Міжнародна науково-практична конференція
«Економіка: реалії часу і перспективи» м. Одеса

 

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка: реалії часу і перспективи»

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій.

Мета конференції – обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань з проблем сучасної економіки, перспектив розвитку економіки України провідними вченими України.

До участі у конференції запрошуються доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти, пошукувачі, співробітники наукових установ, викладачі, студенти ВНЗів,
представники органів державного і місцевого самоврядування, підприємств, фінансових установ, фахівці, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції

На конференції планується обговорення за наступними науковими напрямами:

 • Реалії та перспективи сучасної економіки
 • Економіка промисловості та організація виробництва
 • Підприємництво. Менеджмент. Маркетинг. Логістика
 • Облік. Аналіз. Аудит
 • Інновації. Інвестиції. Конкурентоспроможність
 • Сучасні проблеми регіонального розвитку
 • Інформаційне та математичне забезпечення економічних процесів
 • Комерціалізація наукових розробок
 • Безпека бізнесу

Мови конференції: українська, російська, англійська

Більш докладна інформація наведена в інформаційному листі.

Матеріали конференції будуть розміщені на науковому порталі «Економіка: реалії часу» НАУКОВИЙ ПОРТАЛ.

На конференцію приймаються матеріали викладачів ВНЗ, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, магістрантів, представників органів державного і місцевого самоврядування, підприємств, фінансових установ, фахівців, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції.
До публікації приймаються наукові матеріали, які раніше не друкувалися.

Тези просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету forum.opu@gmail.com 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Обсяг тез – 2-4 сторінки;
 • Текстовий редактор – Microsoft Word;
 • Параметри сторінки – А4;
 • Поля зверху, знизу, справа, зліва – 2 см;
 • Шрифт – Times New Roman;
 • Розмір шрифта – 12 пт;
 • Міжрядковий інтервал – одинарний;
 • Абзацний відступ – 1 см;
 • Вирівнювання – по ширині.

Назва тез (мовою тез ), автори (ініціали, прізвище, вчений ступінь, вчене звання), назва установи (місце роботи),
основний текст матеріалів, літературні джерела (оформлюється згідно з ГОСТ 7.1-2006 і подається загальним списком у кінці статті. Список складається за чергою посилань у тексті).
Рисунки, схеми, діаграми у форматі – *.jpg. Якщо нарисовані за допомогою Microsoft Word – всі елементи обов’язково згрупувати.
Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці
конференції та вимогам до оформлення тез.

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез доповідей автор несе особисту відповідальність.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕНЦІЇ

З інформацію щодо форми участі та суми організаційного внеску можна ознайомитись в інформаційному листі.

Адреса оргокомітету65044 м. Одеса, проспект Шевченко 1, Одеський національний політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій
Контактні особиБалан Олександр Сергійович +38(048) 705-83-38
eMailforum.opu@gmail.com

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

2015 рік: Матеріали конференції: Том 1

Аверіхіна Т.В.Екологічна складова конкурентоспроможності

9

Акименко Н.В.,
Хуссаін Камал Ідріз
Перспективи вступу україни до європейського союзу: економічний та громадський погляди

12

Акулюшина М.О.,
Кобальчинська Є.О.,
Киртока М.М.
Нові підходи до управління інвестиційною діяльністю підприємств в умовах нестабільної економіки

16

Арапова О.М.Впровадження та перспективи використання компетентнісного підходу в кадровій політиці державних служб

19

Артамонова Н.С.,
Артамонов Є.В.
Раудтехнології як інноваційна складова системи сучасного публічного адміністрування

22

Балахонова О.В.Напрямки вдосконалення системи управлінської звітності на підприємстві

25

Бальтюкевич В.В.Інноваційний розвиток як фактор підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства

27

Барабаш О.О.,
Барабаш Т.М.,
Гострик О.М.
Проблемні питання управління якістю підготовки фахівців

29

Безнос С.В.,
Серпіонова Т.А.
Важливість управління витратами та їх зниження на цукровому підприємстві

34

Безнощенко Н.О.Наукові підходи до розробки стратегії забезпечення конкурентоспроможності дприємства

36

Богаченко Я.В,
Дискіна А.А.
Формування конкурентоспроможності на підприємстві

39

Бондаренко С.А.Інновації виноробних підприємств: типи, особливості, специфіка

42

Будорацька Т.Л.,
Журавльова Н.М.
Попередня обробка початкової інформації в задачах прогнозної екстраполяції

47

Бундюк А.М.,
Алієва Сабіна
Про формування керуючих впливів на інвестиційний процес виробничого підприємства

50

Бутук О.І.Тимчасові труднощі чи євроінтеграційна пастка

53

Ван ТаоФормування креативного персоналу на підприємствах

56

Варчук О.А.,
Чан Тхі Тхань
Визначення етапів та стадій повного інноваційного процесу

58

Волкова Н.І.Концептуальні основи економічних реформ

61

Волощук Л.О.Тенденції розвитку промисловості України: стан та перспективи

63

Герасимова Л.М.Логістичні стратегії та конкурентоспроможність підприємств

67

Губарева Ю.А.Аудиомаркетинг: инструменты и перспективы

70

Єпіфанова І.М.Висвітлення значення та основних проблем використання нематеріальних активів підприємства

73

Журан Е.А.Кластеризация как эффективный инструмент обеспечения конкурентоспособности

75

Забарна Е.М.Ефективне управління інноваційною діяльністю в сучасних умовах

77

Задорожнюк Н.О.Психологічні засоби та прийоми реалізації суспільних інновацій

79

Заєць М.А.,
Захарченко О.В.
Фактори формування пропозиції на ринку органічної агропродовольчої продукції

82

Замазій О.В.Імідж в системі ціннісно-орієнтованого управління промисловим підприємством

86

Замлинська О.В.Шляхи підвищення ефективності маркетингових комунікацій у інтернет просторі

88

Захарченко В.І.,
Топалова І.А.
Напрями підвищення ефективності збутової політики машинобудівного підприємства

91

Захарченко Н.В.Характер управління високотехнологічним виробництвом у сучасних умовах

94

Івченко І.Ю.,
Чугунов А.А.,
Труфанова. Т.П.
Моделювання діяльності логістичної системи підприємства

98

Иванова Л.А.,
Козловская Ж.А.,
Малых С.В.
Коммерциализация и стоимостное оценивание патентуемых технических решений на стадии НИОКР

100

Карпенко Л.М.Порядок проведення аналізу показників інноваційного процесу на підприємстві: взаємозв’язок складових

103

Кірсанова В.В.Аналіз технологічно-структурних зрушень у промисловості України

107

Коваленко О.М.,
Станіславик О.В.
Роль бізнес-планування в залученні іноземних інвестицій

111

Kovalenko S.V.Problems of formation the labor potential of the agricultural sector in the conditions of financial and economic crisis ()

113

Ковалик О.А.Сучасний стан державної підтримки малого підприємництва

115

Ковтуненко Ю.В.,
Ковтуненко К.В.
Інноваційна діяльність в функціонуванні сучасного підприємства

117

Козакова О.М.Комунікація як засіб інноваційного розвитку

120

Козлов И.Л.Переоценка безопасности атомной энергетики Украины в экстремальных условиях для обеспечения национальной независимости и безопасности

122

Колотова Н.Б.Концептуальний підхід до маркетингу інноваційних проектів машинобудівних підприємств

125

Котенко Т.М.,
Лум’яник В.С.
Проблеми державної підтримки суб’єктів господарювання: сучасні тенденції

128

Котенко Т. М.,
Риндіна Д.С.
Проблемні питання кредитування фізичних осіб банками україни (регіональний аспект)

132

Кухарчик В.Г.,
Кухарчик О.Г.
Перспективи розвитку транспортного комплексу України

135

Кухарчик О.Г.Морські порти в системі мультимодальних перевезень

137

Лапін О.В.,
Велієва Майа
Інтелектуальна власність, як важлива складова інноваційного розвитку економіки

139

Левандовська І.В.Формування кадрового потенціалу підприємств машинобудівної промисловості

141

Лещенко Ю.А.,
Прончаков Ю.Л.
Методологические основы управления качеством в логистической цепи развивающегося предприятия

143

Меркулов М.М.Стимулювання економічного зростання: фактори і умови

145

Мироненко К.С.Новітні технології при застосуванні реінжинірингу бізнес процесів

147

Михайлова О.С.Особливості організації виробництва в обслуговуючих кооперативах

149

Мишустіна О.В.,
Городецька Т.Б.,
Бровкова О.Г.
Аналіз ліквідності підприємства

153

Мілошевич Н.В.Інноваційний підхід до формування страхових продуктів

157

Мішина О.Б.Інноваційна діяльність підприємства в сучасних умовах

159

Некрасова Л. А.,
Попенко С.О.
Стратегія розвитку підприємства в умовах інноваційної економіки

161

Нестеренко О.В.Инвестиционный климат в Украине и перспективы его развития

163

Новак Н.Г.Оценка инновационного развития стран мира

167

Овчарська О.М.Інноваційна поведінка як механізм антикризової стійкості

169

Окландер Т.О.Новітні технології маркетингових комунікацій

171

Олейникова О.О.,
Субчинська О.М.
Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком регіонів

173

Орлов В.М.,
Гапанович Я.В.
Система практичної підготовки студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова для сфери зв’язку та інформатизації України

175

Паламарчук В.І.,
Лінгур Л.М.
Класифікація загроз економічної безпеки підприємства

179

Панченко М.А.,
Бровкова Е.Г.
Факторы повышения конкурентоспособности продукции

182

Пашкова Н.С.Забезпечення збалансованості функціонування регіональних соціально-економічних систем з позиції сталого розвитку

186

Продіус О.І.Проблеми державного регулювання соціальної відповідальності бізнесу у контексті регіонального розвитку

189

Продіус Ю.І.Основи теоретичного забезпечення створення інноваційної стратегії підприємства

192

Рассадникова С.І.Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в сфері природокористування: регіональний аспект

194

Савіцька І.М.Соціально-економічні виклики людського капіталу в аграрному секторі на регіональному рівні

196

Свінарьова Г.Б.,
Діалло Мамаду Пете
Система управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства

201

Свірідова С.С.Основні принципи і методи управління капіталом підприємства

204

Скарбовий С.С.Сутність та зміст енергоменеджменту

207

Skomorohin D.V.European logistics development trends

210

Скрипник Н.А.,
Левандовська А.Є.
Роль кадрового потенціалу в конкурентоспроможності підприємства

214

Соколовська З.М. Моделі системної динаміки як база прийняття управлінських рішень

219

Стадник В.В.,
Головчук Ю.О.
Особливості мотиваційного забезпечення формування і реалізації інноваційного потенціалу підприємства

224

Стойловська О.М.Сучасні проблеми розвитку економіки України

228

Бобров О.В.Розвиток логістичних

230

Харічков С.К.,
Крутякова В.І.
Стратегічні напрями модернізації державного менеджменту сфери природогосподарювання в Україні

233

Черепанова Н.А.Трансформация подходов к формированию товарного знака масложирового предприятия

237

Черкасова С.О.Проблемні аспекти оцінювання компетентності персоналу, що задіяний в процесі забезпечення економічної безпеки промислових підприємств

240

Черкасова Т.І.Відбір нових технологій як стратегічний пріоритет інноваційного розвитку промислового підприємства

242

Чернишова Л.І.Ресурсне забезпечення інноваційного розвитку підприємства

245

Шацкова Л.П.,
Котова М.В.
Особливості організації та здійснення інноваційної діяльності підприємства

249

Ширяєва Л.В.Розвиток підходів ефективного управління процесом надання послуг

253

Яцун О.В.Розвиток системи підготовки кадрів у міжнародному вимірі

255

2015 рік: Матеріали конференції: Том 2

Андрєєва Н.М.Екологічний краудфандинг як маркетинговий інструмент екологізації інвестиційноїсфери підприємств агропромислового комплексу України

7

Бендас С.В.Соціально-екологічна відповідальність як принцип сталого розвитку національної економіки

11

Бобров О.В.Розвиток логістичних проблем у південному регіоні

14

Бостанжі Т.З.Переваги розвитку та використання міжнародного факторингу в Україні

17

Волохов Д.С.Проблеми банківського сектору україни та шляхи їх вирішення

19

Галаджян О.А.,
Ясенова І.Б.
Концептуальні елементи становлення державно-приватного партнерства в Україні

22

Горбатова Д.А.,
Котова М.В.
Стратегическое управление предприятием в условиях нестабильности внешней среды

28

Грабар І.С.Пріорітетні напрямки розвитку морських міжнародних перевезень

30

Дорошук Г.А.,
Савченко Г.О.
Управління опором при здійсненні змін

34

Єгоращенко Г.В.Менеджмент прогнозирующих систем природоохранной деятельности

37

Задорожко Г.І.,
Базаров Є.М.
Основні засади інформаційної системи планування на промислових підприємствах

40

Захарченко В.И.,
Бабирли У.Х.
Использование экпресс-анализа конкурентоспособности продукции в станкостроении

43

Захарченко В.И.,
Бабиров Е.Х.
Улучшение инвестиционного климата в национальной экономике

46

Златова І.О.Латеральний маркетинг та його вплив на інноваційний розвиток підприємств

49

Іващенко А.Г.,
Глущенко Л.Д.
Дерегуляція підприємницької діяльності як сучасний аспект економічного розвитку малого та середнього підприємництва

52

Ковтуненко К.В.,
Коломіна О.Б.
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства: задачі, принципи та методи

55

Лаврентьєв M.M.Деякі питання державної підтримки регіонального розвитку

57

Лазарєва Є.В.Методологічні засади подолання диспропорцій розвитку інноваційно активного підприємництва

60

Левицька А.В.Особливості інноваційних засобів фінансування енергозберігаючих заходів

67

Лисюк В.М.,
Деркач Т.В.
Інтеграційні концепції та методологія їх застосування в українських реаліях

71

Маісурадзе М.Ю.Імплементація положень угоди про асоціацію між Україною та ЄС і можливості для розвитку державних підприємств паливно-енергетичного комплексу в межах державно-приватного партнерства

74

Олійник Ю.А.Імплементація закордонного досвіду взаємодії державного та приватного секторів в інноваційно-інвестиційній сфері

77

Пашкова А.В.Оцінка ефективності використання трудового потенціалу

80

Пейчев А.Д.Технологические уклады и развитие мировой экономики: анализ тенденций и ключевые факторы активизации инновационнной деятельности в Украине

83

Пятибратов А.Н.,
Рокачинская А.В.
Методы прогнозирования кризисных ситуаций в экономике

88

Рубель О.Е.,
Жихарева А.А.
Економико-институциональные основы инновационной деятельности ЕС

91

Сааджан В.А.,
Сааджан И.А.
Регулирование инновационного развития

94

Сало А.В.Актуальні проблеми вищої освіти в регіональному аспекті

97

Танасенко М.О.Наукові засади регіонального розвитку та соціально-економічна стійкість регіонів

100

Тарасов Г.О.Вплив інфляційних процесів на вибір стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства

107

Хлікей А.С.,
Селіванова Н.М.
Особливості нормативно-правового регулювання обліку основних засобів на підприємствах України

109

Філіппов В.Ю.,
Павліченко Т.В.,
Нестеренко А.М.
Характеристика та економічна оцінка напрямів розвитку торговельних підприємств

113

Храмов Ю.О.,
Сухотеріна Л.І.
Інноваційні моделі історії науки

116

Щелкунова А.В.Інноваційний розвиток кадрового потенціалу на прикладі японських організацій

123

2014 рік: Матеріали конференції: Том 1

Левченко О.М.,
Ткачук О.В.
Пріоритетні завдання державного регулювання підготовки фахівців з вищою освітою в Україні

8

Мазаракі А.А.,
Ткаченко Т.І.
Менеджмент у національній стандартній класифікації освіти

11

Окландер М.А.Комплекс інструментів цифрового маркетингу

15

Филиппова С.В.Потенциальные партнеры машиностроительных предприятий и их возможности содействия инновационному развитию производства

17

Харічков С.К.Концептуальні основи природозберігаючої політики України

23

Юдін М.А.Основні сценарії конкурентної стратегії машинобудівного підприємства в умовах турбулентності

25

Ажаман І.А.еоретичні аспекти інвестиційної діяльність щодо розвитку промислового та цивільного будівництва в сільській місцевості

30

Андриенко В.Н.,
Карпусь Е.О.
Проблемы в сфере мобилизации доходов в бюджетную систему Украины: стратегия по их преодолению

33

Антонец М.В.Механизмы государственной поддержки устойчивого развития производственно-экономических систем

37

Арчаков Я.А.Современные тренды при создании корпоративного информационного пространства

40

Багацька К.В.Особливості аналізу ринкової активності підприємств корпоративного сектору економіки

42

Балан А.А,
Балан О.С.
Щодо необхідності уточнення економічної категорії «інвестиційний проект» в рамках входження у «інвестиційно-інноваційний» період розвитку електроенергетики України

44

Боденчук Л.Б.Експортний потенціал малого бізнесу в Україні

47

Боденчук С.В.Податкові ризики в підприємницькій діяльності

50

Будько О.В.Необхідність та перспективи застосування інтегрованої звітності

52

Величко О.П.SCM: еволюція логістики чи рохрематики?

54

Вергун М.О.Показники формування інвестиційного потенціалу ВНЗ в умовах ринкової економіки

58

Волощук Л.О.Інтелектуальна складова інноваційного розвитку промислових підприємств: сутність та проблеми управління

59

Воротинцев В.А.Механізми виконання державної регіональної програми модернізації системи теплопостачання

61

Гончаренко О.В.Проблеми та пріоритети інноваційного розвитку агропромислового виробництва України

64

Грузнов И.И.Самоуправление – путь к повышению творчества исследователя и разработчика

66

Забарна Е.М.Формування інтегрованої інноваційно-інвестиційної системи розвитку регіону

67

Заєць М.А.,
Кравченко Є.В.
Функціонування українських підприємств в системі транскордонного співробітництва

71

Кирилишен Я.В.Напрями підвищення ефективності функціонування процесно-орієнтованої системи бюджетування ВНЗ

75

Кірсанова В.В.Напрямки формування облікової політики підприємства

77

Коваленко С.И.Новый вектор экономической безопасности трансграничных регионов в условиях расширения ЕС

81

Ковтуненко К.В.Особливості впливу факторів стратегічних змін на інноваційну діяльність машинобудівного підприємства

84

Ковтуненко Ю.В.Особливості системної комерціалізації інноваційних розробок промислового підприємства

87

Костін Д.Ю.,
Мінкович О.В.
Оцінка впливу мотивації на показники ефективності діяльності енергетичних підприємств

89

Кравченко М.В.Реалії та перспективи економічної ефективності в аграрному секторі України

91

азарєва Є.В.Корегування інституційного середовища регіону щодо особливостей малого інноваційного підприємництва

92

Левченко А.О.,
Яцун О.В.
Напрями державного регулювання професійного розвитку кадрів в Україні

95

Лендел А.В.Содержание социальной политики предприятия в условиях экономических преобразований

97

Лисюк В.М.,
Тепляшин А.Ю.
Вплив біржових інструментів на економічний стан національних стратегічних підприємств

101

Ліганенко І.В.Інвестиційні стратегії промислових підприємств

104

Логвінов В.Г.Особливості підготовки менеджерів в контексті нової управлінської парадигми

107

Маховський Д.В.Теоретичний аспект визначення конкурентоспроможності переробних підприємств АПК

110

Мельничук О.І.Аналіз каналів розподілу сільськогосподарської продукції в ТДВ АПК «САВРАНЬ» Савранського району Одеської області

111

Митрохіна О.О.Методологічні підходи до інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості України

115

Моісеєнко О.П.Механізм матеріально-технічного забезпечення стратегічного управління економічними системами

117

Некрасова Л.А.,
Попенко С.О.
Роль кластеризації економіки в інноваційному розвитку підприємств

119

Нікішина О.В.Ефективність інтегрованого товарного ринку: категоріальний аналіз і методи оцінки

122

Окландер Т.О.Маркетингова стратегія підприємства на ринку світлопрозорих конструкцій

125

Педько І.А.Чинники розвитку ринку залізобетонних виробів і конструкцій

128

Перчак А.Л.Методы оценки эффективности функциональной деятельности ит-подразделений предприятий

130

Рябоволик Т.Ф.Методи рейтингової оцінки зайнятості населення в інноваційному секторі національної економіки

134

Савіна Н.Б.Інвестиції як передумова розвитку економічних систем

137

Сахацький М.П.,
Мазур О.Є.
«Резонансні зони» у розвитку торговельного підприємництва

139

Свінарьова Г.Б.Організації обліку за центрами відповідальності на промисловому підприємстві

141

Ситник Н.С.Ознаки конкурентоспроможної сфери внутрішньої торгівлі

143

Смоквіна Г.А.,
Амурова Е.
Соціальна політика України: стан та заходи поліпшення

145

Соколовська З.М.Імітаційне моделювання економічних систем: досвід використання та перспективи

147

Станиславик Е.В.,
Коваленко А.М.
Направления повышения конкурентоспособности продукции промышленного предприятия

149

Трофименко Г.С.Моделювання рівня потенціалу соціально-демографічного розвитку регіонів України

153

Туржанський В.А.Підходи щодо організації та проведення електронних перевірок контролюючими органами

157

Турчін О.І.Механізм оцінки надійності контрагентівв корпоративних відносинах

161

Федчишина В.Д.Напрямки підвищення ефективності систем управління якістю підприємств

164

Хумарова Н.І.Наукові засади регіональної політики екологічно чистого виробництва

166

Черкасова Т.І.,
Велика К.В.
Формування організаційно-фінансової складової як основа розбудови системи управління інноваційним розвитком підприємства

169

Юринець О.В.,
Том’юк О.Я.
Розробка багаторівневої маркетингової стратегії автомобілебудівних підприємств

171

Яшкіна О.І.Тенденції змін попиту на нові автомобілі в Україні

174

2014 рік: Матеріали конференції: Том 2

Буркинський Б.В.Проблемні аспекти територіального розвитку транспортного комплексу України

7

Артамонова Н.С.,
Доба Н.М.
Удосконалення аналітичного інструментарію задля запобігання загрози банкрутства

8

Бальтюкевич В.В.Сутність та значення інвестиційної стратегії в діяльності підприємства

11

Бельтюков Є.А.,
Безнощенко Н.О.
Управління конкурентоспроможністю підприємства з позиції процесного підходу

13

Бельтюков Є.А.,
Толмачова О.В.
Формування системи управління інноваційним потенціалом

15

Брошкова С.Л.,
Золотов В.І.
Оцінка перетворювальних процесів в господарчому комплексі як шлях рішення проблем секторального розвитку

17

Брусенко Н.В.Критерії для впровадження програми менторингу на промисловому підприємстві

19

Васильченко К.Г.Реалії та перспективи розвитку харчової промисловості у напрямку підвищення її конкурентоспроможності

23

Галушкіна Т.П.,
Чабаненко В.Т.
Управління відходами на засадах моделі «зеленої» економіки

25

Герасимова Л.М.Логістика на транспорті: деякі проблеми і перспективи

27

Голікова О.С.,
Хумарова Н.І.
Тенденції впровадження систем екоменеджменту в Україні

29

Грищук Р.И.Уточнение понятия внутреннего экономического контроля с точки зрения технологии выполнения операции контроля

32

Гурченков О.П.,
Гусаріна Н.В.
Перспективи розвитку бізнесу в причорноморському регіоні України

36

Денисова А.Е.,
Котов П.А.
Экономика и энергетика Украины – реалии времени

40

Дискіна А.А.Теоретичні основи оцінювання ефективності інвестиційного забезпечення підприємств

45

Донєва Н.М.Моделювання стратегічного управління ризиковими ситуаціями в економіці регіонального туризму

47

Кірсанова Ю.В.Організація обліку показників податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій за даними бухгалтерського обліку

50

Коваленко С.В.Напрями державного регулювання кадрового потенціалу АПК

53

Ковтуненко К.В.,
Скороходова Л.В.
Документальне оформлення капіталізації інтелектуальних активів підприємства

55

Костенко А.С.,
Акулюшина М.О.
Бізнес-планування та його місце в стратегічному управлінні підприємством

57

Kravchenko Olena,
Gamah -Tei Derek Odoi
The special introduction of international financial reporting standards system in different countries

60

Кузнецова І.О.,
Свекла К.А.
Конкурентоспроможність та економічна безпека підприємства

64

Лайко О.І.Інституціональні основи активізації інвестицій в наукову діяльність в Україні

66

Лєвошко Ю.М.Порядок дій менеджменту банку при виникненні кризи ліквідності різного ступеня

69

Мироненко Х.С.Стратегічний аналіз в оцінці розвитку виробничого потенціалу підприємства

72

Мірошниченко О.В.Реформування податкової системи та іллегалізація економікиу забезпеченні економічної безпеки України

74

Музиченко Г.В.,
Повар Г.В.
Проблеми раціонального використання бюджетних коштів

78

Овчарская Е.М.Инновационная среда экономической системы

80

Павліченко Т.В.,
Ямковий Д.О.
Системи економічних нормативів регулювання діяльності банківських установ

81

Панченко Ю.В.Детерминанты государственой политики формирования региональной бизнес-среды

84

Пашкова А.В.,
Пашкова Н.С.
Людський капітал як чинник сталого розвитку сучасного підприємства

86

Рассадникова С.І.Удосконалення організаційно-управлінській системі природокористування як фактор розвитку економіки України

90

Семенов А.С.Математичекая модель оценки экономической деятельности производства

93

Скарбовий С.С.Ефективність впровадження нетрадиційних джерел енергії

96

Скоморохін Д.В.Принципи формування стратегії економічного розвитку в Україні

99

Стаматін О.В.Визначення напрямів підвищення якості трудового життя працівників промисловості

101

Степанов В.Н.О роли постнеклассической науки и ее методологии в исследовании социально-экономических процессов

103

Тараканов Н.Л.Функционально-целевая доминанта формирования региональных логистических комплексов

105

Хумаров О.А.Регіональні ініціативи щодо реалізації проектів спільного впровадження

107

Хумарова Н.І.Наукові засади регіональної політики екологічно чистого виробництва

110

Черепанова Н.А.Формирование и реализация ценовой стратегии современного предприятия

113

Черкасова І.В.Система управління знаннями як основа розбудови потенціалу інноваційного розвитку підприємства

115

Шарко М.В.Информационное и математическое обеспечение экономических процессов

118

Юхименко-Назарук І.А.Розвиток бухгалтерського обліку в світлі агентської теорії

120

2014 рік: Матеріали конференції: Том 3

Аверіхіна Т.В.Екологічні чинники формування конкурентоспроможності продукції та її виробника

8

Акулюшина М.О.,
Каландирець Я.І.,
Заложникова Н.І.
Роль товарної політики у розвитку Вітчизняних виробничих підприємств

10

Андриенко В.М.Моделирование взаимосвязи фондового индекса пфтс с Макроэкономическими показателями

12

Будорацька Т.Л.,
Журавльова Н.М.
Використтання засобів ms excel при прогнозуванні в управліенні економічними системами

14

Варчук О.А,
Крисенко А.В.
Особливості контролю витрат на промисловому підприємстві

16

Глущенко В.Д.,
Головатюк А.О.,
Акулюшина М.О.
Шляхи підвищення прибутковості підприємства

18

Городецька Т.Б.,
Бровкова О.Г.
Організація моніторингу ризикового фінансування промислових підприємств

20

Дорошук А.А.,
Печкурова А.Е.
Современные подходы к управлению организацией

24

Єпіфанова І.М.,
Малікова О.М.
Основні питання формування системи управління основним капіталом на виробничому підприємстві

28

Журавлева Н.М.
Будорацкая Т.Л.
Реализация бизнес-процессов средствами пакета «1с: предприятие 8.2

30

Задорожнюк В.С.,
Баєва В.В.
Аналіз ефективності фінансових інвестицій

33

Задорожнюк Н. О.Перспективи розвитку суднобудівної промисловості в Україні

36

Захарченко В.И.,
Дамаскин М.О.
Состояние и развитие научно-технологического комплекса Украины

38

Захарченко В.І.,
Захарченко Н.В.
Узагальнення використання системного підходу в економічних дослідженнях

39

>Златова І.О.Аналіз українського автомобільного ринку в контексті процесів глобалізації

41

Іващенко А.Г.До питання організації управління інноваційним розвитком виробничих процесів промислового підприємства

43

Івченко І.Ю.,
Івченко О.І.
Практика комплексного моделювання інвестиційної та виробничої діяльності підприємства

47

Клепікова О.А.Сучасні технології програмної підтримки процесного управління підприємством

49

Кобальчинська Є.О.,
Гулейкова А.Ю.
Графоаналітичний метод аналізу потенціалу машинобудівного підприємства

52

Коваль В.В.Інституціональні засади розвитку мережевих форм організації підприємництва в Україні

54

Конраді Т.Г.Побудова і реалізація страхових програм для промислових підприємств

56

Кравченко О.М.,
Бодюл В.І.
Організаційні проблеми управління підприємствами ресторанного господарства

58

Лапін О.В.Знання та інформація як основа нового етапу розвитку економіки

62

Левандовская И.В.Факторы конкурентоспособности промышленного предприятия

66

Левицька А.В.Моніторинг даних і прогнозування ціни на електроенергію на ринку в умовах невизначеності

68

Мамонтенко Н.С.Экспертный метод оценки конкурентоспособности техники

71

Масленніков Є.І.,
Аккузіна Т.Г.
Визначення фінансових результатів діяльності виробничого підприємства

73

Maslennikov Yevgen,
Polyakova Ester
Methodical bases of financial firmness of an industrial enterprise

75

Масленніков Є.І.,
Яковенко Г.Н.
Стратегічний облік в системі обліково-аналітичного забезпечення промислового підприємства

77

Мельник Ю.М.,
Аккузіна Т.Г.
Економічні завдання держави в сфері інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств

80

Меркулов М.М.,
Ширяєва Л.В.
Визначення стратегії підприємства з використанням критеріїв рішення

81

Нізяєва С.А.Аналітичне забезпечення мотивації персоналу в підвищенні керованості мотиваційним процесом сучасного підприємства

83

Олейникова О.О.,
Бевзенко Х.С.
Реінжиніринг, як дієвий засіб підвищення ефективності страхового бізнесу

87

Олейникова О.О.,
Тропанець М.В.
Особливості впровадження інтернет-технологій продажів страхових продуктів

90

Павличенко Т.В.,
Качур М.Г.
Роль финансового анализа в управлении ресурсами предприятия

92

Павленко А.В.Економічно-організаційні засади інформаційної безпеки в Україні

94

Павленко О.П.Підходи щодо формування еколого-економічних індикаторів трансформацій причорноморського регіону

96

Панченко М.О.Впровадження принципів iso 9001 на підприємствах України

98

Побережець О.В.,
Мільченко Я.В.
Порядок проведення ревізії підприємств громадського харчування

100

Подскребко А.С.Платформы имитационного моделирования промышленных предприятий

102

Продіус О.І.Проблеми та перспективи державного регулювання розвитку регіонів та депресивних територій

104

Продіус Ю.І.Формування інноваційного клімату на підприємстві

106

Савіна Н.Б.Інвестиції як передумова розвитку економічних систем

108

Сак К.В.Сучасні тенденції формування економічного потенціалу промислового підприємства

110

Свірідова С.С.,
Богуцька Я.М.
Вибір напрямків інвестицій в будівельну галузь

113

Сініцина Т.А.Маркетинг як метод управління комерційною діяльністю страхових компаній

115

Скрипник Н.А.,
Безпрозванний М.Г.,
Мурадов М.Я.
Організація управління ресурсами підприємства на засадах логістики

118

Слободянюк В.П.,
Байзетинов В.И.
Спецификареализациинекоторых проектов реконструкции объектов ЖКХ г. Одессы

120

Соколы И.И.,
К. Аль-Мула Али
Особенности инновационных процессов в пищевой промышленности

121

Субчинська О.М.Раціональне ресурсокористування як елемент природозберігаючої політики

124

Устинюк А.Ю.,
Соколов В.О.
Особливості застосування банківських платіжних карток як кредитно-розрахункового інструменту

125

Філіппов В.Ю.,
Нестеренко А.М.
Напрями розвитку торговельних підприємств

129

Циналєвська І.А.Інструменти підтримки експортної діяльності в Одеській області

132

Цуканов О.Ю.Мотівація працівників: проблеми, механізм та напрямки удосконалення

133

Чередниченко В.А.Методологічні аспекти впровадженняпродуктових інновацій

135

Черкасова С.О.Проблемні аспекти формування та моніторингу управлінських компетенцій промислових підприємств

138

Чернишова Л.І.Управління інтелектуальним капіталом як елемент стратегічного менеджменту банку

140

Чугунов А.А.,
Ткачова О.С.
Дослідження моделі стимулювання росту ввп на прикладі розвинутих країн

144

Чукурна О.П.Аналіз досвіду трансфертного ціноутворення в україні та світі

147

Шацкова Л.П.Стимулирование развития человеческого капитала предприятия

150

Швагірева В.С.Проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств

153

Shchekina E.U.Theoretical bases of management organizational and managerial innovation

155

Філіппов В.Ю.Функціонально-ресурсна модель сценарного формування віртуального бізнес-інкубатору

157