ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 1 (41), 2019

 

ЗМІСТ

 

ОСНОВНІ СТАТТІ

Герасимова Л.М.Теоретичні аспекти підвищення якості управління проектами

10

Дубницький В.І.,
М’ячин В.Г.
Сучасна парадигма інноваційного розвитку підприємств: еволюція виникнення та методологічне наповнення

18

Замлинський В.А.,
Кушнір С.О.
Реалізація економічної безпеки України у контексті застосування індикаторів інституційного забезпечення аграрного сектору

25

Іванов Ю.Б. Тенденції зміни чинників ціноутворення в умовах глобалізації

35

Nashkerska M.M.,
Skybinska Z.M.,
Skybinsky O.S.
Approaches to the assessment and analysis of the market potential of food industry enterprises (Нашкерська М.М., Скибінська З.М., Скибінський О.С. Підходи до оцінки та аналізу ринкового потенціалу підприємств харчової галузі, англ.)

43

Пімоненко Т.В.,
Люльов О.В.
Менеджмент зелених інвестицій: маркетингові інструменти

50

Filippova S.V.,
Kochevoi M.M.,
Androsenko V.D.
Strategic priorities for reinforcing the competitiveness of Ukraine in the context of the European Integration (Філиппова С. В., Кочевой М. М., Андросенко В.Д. Стратегічні пріоритети зміцнення конкурентоспроможності України в умовах євроінтеграції, англ.)

57

Філіппов В.Ю.Еволюція понятійно-категорійного апарату підприємництва

66

Шафалюк О.К. Удосконалення підходів маркетингового ціноутворення в логістичних системах промислових підприємств і стартап-проектів за умов глобальної конкуренції

74

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Барський Ю.М.Рецензія на монографію «Система організаційно-управлінських інновацій в розвитку сучасних регіонів України»