Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та мікрорівнях»

Шановні колеги! Кафедра економічних систем і управління інноваційним розвитком (Одеський національний політехнічний університет), Національна академія Національної гвардії України (м. Київ), Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Одеса), Технічний університет (м. Варна, Болгарія), Науковий портал «Економіка: реалії часу» запрошують Вас взяти участь у роботі Четвертої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та мікрорівнях», яка відбудеться 7 червня 2018 року.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

65044, м. Одеса, просп. Шевченка 1, ОНПУ, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, кафедра економічних систем і управління інноваційним розвитком

Мета конференції: обмін практичним досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань управління інноваційним розвитком суб’єктів підприємницької діяльності в Україні.

До участі у конференції запрошуються представники експертного середовища, співробітники ВНЗ, вчені та усі зацікавлені особи

На конференції планується обговорення за наступними науковими напрямами:

 • Трансформаційні процеси в сучасній економіці України. Управління інноваційним розвитком країни;
 • Інституційні передумови інноваційного розвитку та проблеми економічної безпеки;
 • Тренди інноваційного вектору розвитку регіонів;
 • Інноваційні фактори підвищення потенціалу розвитку суб’єктів господарювання.

Мови конференції: українська, російська, англійська, болгарська.

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету conf.esmid@gmail.com не пізніше 2 червня 2018 р. такі документи:

 • Заявка про участь у конференції (Форма заявки додається);
 • Тези доповіді;
 • Відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску за участь у конференції.

Назви файлів повинні відповідати прізвищу доповідача: Прізвище_Заявка, Прізвище_Тези.
Тези повинні мати формат *.doc або *.docx-файлу.

Важливо! Просимо вказувати в темі електронного листа: «Матеріали № секції Прізвище».

Більш докладна інформація наведена в інформаційному листі.

Матеріали конференції будуть розміщені на науковому порталі «Економіка: реалії часу».

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез доповідей автор несе особисту відповідальність.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті за матеріалами своїх досліджень в міжнародному фаховому науковому електронному журналі «Економіка: реалії часу».

Про отримання і прийняття матеріалів учасники конференції будуть проінформовані оргкомітетом.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • обсяг  – рівно 2 сторінки;
 • формат паперу – А4;
 • шрифт тексту – Тimes New Roman;
 • висота кеглю – 14 пт;
 • міжрядковий інтервал – одинарний;
 • поля з усіх боків по 2 см.

Назва доповіді – по центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після назви пустий рядок,
потім ініціали та прізвище автора напівжирний курсив, науковий ступінь, вчене звання, назва установи або навчального закладу курсив, вирівнювання по центру.
Після основного тексту наводиться список використаної літератури, оформлений за вимогами ДСТУ 7.1-2006.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці
конференції та вимогам до оформлення тез.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕНЦІЇ

Передбачається заочна форма участі в роботі конференції:

 • заочна участь з отриманням електронного варіанту збірника тез на порталі «Економіка: реалії часу» http://economics.opu.ua;
 • заочна участь з отриманням паперового збірника тез.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргокомітету65044 м. Одеса, проспект Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, кафедра економічних систем і управління інноваційним розвитком
Контактні особиЗабарна Елеонора Миколаївна (048) 705-83-95, (048) 705-86-13
Чередниченко Володимир Анатолійович (048) 705-86-13, моб. +38-063-0523128
eMailconf.esmid@gmail.com

 

ОРГАНИЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:

Забарна Елеонора Миколаївна, завідувач кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком (ЕСУІР) ОНПУ, д.е.н., професор.

Члени організаційного комітету:

Гєгєчкорі Олександр Вахтангович, Національна академія Національної гвардії України, полковник, доцент кафедри соціальних і правових дисциплін;
Марущак Володимир Петрович, д. держ. управл., проф. Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
Христо Крачунов, д-р інж., доцент, Технічний університет м. Варна (Болгарія).

Відповідальний організатор комітету:

Чередниченко Володимир Анатолійович, к.е.н., доцент кафедри ЕСУІР ОНПУ

Технічні редактори:

Задорожнюк Наталія Олексіївна, к.е.н., доцент кафедри ЕСУІР ОНПУ
Годинська Ірина Григорівна, секретар кафедри ЕСУІР.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

2017 рік: Матеріали конференції

I. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ

Головатюк В.М.Інноваційна трансформація соціально-економічного середовища України в контексті євроінтеграції

9

Ілляшенко С.М.,
Шипуліна Ю.С.,
Ілляшенко Н.С.
Формування механізму екологізації споживання в контексті концепції сталого інноваційного розвитку

12

Мушеник І.М. Дослідження функцій інноваційних систем

14

Рассадникова С.І. Регулювання інвестицій в сфері рекреаційно-туристичного природокористування в системі інноваційного розвитку

17

Андрощук М.С.,
Дейнега О.В.,
Петрівський Я.Б.
Розвиток маркетингових комунікацій на освітньому ринку

19

Волкова Н.І. Інноваційні тенденції в системі формування компетентнісно-орієнтованої моделі освіти

22

Дишкантюк О.В. Гостинність як інноваційний напрям розвитку економіки України

24

Котюн А.С.,
Буняк Н.М.
Патентна та ліцензійна діяльність в Україні

27

Коновалова І.М. Фіскальне регулювання: сутність та світова практика застосування

29

Коваленко А.Б.,
Козакова О.М.
Дослідження функцій інноваційних систем

32

Молчанова Ю.В. Ціннісноутворюючі процеси розвитку інноваційних стратегій соціально відповідального бізнесу

35

Кравченко Т.В.,
Максімчук О.С.
Місце України на міжнародній арені за рівнем інноваційного розвитку

37

Поплавська В.О.,
Ісхакова О.М.
Сутність та функції фондової біржі

40

Сергієнко В.О.,
Дорогокуп О.О.
Проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

42

Куликова Н. А.,
Разінков І. М.
Патентна та ліцензійна діяльність в Україні

45

Женукі А.О.,
Мартиненко К.А.,
Черепанова Н.О.
Економічні інтереси країн заходу сформовані в теорії «золотого мільярда»

47

Мордань Є.Ю.,
Назаренко К.П.
Сусний стан венчурного інвестування в Україні та перспективи його розвитку

50

Кабак А.С. Управління кредитуванням малого бізнесу в банку

52

Подпалова Ю.К.,
Козакова О.М.
Трансформаційні процеси в економіці України та їх вплив на міграцію робочої сили

54

Ніколаєва В.Г.,
Черепанова Н.О.
Економіка щастя

56

II. ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Гегечкорі О.В. Деякі аспекти формування недержавної системи національної безпеки в сучасних умовах

59

Аверкина М.Ф. Інституційні передумови забезпечення інноваційного розвитку міст

60

Кухарчик В.Г. Системный подход к процессу подготовки кадров в транспортном комплексе Украины

63

Мушеник І. М. Різновиди та підсистеми регіональних інноваційних систем

65

Шикін А.В. Золото в системі міжнародних економічних відносин

69

Чередниченко В.А. Асиметрія інформації: сучасні погляди

72

Балабан Л. Ю.,
Черепанова Н.О.
Деякі аспекти формування недержавної системи національної безпеки в сучасних умовах

74

Власюк О.Ю. Підходи до управління ризиками інноваційної діяльності підприємства

77

III. ТРЕНДИ ІННОВАЦІЙНОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Zabarna Eleonora N.,
Hristo Krachunov
Regional development based on separation of competencies

80

Марущак В.П.Правові аспекти планування регіональних стратегій

83

Барський Ю.М.,
Голуб Г.С.
Регіональна інноваційна інфраструктура – базис здійснення регіональної економічної політики

86

Кухарская Н.А. Украина на рынке информационно коммуникационных технологий

89

Поповенко Н.С.,
Кула М.В.
Инновационное развитие – путь выхода из кризиса

91

Романчук К.І.,
Барський Ю.М.
Енергетична лоза як інноваційний енергетичний ресурс Волинської області

94

Зварич О.І.Побудова регіональних систем інновацій

96

Приз В.Ю.,
Пирогов Д.Л.
Місце інформаційних технологій в інноваційній діяльності підприємства

99

Рязанова Н.О. Проблеми управління розвитком міст і агломерацій

102

Черепанова Н.А. Тенденции и перспективы развития регионального рынка растительного масла Украины

104

Аверіхін М.М. Ринок логістичних послуг України: проблеми та перспектив

106

Писаренко І.І. Сучасний стан прямого іноземного інвестування в Україні

109

IV. ІННОВАЦІЙНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Довгань Л.Є.,
Ведута Л.Л.
Людський фактор як підвищення потенціалу розвитку підприємств

112

Аверіхіна Т.В.,
Горб Д.О.
Проблеми інноваційної діяльності підприємств України

114

Андренко О.А.,
Мордовцев О.С.
Прогнозування ризиків інноваційного проекту в умовах невизначеності з використанням нечітких множин

117

Лапіна І.С.,
Пінті А.В.
Роль фінансового контролінгу в системі управління промисловим підприємством

119

Рудик О.Р.,
Дмитрук С.Б.
Проблеми та перспективи автострахування в Україні

122

Задорожнюк Н.О.Інноваційний розвиток підприємства в умовах кризи

124

Козакова О.М.,
Федосєєва І.С.
Інновації як основа сталого розвитку

127

Аверіхіна Т.В.,
Чабанова Н.І.
Поточній стан та перспектіві прямого іноземного інвестування в економіку Україні

129

Мішина О.Б. Роль держави у формуванні та збільшенні капіталу

132

Погребняк Л.П. Розвиток інноваційних процесів Полтавщини

134

Максименко І.Г. Методи оцінки наукоємності у механізмі забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК

136

Сліпчук А.О. Розвиток трудового потенціалу через поширення інтернет мережі у Волинській області

138

Кухарчик О.Г. Привабливість створення мультимодального кластеру

140

Нестеренко О.В. Фактори впливу на інноваційну діяльність підприємства: іноземний досвід розвитку інновацій

142

Дубина Н.О. Товарні інновації в системі управління асортиментом підприємства

145

Буковський Д.А.,
Козакова О.М.
Психологічні аспекти управління персоналом як інноваційний фактор підвищення ефективності роботи підприємства

148

Вакуленко А.М.,
Максімчук О.С.
Бенчмаркінг як інструмент інноваційної політики

150

Зиновьева В.В. Методы управления рисками венчурных инновационных проектов

153

Кузьмич Л.М.,
Дейнега І.О.,
Самборський І.О.
Інновації в сфері дизайну упакування як фактор підвищення потенціалу підприємства

155

Башинська І.О.,
Богаченко Я.В.
Удосконалення системи управління підприємством за допомогою використання інформаційних технологій

158

Овчарук О.О. Передумови застосування інноваційних бізнес-моделей в стратегічному управлінні підприємством

160

Русак М.О. Роль інноваційних технологій в туристичної діяльності

163

Гапанюк Т.В. Особистісні якості керівника як передумова ефективного управління інноваціями

165

Романів Х.В. Інноваційні шляхи підвищення конкурентоспроможності закладів готельної індустрії в Україні

168

Салига Н.М.,
Хрептик О.В.
Віртуальний туризм, як інноваційний напрямок інтернет–технологій

170

Барсукова А.О. Контролінг інноваційної діяльності підприємства

173

Соборайчук Т.Ю. Проблема ефективного використання інноваційного потенціалу підприємства та напрямки його підвищення

175

Аверіхіна Т. В.,
Чебан А.С.
Управління інноваційними процесами на мікрорівні на прикладі виробничого підприємства

178

Соборайчук Т.Ю. Інновації як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства

180

Drachuk Yu.Z.,
Dultseva I.
Social interaction as a form of development of tourism potential

183

Єгоров М.Ю.,
Аверіхіна Т.В.
Оцінка ефективності маркетингового менеджменту підприємства

185

Марущак М.І. Роль інноваційної діяльності закладів гостинності і їх значення для економіки України

187

Приталюк І.О. Особливості міжнародного науково-технологічного співробітництва підприємств в умовах інтеграції

189

Chumachenko Y. Developing innovation capability in organizations

192

Лихащенко К.О.,
Козакова О.М.
Нанотехнології як фундамент інноваційної економіки Німеччини

194

Трушкіна Н.В. Управління збутовою діяльністю як фактор підвищення потенціалу розвитку вугільних підприємств

196

Писаренко І.І.Сучасний стан оподаткування пенсій в Україні

199

2016 рік: Матеріали конференції

I. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ КРАЇНИ

Кухарська Н.О. До питання про співпрацю україни з іншими державами в інноваційній політиці

7

Степанов В.Н.О фрактальных моделях в исследовании развития Социо-эколого-экономических систем

10

Барський ЮМ.,
Голуб Г.С.
Особливості державного регулювання інноваційної діяльності в площині економічної децентралізації в Україні

12

Башинська І.О. Особливості інновацій машинобудівних підприємств

14

Кобальчинська Є.О.,
Акулюшина М.О.
Фактори впливу на вартість підприємства

16

Рассадникова С.І. Рекреаційно-туристичне природокористування: проблеми теорії та практики

18

Нікішина О.В.,
Шніцер І.Р.
Інтеграційний вектор новітьої зернової політики держави

20

Пейчев А.Д. Технологические уклады и развитие мировой экономики: анализ тенденций и ключевые факторы активизации инновационнной деятельности в Украине

23

II. ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Городецкая Т.Б.,
Лунгу А.В.,
Масягин Г.Ю.
Оценка инвестиционной привлекательности машиностроительной отрасли Украины

25

Бутук А.И.Причины недостаточной эффективности стимулирующей монетарной политики на западе

28

III. ТРЕНДИ ІННОВАЦІЙНОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Козакова О.М. Регіональний аспект в інноваційній політиці

31

Волкова Н.І. Трансформаційні процеси в системі вищої освіти

34

Чередниченко В.А. Інноваційні тенденції регіонального розвитку

36

Танасенко М.О. Оценка конкурентоспособности региона

38

IV. ІННОВАЦІЙНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ширяєва Л.В. Концептуальні підходи в удосконаленні стратегічного управління морським туризмом

40

Поповенко Н.С.,
Кула М.В.
Интеллектуальный бизнес как прогрессивная форма реализации инновационных факторов

42

Черкасова Т.І.,
Мацко Н.Г.
Необхідність оцінки та моніторингу техніко-технологічної складової потенціалу промислового підприємства

44

Кухарчик А.Г. Системы управления основными видами транспорта в развитых странах

46

Захарченко Н.В. Підвищення ефективності використання інструменту інтернет-маркетингу на підприємстві

48

Захарченко А.І.Тенденції розвитку сітьових та віртуальних форм організації бізнесу

50

Аль-Шаргі Фахд Ефективне управління фірмовим стилем підприємства

52

Лаптєва В.В. Удосконалення використання інструменту аутсорсингу в фінансово-кредитних установах

54

Єгоров М.Ю.,
Аверіхіна Т.В.
Інноваційні фактори підвищення потенціалу розвитку вітчизняних підприємств

56

Забарна Е.М.,
Козаков В.В.
Інноваційна класифікація інструментарію соціального медіа-маркетингу

58

Пономаренко Р.С.,
Мамонтенко Н.С.
Аналіз та шляхи вдосконалення маркетингової комунікаційної політики тов «НДЦ Телекомунікації без меж» в умовах зовнішньоекономічної діяльності

61

Бондаренко С.А. Адаптивні механізми самоорганізації виноробного підприємства

63

Дем’янчук М.А.,
Маслій Н.Д.,
Гуцул О.Г.
Концептуальна модель дослідження впливу сукупності потенціалів підприємства зв’язку на його сталий розвиток

65

Задорожнюк Н.О.,
Кващук Ю.О.
Психологічні аспекти управління інноваційним розвитком підприємства

68

Кухарчик В.Г.,
Кухарчик А.Г.
Мультимодальные перевозки при перевалки зерна в портах Украины

70

Забарна Е.М.,
Песчанська В.Г.
Специфіка та зміст інноваційного потенціалу

73

Забарна Е.М.,
Смородінова А.С.
Теоретичні аспекти стратегічного управління товарними інноваціями на підприємстві

76

Беноева М.Х.Обоснование выбора стратегии инновационного развития организации

79

Кашуба О.О.,
Ковтун К.В.
Концепція інноваційного розвитку суб’єкту розважальних послуг на прикладі СПД «Пастка»

81

Черепанова Н.А. К вопросу о методах определения стоимости товарного знака предпрития

83

Аверіхіна Т.В. Інноваційна модель сценарію запровадження інструментального забезпечення екологічної конкурентоспроможності товаровиробників

85

2015 рік: Матеріали конференції

I. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ КРАЇНИ

Т.О. Журавльова,
Н.В. Захарченко
Інноваційна діяльність і система освіти

4

С.І. РассадниковаІнноваційне удосконалення системи управління природокористуванням в Україні

7

Н.А.Скрипник,
Т.И. Постовая
Перспективы использования стратегии лидерства по затратам украинскими предприятиями

10

О.М. СубчинськаПотенціал: сутність, види, особливості використання

13

М.А. Заєц,
О.О. Сухіна
Напрямки підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності терміналів одеського торгівельного порту

16

М.О. Акулюшина,
М.М. Кирток
Інноваційна діяльність підприємств в Україні: проблеми та методи стимулювання

19

С.К. Харічков,
В.І. Крутякова
Системна модель інноваційних домінант переходу України до сталого розвитку

22

О.Б. МишинаИнновационная деятельность в Украине: основные проблемы и тенденции развития

23

Э.В. ШаркоАнализ инновационных направлений для развития Украины

25

II. ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Dluhopolskyi Oleksandr Lack of Trust and Economic Development 2013-2015 (Case of Ukraine)

29

А.И. БутукДефляционно-спекулятивный антагонизм монетарного и фискального курсов на Западе

31

Н.І. ВолковаСтановлення концепції людини в системі еволюційної економічної теорії

33

L.О. VoloshchukReciprocity of Economic Security Ensuring and Innovative Development in Enterprise’s Management

36

В.Г. Кухарчик Тенденції в галузі розвитку транспортної системи України

39

Г.А. Смоквіна,
М.О.Полозов
Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств

41

О.І. Носовець,
Л.О.Волощук
Економічна безпека в аспекті проблем інноваційної активності підприємств на макро- та мікрорівнях

44

К.О.ВаннікІнноваційні соціальні технології та соціальний менеджмент

47

Е.М. Забарна,
Д.І.Цвірінькало
Форми і методи державного стимулювання венчурного бізнесу

49

Я.Б.Мірза Фінансово-економічне забезпечення інновацій у виробництві

51

III. ТРЕНДИ ІННОВАЦІЙНОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ. ІННОВАЦІЙНЕ ПІДҐРУНТЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ У ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО

Е.М. ZabarnaCharacteristics of Industrial Innovations in the Region

54

V.A.CherednychenkoInnovative Trends of Regional Development

56

Л.І. Чернишова,
О.О. Правосудько
Суспільне відтворення інноваційного потенціалу регіонів України

59

С.С.Свірідова,
Т.А.Серпіонова
Тенденції ринку цукру

62

С.Б.СмірновРегіональна складова стимулювання венчурного підприємництва

64

М.О.ТанасенкоСучасні тенденції інноваційного розвитку регіонів

66

С.В. БендасВпровадження соціально-екологічної відповідальності як ключового принципу сталого економічного розвитку за кордоном та в Україні

69

IV. ІННОВАЦІЙНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О.М. КозаковаОрганізаційні аспекти інноваційної діяльності підприємства

73

О.В. ЛапінМісце інтелектуального капіталу в реалізації інвестиційної стратегії

75

Н.В. СілецькаФормування інноваційного потенціалу аграрних підприємств

78

Н.В.Акименко,
Ю.Р.Ісмагілова,
О.В.Рожкова
Інновації як фактор сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності

81

Н.О.ЧерепановаАльтернативные ценовые стратегии на масложировом предприятии

84

О.В.БезсоноваІнноваційні фактори підвищення конкурентоспроможності металургійного підприємства

86

О.Р. Беліцька,
Т.І. Черкасова
Умови формування конкурентного потенціалу промислового підприємства

88

Л.І.Білик,
О.В.Матвійчук
Стратегічне управління як основа розвитку підприємства

91

Я.В.Богаченко,
А.А.Дискіна
Особливості формування інноваційного потенціалу промислових підприємств

94

О.А.Варчук,
К.І.Маліновська
Сучасні проблеми організації контролювання витрат на інноваційні процеси промислових підприємств

96

Н.О.Задорожнюк,
К.О.Васильченко
Практичні рекомендації щодо реалізації інноваційного потенціалу банка (на прикладі ПАТ «Промінвестбанк»)

98

Ю.І. Продіус.,
А.І. Журавель
Інноваційність як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства

101

В.В. КозаковInstagram – інноваційний інструмент соціального медіа маркетингу

103

А.В. Кудина,
Е.П.Чукурна
Синергетический маркетинг как инновационный фактор повышения потенциала развития предприятия

106

Т.І. Черкасова,
С.С.Лебедєва
До питання забезпечення ефективності етапу комерціалізації нововведень

109

О.О. Лука,
Т.В. Аверіхіна
Обґрунтування доцільності впровадження інновацій з виробництва тіньових мереж на прикладі ТОВ «Одеспромпак»

112

К.С. Мироненко,
С.В.Філиппова
Інтегральна модель оцінки результативності проведення реінжинірингу бізнес-процесів

114

В.В.Назарова,
Е.А. Кравченко
Направления развития аутсорсинга в Украине

115

О.И.Продиус,
М.В.Власенко
Управление конкурентоспособностью транспортно-экспедиторского предприятия на международном рынке

118

А.С.Ворожбітова,
О.І. Продіус
Формування стратегії розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємства харчової промисловості

121

К.В.Сак Сучасний стан та напрями подолання проблем розвитку інноваційного потенціалу підприємств України

124

К.В. СакунЛогістичні інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності агропідприємств

127

А.В. Сутягина,
Н.С. Мамонтенко
Роль инновационных факторов в обеспечении конкурентоспособности предприятий

130

А.Ю.ТумановаОсобливості проведення стратегічного аналізу молочної галузі на прикладі ПАТ «Березівський молочний завод»

132

Є.А. Бельтюков,
С.С. Чеботар
Значення та стратегії стимулювання персоналу

134

Ю.В.Чебукін,
В.А.Чередниченко
Стратегія розвитку консультаційної фірми

137

А.В. Никлонская,
Т.П.Труфанова,
А.А. Чугунов
Управление производственными запасами предприятия малого бизнеса

139

Е.М. Забарна,
Р.М. Берін
Оцінка, планування та контроль результативності інноваційної діяльності

141

К.О. Кірнесенко Інноваційні форми організації роботи рекламних агенцій України

143

О.Є.Філатова Стратегія побудови каналів збуту на прикладі ПАТ «Котовська меблева фабрика»

146