов Аркадіївна +38 (050) 5032393
Фоміна Дар’я Сергіївна +38 (063)6497008
eMailconf.kafekonomika@gmail.com

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:

Бельтюков Євген Афанасійович, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії економічної кібернетики, д.е.н.,
професор, зав. кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету

Співголова організаційного комітету:

Філиппова Світлана Валеріївна, дійсний член Академії економічних наук України, академік з обліку та аудиту,
д.е.н., професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ

Члени організаційного комітету:

Бутенко Анатолій Іванович, заслужений діяч науки і техніки України,д.е.н., професор, зав. відділом розвитку
підприємництваІнституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України,
Янковий Олександр Григорович, заслужений діяч науки і техніки України, д.е.н., професор, зав. кафедри економіки
підприємства Одеського національного економічного університету,
Окс Міхаель Маттіас, к.е.н., Університет прикладних наук (ФРН, м. Аугсбург),
Гончаров Юрій Вікторович, заслужений економіст України, д.е.н., професор, зав. кафедри менеджменту Київського
національного університету технології та дизайну,
Мельник Ольга Григорівна, д.е.н., професор, зав. кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності
Національного університету «Львівська політехніка»,
Орлов Олівер Олексійович, академік академії економічних наук, академік АІНУ, академік МАІ, д.е.н.,
професор, зав. кафедри економіки підприємства та підприємництва Хмельницького національного університету,
Яковлев Анатолій Іванович, заслужений працівник народної освіти України, академік Академії інженерних
наук України, д.е.н., професор, зав. кафедри економіки та марктингу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,
Петенко Ірина Валентинівна, академік академії економічних наук України, д.е.н., професор, завідувач кафедри
управління персоналом і економіки праці Донецького державного університету управління,
Козаченко Ганна Володимирівна, заслужений діяч науки і техніки України, д.е.н., професор, зав. кафедри
менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.

Відповідальний організатор комітету:

Некрасова Любов Аркадіївна,к.е.н., доц., доцент кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету.

Технічні редактори:

Фоміна Дар’я Сергіївна, інженер ІІ кат. кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

2017 рік: Матеріали конференції

I.Стратегічне управління економічним розвитком промислових підприємств

Н.С. АртамоноваСИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПІДТРИМКИ ФІНАНСОВО НЕСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

4

О.О. Барабаш,
Д.О. Макарець
ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМУ БЕНЧМАРКІНГУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ШАБО»

6

С.В. Безнос,
К.М. Гордієнко
ВПРОВАДЖЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАДЛЯ ЇХНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

8

Е.Г. Бровкова,
Е.В. Бровкова
ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

10

О.В. Лапін,
Є.Д. Найда
НЕОБХІДНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ТА СУПРОВОДУ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

12

Н.С. Мамонтенко,
К.В. Бабенко
УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

14

Л.А. Некрасова,
А. Гіренко
ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

16

І.М. Сараєва,
Н.І. Носова
ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ФАКТОР СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

19

С.С. Свірідова,
С.А. Толстова
ПОТЕНЦІАЛ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСКОГОСПОДАРСКИХ ПІДПРИЄМСТВ

21

О.М. СтойловськаПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

23

Д.С. ЯшкінКЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ РИЗИКІВ

25

О.І. Яшкіна,
Л.П. Влах,
Х.А. Бороган
НАПРЯМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

27

II. Теорія і практика формування інноваційно-інвестиційного потенціалу промислових підприємств

А.А. Дискіна,
О.Б. Красненська
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

30

І.М. Єпіфанова,
Л.А. Панченко
ВИСВІТЛЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВА КРАЇНИ

32

О.В. Маковеєва,
Д.С. Фоміна
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

35

Ю.І. Продіус,
Г.К. Полянська
ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

37

К.С. МироненкоВПЛИВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЗМІН

39

III.Вплив потенціалу промислового підприємства на його конкурентоспроможність

С.В. Безнос,
А.Р. Заволодько
ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРУ

42

Л.А. Некрасова,
А.В. Хрістова
ГНУЧКІСТЬ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

44

Л.О. Стрій,
В.О. Кутас
ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ТА ОСНОВНИХ ШЛЯХІВ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

46

І.В. СтрутинськаОЦІНЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ РОЗУМІННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

49

Т.И. Черкасова,
Д.Б. Сазонов
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОТЕНЦИАЛ ЕГО РАЗВИТИЯ

51

О.П. Чукурна,
А.О. Буряк,
М.В. Дікусар
МАТРИЦЯ ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГИСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ

53

О.П. Чукурна,
Н. Поліщук,
М. Бурдикіна
СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ АГРОФРАНЧАЙЗИНГУ

55

О.П. Чукурна,
О.В. Райнова,
В.А. Березянська
СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ІНТЕРНЕТІ

57

О.П. ЧукурнаКОНКУРЕНТНИЙ АНАЛІЗ ПДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

59

IV. Оцінка потенціалу промислових підприємств

Е.А. Бельтюков,
А. В. Пашкова
ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

62

А.В. МельникОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ АТ «ОБОЛОНЬ»

64

О.В. НікішинаМЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ІНТЕГРОВАНОГО ТОВАРНОГО РИНКУ

66

V.Фінансове забезпечення формування потенціалу розвитку промислових підприємств

Н.С. Поповенко,
М.В. Кула
РАСШИРЕНИЕ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ – ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

69

С.С. Свірідова,
М. Бердієва
ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

71

VI.Формування кадрової складової потенціалу промислових підприємств

С.В. Безнос,
А.А. Бринза
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

74

С.В. Безнос,
Н.О. Стоянова
СУТНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

76

С.В. БезносДЕМОГРАФІЧНІ ЗМІНИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ – ПЕРСПЕКТИВИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА КРАЇНИ В ЦІЛОМУ

78

А.А. Дискіна,
І. Параскева
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

82

Antonina LitinskaKREATYWNOŚĆ I INNOWACJE W ZARZĄDZANIU NOWOCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM

84

Н.С. Мамонтенко,
Д.А. Назаренко
АЛЬТЕРНАТИВНІ СИСТЕМИ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ МЕНЕДЖМЕНТУ

88

І.Б. МарковичКАДРОВА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

90

Н.В. Мілошевич,
К.О. Чорноморець
СУБКУЛЬТУРИ І ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

92

Н.В. МілошевичДЕЯКІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УПРАВЛІННЯ

94

Л.І. Чернишова,
Г.О. Джуринська,
Т.Д. Добровольський
ПЛАНУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

96

Л.І. Чернишова,
М.В. Ілінчук
КОМПЛЕКСНІСТЬ ПИТАННЯ УСПІШНОСТІ HR-БРЕНДІНГУ В КАДРОВОМУ УПРАВЛІННІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

98

VII.Теоретико–прикладні аспекти управління потенціалом і розвитком промислових підприємств

С.В. Безнос,
Н.В. Шишман
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ОПАЛЕННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І РІШЕННЯ

101

L.М. GerasimovaLOGISTIK ALS WETTBEWERBSVORTEIL FAKTOR

103

І.М. Єпіфанова,
А.С. Союменко
ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

105

Г.И. Задорожко,
О.О. Грищук
ВИБІР СПОСОБУ ЗАПОЧОТКУВАННЯ БІЗНЕСУ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ

108

Д.О. МаковецькаМАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОШЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ДО НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

110

Л.А. Некрасова,
О.О. Черненко
ОСНОВИ ТА СПЕЦИФІКА ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

112

Ю.І. Продіус,
Л.В. Пейчева
КОНСАЛТИНГ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

114

Ю.І. Продіус,
С.О. Ізотов,
З.В. Балецька
СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЗЕД

116

В.А. Сааджан,
Д.В. Волкова
РЕЙДЕРСТВО – СТРАТЕГІЯ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ

118

С.С. Свірідова,
А.А. Бондаренко
ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

120

С.С. Свиридова,
К. Гурбанов
ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

122

Т.І. Черкасова,
Н.Д. Каражова
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

124

Т.І. Черкасова,
Г.В. Черненко
ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ У ВИДАВНИЧОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ

126

 

2016 рік: Матеріали конференції

I. Стратегічне управління економічним розвитком промислових підприємств

Е.Г. БаланенкоИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА

4

О.О. Барабаш,
М.В. Богаченко
СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДАХ ПАЛИВА У СФЕРІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

6

С.В. Безнос,
С.А. Толстова
СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

7

Н.О. Безнощенко,
К.В. Юшко
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

9

О.Г. Бровкова,
А.С. Борисенко,
О.І. Пєнчева
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

11

Е.А. Бельтюков,
Е.В. Романюк
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОРЫНКА УКРАИНЫ

14

Л.М. ГерасимоваЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

16

Т.В. Гільорме,
Ю.Д. Богдан
СТРАТЕГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ В ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПРИ ОЦІНЮВАННЯ ОЧІКУВАНИХ ВИТРАТ НА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

18

О.І. Ілінчук,
О.Г. Бровкова
CТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ КРИЗИ

19

Л.А. Некрасова,
Ю.Б. Торган
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

20

Л.А. Некрасова,
А.В. Хрістова
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

23

N.S. Popovenko,
А.V. Prydius
INTEGRATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES INTO GLOBAL ECONOMY AS A KEY FACTOR OF UKRAINE’S ECONOMIC DEVELOPMENT

25

Ю.І Продіус,
А.Е. Бойко
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

27

О.М. Стойловська СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

28

А.В. Сутягина РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

30

О.В. ФеєрНЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

31

А.І. Ясінська,
Н.І. Демків
СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

33

II. Теорія і практика формування інноваційно-інвестиційного потенціалу
промислових підприємств

О.О. Барабаш,
Д.О. Макарець
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

36

А.А. Барабаш,
Н.Р. Пулатова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

38

Д.В. ГолубниченкоОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА В ПРОЕКТАХ РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

39

А.В. ГородоваІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УВПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

41

А.А. Дискіна,
Я.В. Богаченко
ЗАХОДИ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

42

І.М. Єпіфанова,
Л.А. Панченко
ВИСВІТЛЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВА КРАЇНИ

44

Г.І. Задорожко,
О.О. Грищук
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ В УМОВАХ КРИЗИ

46

Г.І. Задорожко,
О.С. Карповець
ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

48

К.С. Зайченко ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ЙОГО ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ

50

Н.В. Мілошевич,
Т.Г. Томашевская,
А.Р. Гребенюк
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

51

А.В. Пашкова,
Д.І. Савченко
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

53

М.А. РубішІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

55

С.С. Свірідова,
Н. Делік
ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИЛОВОСТІ

56

С.С. Свірідова,
В.С. Кузьміна
ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРЄМСТВ ВОДОПОСТОЧАННЯ В УКРАЇНІ

58

Т.Й. Товт ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК НАПРЯМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

59

Т.І. Черкасова,
В.О. Дерменжі
АНАЛІЗ ЗНАЧЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ ЄС

61

Т.І. Черкасова,
Н.Г. Мацко
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

62

III. Вплив потенціалу промислового підприємства на його конкурентоспроможність

О.О. Барабаш,
С.В. Куликова
ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ«АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ»

65

О.О. Барабаш,
С.В. Пишний
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ІНОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

66

О.Г. Бровкова,
Д.С. Ніколаєв
ВПЛИВ ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ЇЇ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ

68

Л.М. Герасимова,
А.І. Ковач
ЗНИЖЕННЯ ВИТРAТ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ З ДЕРЕВИНИ

70

І.М. Єпіфанова,
В.О. Кутас
ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ТА ОСНОВНИХ ШЛЯХІВ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

71

К.О. Мельникова,
М.В. Iлiнчук
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПДПРИЄМСТВ

74

О.І. Продіус,
О.І. Ілінчук
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

76

Ю.І. Продіус,
Ю.С. Кобелян
ВПЛИВ ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ

77

Л.О. Стрій,
В.А. Лобанов
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

79

Л.Ю. Шевців УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ

80

IV. Оцінка потенціалу промислових підприємств

О.Г. Бровкова,
О.І. Зенікова
ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

83

Є.О. Кобальчинська,
М.О. Акулюшина
ЗВ’ЯЗОК ВАРТОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

85

С.С. Свірідова,
Ходжиева Гунча
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ І ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА

87

О.П. ЧукурнаСУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

88

О.П. Чукурна,
І.С. Павляк,
Р. Максименко
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

90

О.П. Чукурна,
М. Парфьонов,
А. Сеянко
НОВІТНІ СЕРВІСИ ДЛЯ АНАЛІЗУ БАЗ ДАНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

92

А.П. ШвецьАНАЛІЗ СТАНУ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

94

V.Фінансове забезпечення формування потенціалу розвитку промислових
підприємств

Е.Г. Бровкова,
Н.О. Дышкант
FINANZIERUNGSQUELLEN DES UNTERNEHMENS ALS MITTEL ZUR ENTWICKLUNG

97

Л.М. Герасимова,
К.А. Баленкова
ШЛЯХИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

98

А.Г. Іващенко,
Г.С. Кротенко
РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

100

O.A. Kravchenko,
Abubakar Abdulwahab
FEATURES OF MANAGEMENT OF FINANCIAL STABILITY OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE IN NIGERIA

102

О.А. Кравченко,
О.В. Ротар
БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРИ ФОРМУВАННІ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

104

O.A. Kravchenko,
Mohammed A. Shehu
NIGERIA APPROACH TO LIQUIDITY MANAGEMENT OF MANUFACTURING ENTERPRISES

106

Н.В. Мілошевич,
Т.Г. Томашевська
ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

107

Н.С. Поповенко,
М.В. Кула
ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

109

І.М.Сараєва,
Н.І. Носова
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОСТУПНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

111

С.С. Свірідова,
О.П. Корся
ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЦТВА КНИГ В ЕЛЕКТРОННОМУ ФОРМАТІ

113

С.С. Свірідова,
А. Сатдиєв
ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

114

І.А. ЦиналєвськаПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

116

VI.Формування кадрової складової потенціалу промислових підприємств

Н.О. Безнощенко,
О.О. Махно
МЕХАНІЗМИ МОРАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

119

Є.А. Бельтюков,
С.С. Чеботар
ЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

120

І.А. Бутенко,
А.В. Курносова
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

122

Л.І. Чернишова,
А.Г. Мельниченко
ВПЛИВ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

124

VII.Теоретико–прикладні аспекти управління потенціалом і розвитком промислових підприємств

С.В. Безнос,
Г.В. Аветисян
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

127

С.В. Безнос,
О.С. Дмитрашко
УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПЕРАЦІЙНОГО ЛЕВЕРЕДЖА

129

С.В. Безнос,
Ф. Дурдыкулиев
ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ

131

П.Г. БілоконнийСТРУКТУРОУТВОРЮЮЧІ ФАКТОРИ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

133

К.В. БровковаТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УКРАИНЕ

135

Е.Г. Бровкова,
И.В. Фомина
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

136

С.І. БугенкоНАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

138

Л.О. Волощук,
К.І. Нєкрасова
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

140

Г.І. Задорожко,
Г.Ю. Величко,
О.С. Урбановська
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

143

Г.І. Задорожко,
О.С. Урбановська,
Г.Ю. Величко
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

144

І.В. КолосІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА

146

Т.І. Черкасова,
Г.В. Черненко
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

148

Л.І. Чернишова,
А.В Косенко,
Т.М Бошкова
СУЧАСНІ МЕНЕДЖЕРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

151

В.А. ЯнковойСУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ

152

 

2015 рік: Матеріали конференції

I. Стратегічне управління економічним розвитком промислових підприємств

Кузьмін О.Є,
Мельник О.Г.,
Дідик А.М.
Полікритеріальна діагностика економічного розвитку промислових підприємств

4

Захарченко В.І.,
Ясенова І.Б.
Підвищення комплексності банківського обслуговування фізичних осіб

5

Бельтюков Є.А.,
Маркова О.Д.
Управління якістю продукції на підприємстві

6

Захарченко В.І.,
Андрієнко Н.М
Передпланові дослідження створення автоматизованих систем управління підприємством

8

Окс М.,
Окс А.
Тенденції і проблеми розвитку спільного підприємництва

9

Бельтюков Є.А.,
Мачинська М.О.
Перспективи розвитку та удосконалення використання основних фондів на підприємстві

11

Свірідова С.С.,
Томашайтіс Д.Д.
Напрямки розвитку хліборобних підприємств

12

Коваленко С.І.Критерії ефективності транскордонної мережевої інтеграції підприємств

14

Бровкова О.Г.,
Киртока М.М.
Pоль інвестиційної стратегії в діяльності підприємства

16

Некрасова Л.А.,
Моніч О.В.
Формування інноваційно-інвестиційної стратегії в умовах кризи

17

Барабаш О.О.,
Лендер І.П.
Автоматизація управління матеріальними потоками

19

Сааджан И.А.,
Сааджан В.А.
Индикатори как инструмент диагностики стратегий развития на основе концепции «зе-лёной» экономики

21

Бровкова О.Г.,
Постовая Т.И.,
Назарова В.В.
Стратегия «кайдзен» и ее применение в бизнесе

22

Єпіфанова І.М.,
Воробйова В.І.
Вибір стратегії розвитку підприємства у сучасних умовах

24

Безнощенко Н. А.,
Чараева И. Д.
Принципы формирования системы стратегического управления развитием промышлен-ного предприятия

25

Стойловська О.М.Стратегічне управління як фактор забезпечення розвитку підприємства

27

Сутягина А.В.Стратегический менеджмент – основа успешного функционирования организазии в кон-курентвной среде

28

II. Теорія і практика формування інноваційно-інвестиційного потенціалу
промислових підприємств

Кравченко В.О.Управління інноваційними процесами як основа економічної безпеки підприємства

31

Черкасова Т.І.,
Балєва Т.О.
Особливості комерціалізації технологічних інновацій

32

Бондаренко С.А.Інноваційна діяльність як основа інноваційного розвитку підприємства

34

Ивченко И.Ю.,
Бучка Е.В.
Анализ влияния информатизации на эффективность работы предприятия

35

Свиридова С.С.,
Ливенцова А.М.
Инновации – инструмент увеливечения инвестиционного потенциала предприятия

37

Станіславик О.В.,
Коваленко О.М..
Актуальні проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств

38

Дискіна А.А.,
Богаченко Я.В..
Перспективи становлення ф’ючерсного ринку в україні

40

Дискіна А.А.,
Баленкова К.А
Стан та проблеми залучення інвестицій в україну

41

Барабаш О.О.,
Богаченко М.В.
Особливості формування потенціалу автотранспортних підприємств

43

Барабаш О.О.,
Лисицька К.В.
Особливість інноваційного маркетингу

44

Захарченко Н.В.Інформаційне забезпеченнярозвитку бізнесу в регіоні

46

Задорожко Г.І.,
Герун Н.Ю.
До питання підвищення ефективності функціонування підприємства

47

Задорожко Г.І.,
Базаров Є.М..
Деякі аспекти розрахунку roi при формуванні інформаційної системи промислового підприємства

49

Варчук О.А.Аналіз інноваційних витрат промислових підприємств україни залежно від специфіки їх діяльності та масштабів

50

Бойко І.М.Технічне переозброєння та технологічний уклад промислового підприємства

52

Шацкова Л. П.Объекты интеллектуальной собственности как основание инновационной деятельности

54

III. Вплив потенціалу промислового підприємства на його конкурентоспроможність

Барабаш О.О.,
Куликова С.В.
Визначення шляхів зниження собівартості продукції підприємства на тов «авто – елект-ромаш»

57

Епіфанова І.М.,
Юсупов Равшан
Чинники підвищення конкурентоспроможності підприємства

58

Безнос С.В.,
Фещук Н.С.
Проблеми та перспективи збільшення конкурентоспроможності продукції сироваріння

60

Безнощенко Н.О.Ефективне використання і розвиток потенціалу промислового підприємства, як основа забезпечення його конкурентоспроможності

61

Пашкова Н.С.Особливості підприємницької складової потенціалу малого бізнесу

63

IV. Оцінка потенціалу промислових підприємств

Стрій Л.О.,
Гаврилюк А.Г.
Маркетинговий аналіз ринку мастильних матеріалів україни

66

Поповенко Н.С.Пути обеспечения роста научно-технологического потенциала промышленных предприятий

68

Єпіфанова І.М.,
Панасюк Н.Г.
Основні проблеми розвитку енергопостачальних компаній (на прикладі пат «одесаобле-нерго»)

70

Чукурна О.П.Виявлення кореляційних зв`язків між операційними витратами та собівартістю продукції машинобудування

71

Кобальчинська Є.О..Управління потенціалом підприємства з урахуванням інтелектуального капіталу

73

Толмачова О.В.Інноваційний потенціал: фактори розвитку

74

V.Фінансове забезпечення формування потенціалу розвитку промислових
підприємств

Стрій Л.О.,
Алієва А.С.
Управління оборотним капіталом підприємств як один із основних елементів управління економічною діяльністю підприємства

77

Балахонова О.В.Розвиток принципів фінансового контролінгу на промисловому підприємстві

78

Акименко Н.В.,
Семенова І.С.
Іноземні інвестиції як засіб підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підпри-ємств

79

Мілошевич Н.В.Сутність та сучасний стан перестрахування в україні

82

Мілошевич Н.В.,
Толстик К.О.
Напрямки реформування та розвитку страхового ринку україни

83

Кула М.В.Оптимізація джерел фінансування потенціалу розвитку підприємства

85

VI.Формування кадрової складової потенціалу промислових підприємств

Никифоренко В.Г.Головні складові формування інноваційної поведінки персоналу підприємства

87

Чернявська Є.І. Щодо показників оцінки трудового потенціалу промислового підприємства в контексті економічного розвитку

88

Гнатенко І.А.Трудовий потенціал малих підприємств як фактор економічного розвитку

90

Пучкова С.І.Оцінка діяльності служби управління персоналом через систему збалансованих показни-ків

91

Чернишова Л.І.Вплив компетентнісного підходу на розвиток кадрового потенціалу підприємства

93

Барабаш О.О.,
Москаленко В.В.
Вдосконалення системи мотивації та стимулювання персоналу комерційного банку

94

Дискіна А.А.,
Задорожко Г.І.,
Дробуш І.
Управління мотивацією праці та організація цього процесу на підприємстві

96

Маковеєв А.П.,
Маковеєва О.В.
Методичні засади підвищення ефективності промислового виробництва на основі механізму стимулювання персоналу

97

Бутенко І.А.,
Курносова А.В.
Кадрова стратегія як функціональна стратегія розвитку промислового підприємства

99

Скрипник Н.А.Аспекты формирования системы управления кадровым потенциалом

100

Пашкова А.В.Формування інноваційного трудового потенціалу підприємства

102

Безнос С.В.,
Дубенчук Ю.О.
Управління кадровим потенціалом промислових підприємств

103

Наливайко Н.М.Шляхи розширення експортного потенціалу промислового підприємства

105

VII.Теоретико – прикладні аспекти управління потенціалом і розвитком промислових підприємств

Стрій Л.О.,
Руда Ю.О.
Управління бізнес-процесом як складоваекономічного розвитку підприємства

109

Черкасова Т.І.,
Мацко Н.Г.
Обгрунтування необхідності застосування технологічного аудиту

110

Швецова М.Б.,
Тревого О.І.
Управління розвитком машинобудівних підприємств на засадах процесно-структурованого менеджменту

111

Христенко Л.М.,
Ємел’янова А.В.
Системно-процесний підхід у забезпеченні економічної безпеки підприємства

113

Чорна О.Ю.Поняття та сутність економічної безпеки інтегрованих промислових структур

114

Акименко Н.В.,
Рябова К.І
Дослідження можливостей удосконалення транспортно-експедиторського обслуговування міжнародних вантажних перевезень

117

Сараєва І.М.,
Носова Н.І.
Проблеми оцінки ефективності державного регулювання розвитку підприємницького потенціалу в нестабільних умовах

120

Продіус О.І.,
ЖозеМануель Грета
Формування системи внутрішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємства

121

Продіус Ю.І.,
Чернюк К.С.
Управління логістичною діяльністю портового підприємства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій

123

Малютенко О.Ю.Управління стратегічними ризиками підприємства на основі методу сценарного плануванняp>

124

Гац Л.Є.Фактор плинності кадрів в системі оцінки мотивації персоналу підприємства

125

Безнос С.В.,
Матчина В.В.
Страхування сільськогосподарських ризиків

127

Гончаренко О.С.,
Дерменжі В.О.
Ефективність впровадження інформаційних систем на підприємстві

129

Джерелейко С.О.Формування організаційно-фінансової структури як етап впровадження бюджетування на підприємствах легкої промисловості

130

Хмелевська А.Ю.Роль управління соціально-психологічним кліматом у забезпеченні розвитку підприємства

132

Трушкін В.С.Розвиток концептуальногоменджментута підвищення економічного потенціалу підприємств

133

Безнощенко Н.О.,
Юшко К.В.
Застосування методів управління в системі управління економічним потенціалом промислового підприємства

135

Сержанова А.Г.Сучасні проблеми інформатизації економіки в україні

136

Кравченко О.І.Поняття, сутність та особливості управління маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості

138

Тарасова О. В.Теоретичні основи підвищення результативності діяльності підприємства

139

Високоленко А. Г.Вплив керівництва на впровадження системи менеджменту якості

141

Некрасова Л.А.,
Ващенко А.А.
Конкурентна політика, як чинник економічного розвитку
промислових підприємств

142

Кравченко Р.А.Технология проведения маркетинговых исследований потребительских предпочтений

144

Варчук О.А.,
Крисенко А.В.
Визначення та класифікація інноваційних витрат машинобудівного підприємства

145

Безнос С.В.,
Степаненко М.В.
Важливість диверсифікації у діяльності підприємства

148

Чеботар С.С.Значення управління якістью для прибутку підприємства

150

Свірідова С.С.,
Серпіонова Т.А.
Ефективна модернизація підприємства

151

Швагірева В.С.Особливості інноваційної діяльності промислових підприємств в період економічної кризи

152

Іващенко О.Г.,
Завада І.В.
Перспективи розвитку промислових підприємств України

154