scientific journal ONPU

electronic
order of MES of Ukraine
scientometric

scientific journal ONPU


printed
order of MES of Ukraine
scientometric

scientific journal ONPU


printed
order of MES of Ukraine
scientometric

New Arrivals

2(30)

Філиппова С.В. Соціальна відповідальність у стратегії управління вітчизняним підприємством: проблемні питання інтегрування механізму

Filyppova S.V. Social responsibility in the strategy of management of a domestic enterprise: problem issues of integration of the mechanism

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Соціальна відповідальність у стратегії управління вітчизняним підприємством: проблемні питання інтегрування механізму [Електронний ресурс] / С. В. Філиппова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (30). – С. 5-17. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n2.html
 

Балан О.С., Мартиненко О.С. Особливості обліку комунальних платежів в орендованих нежитлових приміщеннях

Balan O.S., Martynenko A.S. Features of accounting for public utilities in the leased non-residential premises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Особливості обліку комунальних платежів в орендованих нежитлових приміщеннях [Електронний ресурс] / О. С. Балан, О. С. Мартиненко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2 (30). – С. 18-24. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n2.html
 

Дискіна А.А. Інвестиційне забезпечення трудового потенціалу підприємства

Dyskina A.A. Investment company providing employment potential

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Investment company providing employment potential Investment company providing employment potential [Електронний ресурс] / A. A. Dyskina // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2(30). – С. 25-31. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n2.html
 

Длугопольський О.В., Длугопольська Т.І. Концепція безумовного базового доходу як альтернатива Бісмарківській моделі держави добробуту: від теоретичних студій до експериментальних практик

Dluhopolskyi O.V., Dluhopolska T.I. The Conception of Unconditional Basic Income as an Alternative of Bismarck’s Model of Welfare State: from Theoretical Studies to Experimental Practices

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Концепція безумовного базового доходу як альтернатива Бісмарківській моделі держави добробуту: від теоретичних студій до експериментальних практик [Електронний ресурс] / О. В. Длугопольський, Т. І. Длугопольська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2 (30). – С. 32-46. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n2.html
 

Кубатко О.В. Прогнозування середньомасштабних флуктуацій еколого-економічного розвитку

Kubatko O.V. Expectations of medium-scale fluctuations of ecological and economic development

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Прогнозування середньомасштабних флуктуацій еколого-економічного розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Кубатко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2 (30). – С. 47-55. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n2.html
 

Кузьмін О.Є., Кревс В.Є., Яструбський М.Я. Використання досвіду менеджменту провідних Внз Східної Азії в процесі реформування вищої школи України

Kuzmin O.Ye., Krevs V.Ye., Yastrubskyy M.Ya. Use of management experience of leading universities and colleges of East Asia in the process of reforming the high school of Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Використання досвіду менеджменту провідних Внз Східної Азії в процесі реформування вищої школи України [Електронний ресурс] / О. Є. Кузьмін, В. Є. Кревс, М. Я. Яструбський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2 (30). – С. 56-63. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n2.html
 

Лозовський О.М., Горшков М.А. Принципи формування та стратегія реалізації механізму управління процесами відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки

Lozovskyi O.M., Horshkov M.A. Principles and strategy formation mechanism of reproduction management resource potential agricultural sector

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Принципи формування та стратегія реалізації механізму управління процесами відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки [Електронний ресурс] / О. М. Лозовський., М. А. Горшков // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2 (30). – С. 64-71. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n2.html
 

Мартієнко А.І., Дишкантюк О.В. Сутність гостинності як економічної категорії

Martienko A.I, Dyshkantiuk O.V. The essence of hospitality as economic category

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Сутність гостинності як економічної категорії [Електронний ресурс] / А. І. Мартієнко, О. В. Дишкантюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2 (30). – С. 72-78. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n2.html
 

Некрасова Л.А., Хрістова А.В. Формування ресурсо-зберігаючої моделі розвитку підприємства

Nekrasova L.A., Khristova A.V. The formation of resource-saving model of enterprise development

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

The formation of resource-saving model of enterprise development [Електронний ресурс] / L. A. Niekrasova // A. V. Khristova Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2(30). – С. 79-84. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n2.html
 

Прокопенко І.В. Метод оцінювання розвитку окремих складових інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств

Prokopenko I.V. Method of assessing the level of development of individual components of the intellectual capital of engineering companies

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Method of assessing the level of development of individual components of the intellectual capital of engineering companies. [Електронний ресурс] / I. V. Prokopenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2(30). – С. 85-96. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n2.html
 

Пучкова С.І. Використання інструментів управління персоналом у системі маркетингу відносин

Puchkova S.I. Using of personnel management tools in relationship marketing

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Використання інструментів управління персоналом у системі маркетингу відносин [Електронний ресурс] / С. І. Пучкова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2 (30). – С. 97-108. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n2.html
 

Свірідова С.С., Толстова С.А. Сучасні інструменти стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами

Sviridova S.S., Tolstova S.A. Modern instruments of strategic management agricultural enterprises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Сучасні інструменти стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами [Електронний ресурс] / С. С. Свірідова, С. А. Толстова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2 (30). – С. 109-116. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n2.html
 

Синиця Л.В. Забезпечення ресурсної підтримки стратегічного інноваційного розвитку підприємства

Sinitsa L.V. Providing the resource support of strategic innovative development of enterprise

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Забезпечення ресурсної підтримки стратегічного інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Синиця Л.В. // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2 (30). – С. 117-123. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n2.html
 

Гнітецький Є.В., Грібініченко О.П. Real-Time Bidding в Україні та світі: розвиток, особливості, проблеми, перспективи

Gnitetskyi I.V., Gribinichenko O.P. Real-Time Bidding in Ukraine and the world: development, peculiarities, problems and prospects

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Real-Time Bidding в Україні та світі: розвиток, особливості, проблеми, перспективи [Електронний ресурс] / Є. В. Гнітецький, О. П. Грібінченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2 (30). – С. 124-132. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n2.html
 

Семенов А.С. Про один метод побудови математичної моделі вартості компанії

Semenov A.S. A method for constructing a mathematical model of the company’s value

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

A method for constructing a mathematical model of the company’s value. [Електронний ресурс] / A. S. Semenov // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2(30). – С. 133-138. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n2.html
 

1(29)

Добрянська Н.А., Попович В.В. Диверсифіковані корпоративні об’єднання: сучасні системи показників аналізу і оцінки ефективності їх діяльності

Dobrianskа N.A., Popovych V.V. Diversified corporate associations: modern scorecard analysis and assessment of their effectiveness

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Diversified corporate associations: modern scorecard analysis and assessment of their effectiveness [Електронний ресурс] / N. A. Dobrianskа, V. V. Popovych // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 6-11. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n1.html
 

Бак Н.А. Місцеве оподаткування в Україні: стан і перспективи посилення дієвості

Bak N.A. Local Taxation in Ukraine: State and Prospects of Strengthening the Efficiency

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Систематизація типів лояльності споживачів продукції промислових підприємств [Електронний ресурс] / Н. А. Бак // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 11-25. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n1.html
 

Будорацька Т.Л., Журавльова Н.М. Використання генетичних алгоритмів для оптимізації структури інвестиційного портфеля цінних паперів

Budoratskaya T.L., Zhuravlyova N.M. Use of genetic algorithms for optimization of structure investment portfo-lio of securities

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Використання генетичних алгоритмів для оптимізації структури інвестиційного портфеля цінних паперів [Електронний ресурс] / Т. Л. Будорацька, Н. М. Журавльова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 26-33. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n1.html
 

Варчук О.А., Амурова О.В. Особливості обліку та внутрішнього контролю податку на додану вартість на підприємствах з різними системами оподаткування

Varchuk O.A., Amurova H.V. Features of the accounting and internal control of VAT to companies with different tax systems

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Features of the accounting and internal control of VAT to companies with different tax systems [Електронний ресурс] / O. A. Varchuk, H. V. Amurova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 34-40. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n1.html
 

Давидюк Т.В. Організація управлінського обліку: основні кроки в напрямку підвищення ефективності діяльності компанії

Davidyuk T.V. Management accounting organization: basic steps towards increasing the company efficiency

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Management accounting organization: basic steps towards increasing the company efficiency [Електронний ресурс] / T. V. Davidyuk // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 41-47. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n1.html
 

Ємельянова Т.В., Тубальцева С.А. Оцінка компетентності як необхідна складова в системі управління підприємством

Yemelyanov T.V., Tubaltseva S.A. Competence estimation as a crucial component of enterprise management system

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Competence estimation as a crucial component of enterprise management system [Електронний ресурс] / T. V. Yemelyanova, S. A. Tubaltseva // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 48-54. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n1.html
 

Єпіфанова І.М. Банкрутство підприємств: спектр невирішених проблем

Yepifanova I.M. The bankruptcy of enterprises: the spectrum of unsolved problems

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Банкрутство підприємств: спектр невирішених проблем [Електронний ресурс] / І. М. Єпіфанова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 55-63. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n1.html
 

Журан О.А., Глава М.Г. IT-кластер – сучасна складова розвитку економіки регіону

Zhuran O.A., Glava M.G. IT-Cluster – modern component of regional economy development

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

IT-Cluster – modern component of regional economy development [Електронний ресурс] / O. A. Zhuran, M. G. Glava // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 64-72. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n1.html
 

Іващенко А.Г., Бельтюков Є.А. Проблеми кредитування підприємств малого та середнього бізнесу банками України

Zhuran O.A., Glava M.G. IT-Cluster – modern component of regional economy development

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

IT-Cluster – modern component of regional economy development [Електронний ресурс] / O. A. Zhuran, M. G. Glava // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 64-72. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n1.html
 

Ковтуненко Ю.В., Валянська А.О., Мірошникова К.О. Економічний аналіз і його значення в управлінні підприємством

Kovtunenko Yu.V., Valyanskaya A.A., Miroshnykova K.A. Economic analysis and its importance in the management of enterprise

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Economic analysis and its importance in the management of enterprise [Електронний ресурс] / Yu. V. Kovtunenko, A. O. Valyanskaya, K. O. Miroshnykova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 80-85. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n1.html
 

Олійник Т.В. Критерії та напрями удосконалення процесу управління прибутковістю машинобудівних підприємств

Oliinyk Т.V. Criteria and directions for improvement of yield management in enterprises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Критерії та напрями удосконалення процесу управління прибутковістю машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Т. В. Олійник // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 86-97. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n1.html
 

Поповенко Н.С., Придіус А.В. Теоретичне обґрунтування подальшого дослідження малих та середніх підприємств в Україні

Popovenko N.S., Prydius A.V. Theoretical motivation for further investigations of small and medium enterprises in Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Theoretical motivation for further investigations of small and medium enterprises in Ukraine [Електронний ресурс] / N. S. Popovenko, A. V. Prydius // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 98-106. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n1.html
 

Селіванова Н.М., Скіцан М.О. Організаційно-методичні аспекти обліку дебіторської заборгованості

Selivanova N.M., Skitsan M.A. Organisational and methodical aspects of accounting of the account receivable

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Organisational and methodical aspects of accounting of the account receivable [Електронний ресурс] / N. M. Selivanova, M. A. Skitsan // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 107-116. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n1.html
 

Телепнєва О.С. Управління конкуренто-здатністю антропотехнічних систем на прикладі автомобільного спорту

Telepneva O.S. The antropotechnical systems competitiveness management on the example of car sport

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Управління конкурентоздатністю антропотехнічних систем на прикладі автомобільного спорту [Електронний ресурс] / О. С. Телепнєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 117-122. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n1.html
 

Харічков С.К., Панченко М.О. Дослідження особливостей управління підприємницькими ризиками в кризових умовах

Kharichkov S.K., Panchenko M.O. Research the features of business risk-management in crisis term

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Research the features of business risk-management in crisis term [Електронний ресурс] / S. K. Kharichkov, M. O. Panchenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 123-128. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n1.html
 

Цимбалюк Г.С. Ключові аспекти системи управління якістю продукції на етапах її виробництва

Tsymbalyuk H.S. Key aspects of the quality management system on the production stages

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Ключові аспекти системи управління якістю продукції на етапах її виробництва [Електронний ресурс] / Г. С. Цимбалюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 129-134. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n1.html
 

Чукурна О.П. Стратегія позиціонування бренду за ознакою сприйняття якості: відмінності ринків В2В та В2С

Chukurna O.P. Brand positioning strategy on the basis of quality perception: different markets B2B and B2C

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Brand positioning strategy on the basis of quality perception: different markets B2B and B2C [Електронний ресурс] / O. P. Chukurna // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 135-142. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n1.html
 

Костін Ю.Д., Мурзабулатова О.В. Удосконалення організаційно-економічного забезпечення державно-корпоративного партнерства в системі управління ДКП

Kostin Yu.D., Murzabulatova O.V. Improvement of organizational-economic providing of the state – corporate partnership in the control system of SCE

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Удосконалення організаційно-економічного забезпечення державно-корпоративного партнерства в системі управління ДКП [Електронний ресурс] / Ю. Д. Костін, О. В. Мурзабулатова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 143-154. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n1.html
 

Макаренко Т.Ю. Вартісно-орієнтована звітність як фактор підвищення ринкової вартості підприємств

Makarenko T.Yu. Value Reporting as a factor of corporate market value creation

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Вартісно-орієнтована звітність як фактор підвищення ринкової вартості підприємств [Електронний ресурс] / Т. Ю. Макаренко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 155-161. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/n1.html
 

6(28)

Загородній А.Г., Бабінська С.Я. Асиметрія інформації між учасниками реалізації інноваційного проекту та шляхи її усунення

Zagorodniy A.G., Babinska S.Ya. The asymmetry of information between the participants of innovative projects and ways to eliminate

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Асиметрія інформації між учасниками реалізації інноваційного проекту та шляхи її усунення [Електронний ресурс] / А. Г. Загородній, С. Я. Бабінська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 6-14. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n6.html
 

Волкова Н.І. Історико-економічний аспект становлення концепції людини в контексті еволюції економічної теорії

Volkova N.I. The historical-economic aspect of development of the man’s concept in the context of the economic theory’s evolution

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Історико-економічний аспект становлення концепції людини в контексті еволюції економічної теорії [Електронний ресурс] / Н. І Волкова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 15-24. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n6.html
 

Голубник О.Р., Приймак З.В. Оптимізація податкового навантаження для національної економіки України

Holubnyk O.R, Pryimak Z.V. Optimization of tax burden for the national economy of Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Оптимізація податкового навантаження для національної економіки України [Електронний ресурс] / О. Р. Голубник, З. В. Приймак // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 25-32. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n6.html
 

Лінгур Л.М., Поліщук С.О. Аналіз соціально-економічних факторів маргіналізації населення України

Lingur L.N., Polishchuk S.O. Analysis of the socio-economic factors of marginalization Ukrainian population

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Аналіз соціально-економічних факторів маргіналізації населення України [Електронний ресурс] / Л. М. Лінгур, С. О. Поліщук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 33-39. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n6.html
 

Харчук Т.В. Ієрархічний підхід до визначення конкурентоспроможності

Kharchuk T.V. A hierarchical approach to the definition of competitiveness

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Ієрархічний підхід до визначення конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Т. В. Харчук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 40-52. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n6.html
 

Волощук Л.О., Крисенко А.В. Інноваційна та інтелектуальна безпека промислового підприємства як об’єкти управління в умовах його розвитку

Voloshchuk L.A., Krysenko A.V. Innovative and intellectual safety industrial enterprises as object management under its development

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Інноваційна та інтелектуальна безпека промислового підприємства як об’єкти управління в умовах його розвитку [Електронний ресурс] / Л. О. Волощук, А. В. Крисенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 53-62. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n6.html
 

Бояринова К.О. Методичні засади оцінювання рівня збалансованості економічного функціонування в інноваційно-орієнтованому розвитку підприємств машинобудування

Boiarynova К.О. Methodical bases of evaluation balance level of economic functioning in innovation-oriented development of machine building enterprises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Методичні засади оцінювання рівня збалансованості економічного функціонування в інноваційно-орієнтованому розвитку підприємств машинобудування [Електронний ресурс] / К. О. Бояринова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 63-72. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n6.html
 

Ковтуненко Ю.В., Міняйлик В.В., Товкан Д.М. Визначення особливостей формування доходів підприємства у процесі їх операційної діяльності

Kovtunenko Yu.V., Minyailyk V.V., Tovkan D.N. Determination of features of formation of income of the enterprises in the course of their operating activities

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Determination of features of formation of income of the enterprises in the course of their operating activities. [Електронний ресурс] / Yu. V. Kovtunenko, V. V. Minyailyk, D. N. Tovkan // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 73-78. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n6.html
 

Продіус О.І. Теоретично-методичні основи реінжині-рингу бізнес-процесів

Prodius O.I. Theoretically-methodological basis of reengineering of business-processes of enterprises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Теоретично-методичні основи реінжинірингу бізнес-процесів [Електронний ресурс] / О. І. Продіус // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 79-87. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n6.html
 

Сікєтіна Н.Г. Статистичний аналіз ризиків машинобудівного підприємства

Siketina N.Н. Statistical analysis of the risks of the machine-building enterprise

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Статистичний аналіз ризиків машинобудівного підприємства [Електронний ресурс] / Н. Г. Сікєтіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 88-99. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n6.html
 

Гвоздецька І.В. Теоретико-методологічні аспекти управління маркетинговою діяльністю підприємства

Gvozdetska I.V. Theoretical and methodological aspects of the marketing activities of the company

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Теоретико-методологічні аспекти управління маркетинговою діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Гвоздецька // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 100-106. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n6.html
 

Журан О.А, Філатова Т.В. ІТ-аутсорсинг як інструмент розвитку кластерного економіки

Zhuran O.A., Filatova Т.V. IT-outsourcing as a tool for development cluster economy

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

ІТ-аутсорсинг як інструмент розвитку кластерного економіки [Електронний ресурс] / О. А. Журан, Т. В. Філатова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 107-113. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n6.html
 

Смоквіна Г.А. Підходи та інструменти оцінювання інтелектуального капіталу як чинника забезпечення економічної безпеки підприємства

Smokvina A.A. Approaches and instruments for assessing intellectual capital as a factor of economic security of enterprise

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Підходи та інструменти оцінювання інтелектуального капіталу як чинника забезпечення економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Г. А. Смоквіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 114-126. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n6.html
 

Афанасьєва М.А. Врахування інтересів суспільства в стратегії підприємств в умовах ринку

Afanasyev M.A. Society oriented strategies of enterprises in market conditions

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Врахування інтересів суспільства в стратегії підприємств в умовах ринку [Електронний ресурс] / М. А. Афанасьєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 127-133. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n6.html
 

Мостенська Т.Л., Юрій Е.О. Місце інвестиційних проектів в плануванні і реалізації функціональних стратегій

Mostenska T.L., Yurii E.A. The place of investment projects in the planning and realization of functional strategies

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Місце інвестиційних проектів в плануванні і реалізації функціональних стратегій [Електронний ресурс] / Т. Л. Мостенська, Е. О. Юрій // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 134-140. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n6.html
 

5(27)

Монастирський Г.Л. Енергетична політика ЄС в контексті забезпечення енергоефективності суб’єктів господарювання

Monastyrskyy H.L. European Union’s energy policy in the context of entities’ energy

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Енергетична політика ЄС в контексті забезпечення енергоефективності суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / Г. Л. Монастирський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 11-16. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n5.html
 

Ковтуненко Ю.В., Суховєєва А.С., Ревуцька А.О. Аналіз непрямого оподаткування в Україні: сучасний стан та напрями вдосконалення

Kovtunenko Yu.V., Suhoveeva A.S., Revutskaya A.O. Analysis of indirect taxation in Ukraine: Modern state and directions of improvement

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Analysis of indirect taxation in Ukraine: Modern state and directions of improvement [Електронний ресурс] / Yu. V. Kovtunenko, A. S. Suhoveeva, A. O. Revutskaya // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 17-23. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n5.html
 

Кулаковський К.О. Економічна складова євро-інтеграційного процесу України: проблеми і перспективи

Kulakovskyi K.O. The economic component of the european integration process of Ukraine: problems and prospects

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Економічна складова євроінтеграційного процесу України: проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / К. О. Кулаковський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 24-31. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n5.html
 

Чернишова Л.І., Борисенко А.С. Ефективність використання системи HR-брендінгу в управлінні кадрами підприємства

Chernyshova L.I., Borysenko A.S. Efficiency of HR-branding system in the management of enterprise personnel

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Efficiency of HR-branding system in the management of enterprise personnel. [Електронний ресурс] / L. I. Chernyshova, A. S. Borysenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 32-37. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n5.html
 

Неткова В.М. Систематизація типів лояльності споживачів продукції промислових підприємств

Netkova V.M. Systematics types of customer loyalty products industry

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Систематизація типів лояльності споживачів продукції промислових підприємств [Електронний ресурс] / В. М. Неткова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 38-44. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n5.html
 

Телегін В.С., Костін Д.Ю. Мотивація персо-налу на підприємствах енергетики

Telegin V.S., Kostin Yu.D. Motivation of staff at power enterprises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Мотивація персоналу на підприємствах енергетики [Електронний ресурс] / В. С. Телегін., Д. Ю. Костін // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 45-51. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n5.html
 

Яшкін Д.С. Методи оптимізації в управлінні логістичними ризиками промислових підприємств

Yashkin D.S. Optimization methods in management of industrial enterprises logistics risks

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Методи оптимізації в управлінні логістичними ризиками промислових підприємств [Електронний ресурс] / Д. С. Яшкін // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 52-58. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n5.html
 

Фролова Л.В., Роженко О.В. Стан та тенденції розвитку торгівлі в Україні

Frolova L.V., Rozhenko O.V. Status and trends of the trade development in Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Status and trends of the trade development in Ukraine [Електронний ресурс] / L. V. Frolova, O. V. Rozhenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 59-66. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n5.html
 

Валькова Н.В. Взаємозв’язок розвитку логістики з розвитком конкурентних переваг

Valkova N.V. The relationship of logistics development with development of competitive advantages

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Взаємозв’язок розвитку логістики з розвитком конкурентних переваг промислового підприємства [Електронний ресурс] / Н. В. Валькова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 67-75. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n5.html
 

Соколи І.І., Буковський О.О. Оцінка нинішнього стану і перспектив розвитку провідних авіабудівних підприємств України

Sokoly I.I., Bukovskii O.O. Current state and prospects of development of the leading aircraft manufacturers of Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Оцінка нинішнього стану і перспектив розвитку провідних авіабудівних підприємств України [Електронний ресурс] / І. І. Соколи, О. О. Буковський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 75-81. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n5.html
 

Чукурна О.П. Система стандартизації й сертифікації товарів в Європейському Союзі: прогресивний досвід

Chukurna O.P Standardization and certification system of goods in the European Union: progressive experience

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Standardization and certification system of goods in the European Union: progressive experience [Електронний ресурс] / O. P. Chukurna // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 82-89. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n5.html
 

Шиманська К.В. Теоретико-методологічний базис дослідження міграційних процесів: принципи та термінологічний апарат

Shymanska K.V. Theoretical and methodological basis of the migration processes study: principles and terminology

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Теоретико-методологічний базис дослідження міграційних процесів: принципи та термінологічний апарат [Електронний ресурс] / К. В. Шиманська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 90-95. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n5.html
 

Телішевська О.Б., Дідик А.М. Чинники формування витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств

Telishevska O.B., Didyk A.M. Factors of formation costs for company’s logistics activity

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Чинники формування витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств [Електронний ресурс] / О. Б Телішевська, А. М. Дідик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 96-103. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n5.html
 

Башинська І.О., Бізюкова К.В. Системний підхід до профілактики кадрової безпеки підприємства

Bashynska I.O., Biziukova K.V. Systematic approach to the prophylactics of personnel security of enterprise

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Systematic approach to the prophylactics of personnel security of enterprise [Електронний ресурс] / I. O. Bashynska, K. V. Biziukova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 104-111. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n5.html
 

Шевченко Г.М. Концептуальна модель державного прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації

Shevchenko H.M. Conceptual model of state forecasting for equilibrated development of recreation

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Концептуальна модель державного прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації [Електронний ресурс] / Г. М. Шевченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 112-123. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n5.html
 

4(26)

Подольчак Н.Ю. HEVEN теорія мотивації

Podolchak N.Yu. HEVEN’S theory of motivation

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

HEVEN теорія мотивації [Електронний ресурс] / Н. Ю. Подольчак // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 6-12. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html
 

Фролова Л.В., Кулінська А.В. Особливості формування механізму забезпечення розвитку економічної безпеки банківської системи України

Frolova L.V., Kulinska A.V. Features of formation of the mechanism of ensuring economic security of the banking system of Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Features of formation of the mechanism of ensuring economic security of the banking system of Ukraine [Електронний ресурс] / L. V. Frolova, A. V. Kulinska // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 13-20. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html
 

Григорук С.С., Форкун Ю.В. Система колаборативної обробки документів як складова процесу формування інформаційного суспільства в Україні

Grygoruk S.S., Forkun Yu.V. Collaborative document processing system as part of shaping information society in Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Система колаборативної обробки документів як складова процесу формування інформаційного суспільства в Україні [Електронний ресурс] / С. С. Григорук, Ю. В. Форкун // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 21-32. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html
 

Журавльова Н.М., Сенкевич Б.А. Використання актуарних розрахунків у пенсійних схемах

Zhuravlyova N.M., Senkevych B.A. Using actuarial calculations in pension schemes

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Using actuarial calculations in pension schemes [Електронний ресурс] / N. M. Zhuravlyova, B. A. Senkevych // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 33-39. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html
 

Заюков І.В. Тенденції сучасного ринку праці та його вплив на стан здоров’я зайнятого населення України

Zayukov I.V. Current labor market tendencies and their impact on the state of the Ukrainian employed population

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Тенденції сучасного ринку праці та його вплив на стан здоров’я зайнятого населення України [Електронний ресурс] / І. В. Заюков // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 40-49. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html
 

Філиппова С.В., Таран Г.В. Потенціал машинобудування України: тенденції розвитку

Filippova S.V., Taran G.V. Potential of machinebuilding of Ukraine: progress trends

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Potential of machinebuilding of Ukraine: progress trends [Електронний ресурс] / S. V. Filippova, G. V. Taran // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 50-59. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html
 

Дергачова В.В., Ченуша О.С. Теоретичні основи компетентністного управління підприємством

Dergachova V.V., Chenusha O.S. Theoretical basis of competence enterprise management

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Теоретичні основи компетентністного управління підприємством [Електронний ресурс] / В. В. Дергачова, О. С. Ченуша // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 60-68. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html
 

Сааджан В.А. Амортизаційна політика підприємства: облік факторів при виборі методу

Saadzhan V.A. Depreciation policy of the enterprises: accounting of factors in case of the method choice

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Depreciation policy of the enterprises: accounting of factors in case of the method choice [Електронний ресурс] / V. A. Saadzhan // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 69-77. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html
 

Грицишен Д.О., Самчик М.Ю. Бухгалтерський облік витрат на ремонт орендованих основних засобів

Gritsishen D.O., Samchyk M.Yu. Accounting repair costs of leased fixed assets

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Бухгалтерський облік витрат на ремонт орендованих основних засобів [Електронний ресурс] / Д. О. Грицишен, М. Ю. Самчик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 78-89. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html
 

Труніна І.М. Теоретичні та практичні проблеми визнання дебіторської заборгованості

Trunina I.M. Тhe theoretical and practical problems of recognition of receivables

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Теоретичні та практичні проблеми визнання дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] / І. М. Труніна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 90-97. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html
 

Філіппов В.Ю. Формування системи стратегічного управління як сучасного підходу забезпечення розвитку підприємства

Filippov V.Yu. Formation of strategic management system as a modern approach to ensuring the development of enterprises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Formation of strategic management system as a modern approach to ensuring the development of enterprises [Електронний ресурс] / V. Yu. Filippov // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 98-103. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html
 

Фролова Л.В., Брагіна О.С. Обґрунтування постановки стратегічних цілей при процесно-орієнтованому бюджетному управління залежно від стадії життєвого циклу підприємства

Frolova L.V., Bragina О.S. Justification setting strategic goals in the process-oriented management of the budget, depending on the stage of the company life cycle

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Justification setting strategic goals in the process-oriented management of the budget, depending on the stage of the company life cycle [Електронний ресурс] / L. V. Frolova, О. S. Bragina // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 104-113. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html
 

Стрій Л.О., Захарченко Л.А., Голубєв А.К. Модель мережевої організаційної структури горизонтальної корпорації в інфокомунікаціях

Striy L.A., Zaharchenko L.A., Golubev A.K. Network model of organizational structure horizontal corporation in infocommunications

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Модель мережевої організаційної структури горизонтальної корпорації в інфокомунікаціях [Електронний ресурс] / Л. О. Стрій, Л. А. Захарченко, А. К. Голубєв // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 114-121. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html
 

Вергун А.М., Тьопенко Ю.А. Еволюція поглядів на фінансову безпеку як об’єкт управління

Vergun A.M., Topenko Yu.A. Evolution of views on financial security as a management unit

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Evolution of views on financial security as a management unit [Електронний ресурс] / A. M. Vergun, Yu. A. Topenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 122-134. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html
 

Корецька О.В., Хотєєва Н.В. Основи управління фінансово-економічною безпекою транспортних підприємств

Koretkaya O.V., Khoteyeva N.V. Managing financial and economic security of transport enterprises: the basic aspects

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Основи управління фінансово-економічною безпекою транспортних підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Корецкая, Н. В. Хотеева // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 135-141. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html
 

Омельяненко В.А. Теоретичні аспекти використання мультиагентного підходу для аналізу інноваційно-технологічних систем

Omelyanenko V.А. Theoretical aspects of multi-agent approach application for innovation technological systems analysis

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Теоретичні аспекти використання мультиагентного підходу для аналізу інноваційно-технологічних систем [Електронний ресурс] / В. А. Омельяненко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 142-148. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html
 

Скалозуб В.В., Клименко І.В. Розвиток процедур аналізу та прогнозування недетермінованих технолого-економічних процесів на основі показників хаотичної динаміки

Skalozub V.V., Klymenko I.V. The development of analysis and forecasting procedures of non-deterministic technological and economic processes on the basis of indicators of chaotic dynamics

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Розвиток процедур аналізу та прогнозування недетермінованих технолого-економічних процесів на основі показників хаотичної динаміки [Електронний ресурс] / В. В. Скалозуб, І. В. Клименко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 149-154. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html
 

Захарченко В.І. Удосконалення методики розрахунку концесійних платежів

Zakharchenko V.I. Enhancement of calculation method of concessionary payments

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Удосконалення методики розрахунку концесійних платежів [Електронний ресурс] / В. І. Захарченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 155-159. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html
 

Продіус Ю.І., Сутягіна А.В. Проблеми виставкової діяльності в умовах нестабільності зовнішнього середовища

Prodіus Yu.І., Sutiagіna A.V. Problems of exhibition activities in the environmental instability conditions

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Проблеми виставкової діяльності в умовах нестабільності зовнішнього середовища [Електронний ресурс] / Ю. І. Продіус, А. В. Сутягіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 160-167. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html
 

Химич О.В. Механізм планування й регулювання інвестиційної діяльності на мезорівні

Khymych O.V. Mechanism of planning and regulation of investment operations at meso level

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Mechanism of planning and regulation of investment operations at meso level [Електронний ресурс] / O. V. Khymych // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 168-175. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html
 

Телішевська О.Б. Оцінювання та діагностування витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств за місцями їх виникнення та процесами логістично-постачальницького управління

Telishevska O.B. Evaluation and diagnostics of costs for company’s logistics activity by cost centers and processes of logistics management

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Оцінювання та діагностування витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств за місцями їх виникнення та процесами логістично-постачальницького управління [Електронний ресурс] / О. Б. Телішевська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 176-183. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html
 

3(25)

Кузьмін О.Є., Дідик А.М. Загальні принципи забезпечення полівекторного розвитку підприємств

Kuzmin O.Ye., Didyk A.M. Main principles of providing of multivector development of enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Загальні принципи забезпечення полівекторного розвитку підприємств [Електронний ресурс] / О. Є. Кузьмін, А. М. Дідик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 6-13. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.html

Барський Ю.М., Поліщук В.Г. Теоретико-прикладні основи фінансово-інноваційного забезпечення просторового розвитку регіонів України

Barskiy Yu.M., Polishchuk V.G. Theoretical and applied fundamentals of financial and innovation providing of spatial development of regions of Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Теоретико-прикладні основи фінансово-інноваційного забезпечення просторового розвитку регіонів України [Електронний ресурс] / Ю. М. Барський, В. Г. Поліщук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 14-21. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.html

Арзамасова О.В. Оцінка кадрового потенціалу держави: методи та підходи

Arzamasova O.V. Assessment of human resource capacity of the State methods and approaches

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Оцінка кадрового потенціалу держави: методи та підходи [Електронний ресурс] / О. В. Арзамасова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 22-29. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.html

Бойко О.В., Башинська М.І., Редьква О.З. Факторний аналіз індикаторів економічної безпеки машинобудівного комплексу країни

Boiko O.V., Bashinskaya M.I., Redkva O.Z. Factor analysis of the economic security indicators of the machine building complex of the country

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Факторний аналіз індикаторів економічної безпеки машинобудівного комплексу країни [Електронний ресурс] / О. В. Бойко, М. І. Башинська, О. З. Редьква // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 30-37. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.html

Лазарева А.П. Особливості інвестицій в людський капітал

Lazareva A.P. Features of investment in human capital.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Особливості інвестицій в людський капітал [Електронний ресурс] / А. П. Лазарева // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 38-43. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.html

Пархоменко Н.О., Зайцева К.Ю. Стан та перспективи розвитку міжнародної торгівлі послугами Харківської області.

Parkhomenko N.O., Zaitseva K.Yu. State and development prospects of international trade in services of Kharkiv region

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Стан та перспективи розвитку міжнародної торгівлі послугами Харківської області. [Електронний ресурс] / Н. О. Пархоменко, К. Ю. Зайцева // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 44-49. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.html

Сиволап Л.А. Сучасний стан фінансової сфери в Україні

Sivolap L.A. Тhe current state of the financial sector in Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Сучасний стан фінансової сфери в Україні [Електронний ресурс] / Л. А. Сиволап // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 50-55. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.htm

Федулова Л.І. Інклюзивні інновації в системі соціально- економічного розвитку.

Fedulova L.I. Inclusive innovation in the socio-economic development

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інклюзивні інновації в системі соціально-економічного розвитку [Електронний ресурс] / Л. І. Федулова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 56-65. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.htm

Атюшкіна В.В. Формування системи маркетингової інформації на промисловому підприємстві.

Atiushkina V.V. The formation of a marketing information system on the industrial enterprise

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: The formation of a marketing information system on the industrial enterprise [Електронний ресурс] / V. V. Atiushkina // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 66-71. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.html

Баришнікова О.М. Механізм формування та облікове забезпечення економічної складової звітності зі сталого розвитку

Baryshnikova O.M. Mechanism of formation and accounting software component of economic reporting sustainable development.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Механізм формування та облікове забезпечення економічної складової звітності зі сталого розвитку [Електронний ресурс] / О. М. Баришнікова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 72-85. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.html

Мельничук Я.П. Облікова політика в частині виробництва та реалізації органічної продукції

Melnychuk Ya.P. Accounting policy in terms of production and sales of organic products

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Облікова політика в частині виробництва та реалізації органічної продукції [Електронний ресурс] / Я. П. Мельничук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 86-92. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.html

Сироватченко Л.В. Бухгалтерський облік витрат, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків.

Syrovatchenko L.V. Accounting costs related to the prevention harmful effects of water and eliminate its consequences.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Бухгалтерський облік витрат, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків [Електронний ресурс] / Л. В. Сироватченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 93-104. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.html, http://economics.opu.ua/files/archive/2016/No3/93.pdf

Чукурна О.П. Новітні підходи до класифікації логістичних витрат промислових підприємств в умовах глобалізації.

Chukurna O.P. New approaches to the classification of logistics costs of industrial enterprises in the conditions of globalization.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: New approaches to the classification of logistics costs of industrial enterprises in the conditions of globalization [Електронний ресурс] / O. P. Chukurna // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 105-112. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.html

Мельник О.Г., Юринець О.В., Адамів М.Є. Діагностика кредитоспроможності бізнес-організацій в умовах європейської інтеграції: досвід міжнародних кредитно-рейтингових агентств.

Melnyk O.H., Yurynets O.V., Adamiv M.Ye. Diagnosis of business organizations’ creditworthiness in terms of European integration: the experience of international credit rating agencies.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Діагностика кредитоспроможності бізнес-організацій в умовах європейської інтеграції: досвід міжнародних кредитно-рейтингових агентств [Електронний ресурс] / О. Г. Мельник, О. В. Юринець, М. Є. Адамів // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 113-123. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.html

Григор’єва Ю.А. Стан розвитку автомобілебудівного ринку України.

Grygorieva Yu.A. Market conditions of development of the Ukrainian automotive market.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Стан розвитку автомобілебудівного ринку України [Електронний ресурс] / Ю. А. Григор’єва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 124-133. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.htm 

Онешко С.В., Бойко M.O. Процесно-орієнтоване бюджетування як інструмент управління економічною безпекою стивідорної компанії.

Oneshko S.V., Boiko M.O. Activity-based budgeting as a manadgment tool of economic security of stevedoring company.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Activity-based budgeting as a manadgment tool of economic security of stevedoring companya [Електронний ресурс] / S. V. Oneshko, M. O. Boiko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 134- 143. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.html

Савич О.П. Світовий ринок легкових автомобілів та глобальна економіка.

Savych O.P. Global car market and global economy.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Світовий ринок легкових автомобілів та глобальна економіка [Електронний ресурс] / О. П. Савич // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 144-149. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.html

Гойло Н.В. Трансфертне ціноутворення при здійсненні внутрішньогрупових операцій: поняття та вплив на показники фінансової звітності.

Goilo N.V. Transfer pricing in carrying out intra-group transactions: the concept and impact on financial statements.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Трансфертне ціноутворення при здійсненні внутрішньогрупових операцій: поняття та вплив на показники фінансової звітності [Електронний ресурс] / Н. В. Гойло // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 150-160. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.htm

Карпенко Ю.В. Процесно-орієнтоване управ- ління витратами виробничого підприємства.

Karpenko Yu.V. Process-oriented production enterprise cost management.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Процесно-орієнтоване управління витратами виробничого підприємства [Електронний ресурс] / Ю. В. Карпенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 161-167. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.htm

Данько Ю.І., Галинська А.В. Інформаційно-комунікаційна складова забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств.

Danko Yu.I., Galinskaya A.V. Informational and communication component of providing the competitiveness of agrarian enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Informational and communication component of providing the competitiveness of agrarian enterprises [Електронний ресурс] / Yu. I. Danko, A. V. Galinskaya // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 168-173. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.html
 
Карзун І.Г. Напрями вдосконалення механізму державного регулювання інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти України.

Karzun I.G. The directions of improving the mechanism of government regulation of innovative development of system of higher education institutions in Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Напрями вдосконалення механізму державного регулювання інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти України [Електронний ресурс] / І. Г. Карзун // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 174-179. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.html

 

Остап’юк Н.А., Гойло Н.В. Бюджетування й організація бухгалтерського обліку.

Ostapyuk N.A., Gojlo N.V. Budgeting and organization of accounting.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Бюджетування й організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Н. А. Остап’юк, Н. В. Гойло // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 180-186. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.html

 
Григор’єв Г.С. Концепція державного контролінгу в системі регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки.

Hryhoriev H.S. The concept of controlling the state in the regulation of financial and economic processes of the national economy.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Концепція державного контролінгу в системі регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки [Електронний ресурс] / Г. С. Григор’єв // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 187-196. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.html

 
Ільченко Д.А. Концептуальні підходи до оцінювання соціально-економічної ефективності пасажирського автомобільного транспортного комплексу.

Ilchenco D.A. Conceptual approaches to the evaluation of socio-economic efficiency of road passenger transport sector.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Концептуальні підходи до оцінювання соціально-економічної ефективності пасажирського автомобільного транспортного комплексу [Електронний ресурс] / Д. А. Ільченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 197-209. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.html

 

2(24)

Слонієц І., Саєз С. П., Ладжара М. Б. Кластери в Польщі та Іспанії: порівняльний аналіз на прикладі двох кластерів сільського господарства.

Słoniec Jolanta, Sáez Zaragoza Patrocinio, Lajara Marco Bartolome. Clusters into Poland and Spain: comparative case study of two clusters from the agricultural industr.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Кластери в Польщі та Іспанії: порівняльний аналіз на прикладі двох кластерів сільського господарства [Електронний ресурс] / І. Слонієц, С. П. Саєз, М. Б. Ладжара // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 6-14. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n2.html

Захарченко В.І., Топалова І.А. Технологія проведення регіональної політики ціноутворення промислової продукціЇ.

Zakharchenko V.I., Topalova I.A. The technology of carrying out regional price formation policies of industrial products.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Technology of regional pricing policy of industrial products [Електронний ресурс] / V. I. Zakharchenko, I. A. Topalova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 15-20. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n2.html

Журавльова Т.О., Захарченко Н.В. Реформування системи міжбюджетних відносин в Україні на сучасному етапі.

Zhuravleva Т.O., Zakharchenko N.V. Reformation of the system of interbudgetary relations in Ukraine on the modern stage.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Reformation of the system of interbudgetary relations in Ukraine on the modern stage [Електронний ресурс] / Т. O. Zhuravleva, N. V. Zakharchenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 21- 27. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n2.html

Масленніков Є.І., Димитрієва М.І. Аналітичне забезпе- чення моніторингу інноваційного розвитку промисловості південного регіону.

Maslennikov Ye.I., Dimitrieva M.I. Analytical providing of monitoring innovative development of industry the southern region.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Analytical providing of monitoring innovative development of industry the southern region [Електронний ресурс] / Ye. I. Maslennikov, M. I. Dimitrieva // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 28- 33. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n2.html

Захарченко В.І., Стремядін В.М. Розробка системи планування для виноробного підприємства.

Zakharchenko V.I., Stremyadin V.M. Development of planning system for wine enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Development of planning system for wine enterprises [Електронний ресурс] / V. I. Zakharchenko, V. M. Stremyadin // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 34-40. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n2.html

Ковтуненко Ю.В., Грабовенко О.А. Конкурентоспроможність підприємства в сучасних умовах: проблеми і перспективи.

Kovtunenko Yu.V., Grabovenko O.A. Competitiveness enterprise in modern conditions: problems and prospects.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Competitiveness enterprise in modern conditions: problems and prospects [Електронний ресурс] / Yu. V. Kovtunenko, O. A. Grabovenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 41- 46. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n2.html

Приймак В.І., Кнехт-Тарчевська М. Досвід розвитку торгових центрів у Великобританії.

Pryimak V.I. Knecht-Tarczewska M. Experience of development of shopping centers in the Great Britain.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Досвід розвитку торгових центрів у Великобританії [Електронний ресурс] / В. І. Приймак, М. Кнехт- Тарчевська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 47-55. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n2.html

Ємець М.С. Дослідження факторів впливу на розвиток міжнародного туризму в країнах ЦСЄ

Yemets M.S. A study of factors of influence to the development of international tourism in CEE.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Дослідження факторів впливу на розвиток міжнародного туризму в країнах ЦСЄ [Електронний ресурс] / М. С. Ємець // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 56-63. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n2.html

Кислий В.М. Віртуальна транспортна швидкість та її розрахунок.

Kyslyi V.M. Virtual transportation speed and its calculation.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Віртуальна транспортна швидкість та її розрахунок [Електронний ресурс] / В. М. Кислий // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 64-69. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n2.html

Ксендзук В.В. Аналітичне забезпечення хеджування валютних ризиків підприємств як суб’єктів міжнародних економічних відносин.

Ksendzuk V.V. Analytical support of hedging of exchange rate risks of entities of international economic relations.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Аналітичне забезпечення хеджування валютних ризиків підприємств як суб’єктів міжнародних економічних відносин [Електронний ресурс] / В. В. Ксендзук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 70-77. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n2.html

Янковий В.О. Математичний аналіз неокласичних виробничих функцій.

Yankovyi V.A. Mathematical analysis of neoclassical production functions.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Математичний аналіз неокласичних виробничих функцій [Електронний ресурс] / В. О. Янковий // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 78-83. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n2.htm

Щетініна Л.В., Рудакова С.Г., Данилевич Н.С. Соціальне інвестування в поліпшення умов праці молоді: загальні засади та стан в Україні

Shchetinina L.V., Rudakova S.G., Danylevych N.S. Social investment in improving the working conditions of young people: general principles and the situation in Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Соціальне інвестування в поліпшення умов праці молоді: загальні засади та стан в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Щетініна, С. Г. Рудакова, Н. С. Данилевич // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 84-91. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n2.html

Бублик М.І., Карп’як А.О., Рибицька О.М. Проблеми занижених розмірів соціальних мінімумів в національній економіці України.

Bublyk M.I., Karpyak A.O., Rybytska O.M. Problems of under-sized social minima in the national economy of Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Проблеми занижених розмірів соціальних мінімумів в національній економіці України [Електронний ресурс] / М. І. Бублик, А. О. Карп’як, О. М. Рибицька // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 92-99. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n2.html

Смоквіна Г.А. Використання економіко-статистичних методів в аналізі товарних запасів торгівельного підприємства.

Smokvina A.A. The use of economic and statistical methods in the analysis of stock trading companies.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Використання економіко-статистичних методів в аналізі товарних запасів торгівельного підприємства [Електронний ресурс] / Г. А. Смоквіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 100-109. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n2.html

Дідик А.М. Важелі динамічної організаційної культури у системі полівекторного розвитку підприємств.

Didyk A.M. Leverages of dynamic organizational culture in the system of multi-vector development of enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Важелі динамічної організаційної культури у системі полівекторного розвитку підприємств [Електронний ресурс] / А. М. Дідик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 110-118. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n2.html

Гапон Ю.В. Аналіз інформаційної складової потенціалу стратегічних змін машинобудівних підприємств.

Gapon J.V. Analysis of the informational component of strategic changes potential of machine-building enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Аналіз інформаційної складової потенціалу стратегічних змін машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Ю. В. Гапон // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 119-124. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n2.html
 
Григор’єв Г.С. Інструментальна підтримка стратегічного оцінювання національної економіки.

Hryhoriev H.S. Instrumental support of strategic evaluation of the national economy.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інструментальна підтримка стратегічного оцінювання національної економіки [Електронний ресурс] / Г. С. Григор’єв // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 125-136. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n2.html

 

1(23)

Давидюк Т.В. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції у вітчизняних нормативних актах: напрями удосконалення.
Davyduk T.V. Methods of cost accounting and calculation of production costs in the domestic regulations: directions of improvement.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції у вітчизняних нормативних актах: напрями удосконалення [Електронний ресурс] / Т. В. Давидюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 6-13. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n1.html

Соколи І.І., Буковський О.О. Аерокосмічний сектор України: сучасний стан та тенденції розвитку.

Sokoly I.I., Bukovskii O.O. Ukraine aerospace sector: modern state and development tendencies.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Ukraine aerospace sector: modern state and development tendencies [Електронний ресурс] / I. I. Sokoly, O. O. Bukovskii // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 14-19. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n1.html

Грінченко В.О. Порівняльний аналіз структури капіталу українських, польських та німецьких підприємств.

Grinchenko V.O. Comparative analysis of capital structure of Ukrainian, Polish and German enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Порівняльний аналіз структури капіталу українських, польських та німецьких підприємств [Електронний ресурс] / В. О. Грінченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 20-28. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n1.html

Журавльова Т.О., Назаркіна Л.І. Кредитний ризик як суб’єктивно-об’єктивная категорія.

Zhuravlova T.O., Nazarkina L.I. Credit risk as a subjectiveobjective category.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Credit risk as a subjective-objective category [Електронний ресурс] / T. O. Zhuravlova, L. I. Nazarkina // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 29-35. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n1.html

Притула Н.В. Функціонально-вартісний аналіз у системі проектування конкурентоспроможної експортної продукції.

Prytula N.V. Functional cost analysis in the system of planning of the export products competitiveness.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Функціонально-вартісний аналіз у системі проектування конкурентоспроможної експортної продукції [Електронний ресурс] / Н. В. Притула // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 36-42. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n1.html

Янковий О.Г., Яшкіна О.І. Методи прогнозування збуту в маркетинговій інформаційній системі промислових підприємств.

Yankovoy A., Yashkina O. Methods of sales forecasting in a marketing information system of the industrial enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Methods of sales forecasting in a marketing information system of the industrial enterprises [Електронний ресурс] / O. Yankovyi, O. Yashkina // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 43-48. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua /files/archive/2016/n1.html

Гуцан О.М. Практичні аспекти застосування кількісно-якісного підходу до оцінки факторів мотивації персоналу.

Gutsan A.M. Practical aspects of quantitative and qualitative approaches to assessing factors staff motivation.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Практичні аспекти застосування кількісно-якісного підходу до оцінки факторів мотивації персоналу [Електронний ресурс] / О. М. Гуцан // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 49-60. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/ archive/2016/n1.html

Смоквіна Г.А., Кавєріна С.Ю., Ліганенко К.В. Вплив елементів облікової політики на фінансовий результат діяльності підприємства.

Smokvina A.A., Kavierina S.Yu., Lihanenko K.V. Influence elements in accounting policies on the financial results of the company.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Вплив елементів облікової політики на фінансовий результат діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Г. А. Смоквіна, С. Ю. Кавєріна, К. В. Ліганенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 61-71. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n1.html

Шевців Л.Ю. Концептуальні основи формування ефективної системи управління витратами машинобудівних підприємств.

Shevtsiv L.Yu. Conceptual bases of formation effective cost control system engineering companies.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Концептуальні основи формування ефективної системи управління витратами машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Л. Ю. Шевців // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 72-81. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n1.html

Соколовська З.М., Гребеньщіков І.І. Інформаційне моделювання з використанням технології Model-driven development.

Sokolovska Z.M., Grebenshchikov I.I. Information modeling with Model-driven development technology.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Information modeling with model-driven development technology [Електронний ресурс] / Z. M. Sokolovska, I. I. Grebenshchikov // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 82-87. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n1.html

Бусько К.А. Методичні підходи до оцінки транспарентності ризиків діяльності банків.

Bus’ko K.A. Methodological approaches to assessing of the banking risks transparency.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Методичні підходи до оцінки транспарентності ризиків діяльності банків [Електронний ресурс] / К. А. Бусько // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 88-98. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/ archive/2016/n1.html

Замлинський В.А. Управління ризиками венчурного інвестування в продовольчій сфері.

Zamlynskyi V.A. Risk management of venture capital investment in the food sector.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Управління ризиками венчурного інвестування в продовольчій сфері [Електронний ресурс] / В. А. Замлинський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 99-106. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n1.html

Лозовський О.М. Горшков М.А. Взаємозв’язок факторів та показників відтворення ресурсів аграрного сектор.

Lozovskyi O.M., Horshkov M.A. Relationship of factors and indicators of reproduction resources agricultural sector.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Взаємозв’язок факторів та показників відтворення ресурсів аграрного сектор. [Електронний ресурс] / О. М. Лозовський, М. А. Горшков // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 107-113. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n1.html

Назаренко І.М. Діагностика в системі менеджменту суб’єктів агробізнесу.

Nazarenko I.M. Diagnostics in the management system of agribusiness entities.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Діагностика в системі менеджменту суб’єктів агробізнесу [Електронний ресурс] / І. М. Назаренко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 114-122. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n1.html

Варчук О.А., Грабовенко О.А. Внутрішній контроль та внутрішній аудит: визначення поняття, схожість та відмінність.

Varchuk O.A., Grabovenko О.А. Internal control and internal audit: definition, similarities and differences.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Internal control and internal audit: definition, similarities and differences [Електронний ресурс] / O. A. Varchuk, О. А. Grabovenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 123-131. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua /files/archive/2016/n1.html

Селіванова Н.М. Нові підходи щодо управління розвитком інноваційно-активного промислового підприємства на засадах контролінгу та його концептуальна модель.

Selivanova N.M. New approaches concerning the management of the development the innovation-active in-dustrial enterprises on the basis of controlling and its conceptual model

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Нові підходи щодо управління розвитком інноваційно-активного промислового підприємства на засадах контролінгу та його концептуальна модель [Електронний ресурс] / Н. М. Селіванова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 132-141. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n1.html

Єгупов Ю.А. Оптимізація інформаційного поля формування початкового плану продажів підприємства.

Yegupov Yu.A. Optimization of the informative field of forming the initial sales plan of an enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Оптимізація інформаційного поля формування початкового плану продажів підприємства [Електронний ресурс] / Ю. А. Єгупов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 142-148. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n1.html

Каламан О.Б. Особливості формування операційного прибутку підприємств виноградарсько-виноробного підкомплексу

Kalaman O.B. The features of formation of operating profit enterprises viticulture and winemaking.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Особливості формування операційного прибутку підприємств виноградарсько-виноробного підкомплексу [Електронний ресурс] / О. Б. Каламан // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 149-154. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n1.html

Побережець О.В. Інструменти системного підходу до управління результатами діяльності промислового підприємства.

Poberezhets O.V. Tools systematic approach to performance management activities of industrial enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інструменти системного підходу до управління результатами діяльності промислового підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Побережець // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 155-161. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n1.html

Остап’юк Н.А. Внутрішній контроль суб’єктів ресторанного бізнесу: філософія діяльності?

Ostapyuk N.A. Internal control of the restaurant business: the philosophy of?

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Внутрішній контроль суб’єктів ресторанного бізнесу: філософія діяльності? [Електронний ресурс] / Н. А. Остап’юк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 162-166. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n1.html

Дідик А.М. Метод діагностики компетентностей персоналу в умовах полівекторного розвитку

Didyk A.M. A method for diagnostics of staff competencies under conditions of multi-vector development

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Метод діагностики компетентностей персоналу в умовах полівекторного розвитку [Електронний ресурс] / А. М. Дідик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 167-177. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.html

6(22)

Петрович Й.М. Організаційне забезпечення механізму прийняття і реалізації інвестиційної політики на машинобудівному підприємстві.

Petrovych Yo.M. Organizational support for the mechanism of adoption and implementation of the investment policy at the engineering enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Організаційне забезпечення механізму прийняття і реалізації інвестиційної політики на машинобудівному підприємстві [Електронний ресурс] / Й. М. Петрович // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 6-10. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n6.html

Захарченко В.І., Метіль Т.К. Формування регіональної системи програмування та стратегічного управління маркетинговими процесами.

Zakharchenko V.I., Metil T.K. Formation of regional system of programming and strategic management of the marketing process.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Формування регіональної системи програмування та стратегічного управління маркетинговими процесами [Електронний ресурс] / В. І. Захарченко, Т. К. Метіль // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 11-16. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/ archive/2015/n6.html 

Арапова О.М. Створення моделі компетенцій для оцінки фахівців із зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності.

Arapova O.M. Creating a competency model for the assessment of experts on foreign trade and innovation.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Creating a competency model for the assessment of experts on foreign trade and innovation [Електронний ресурс] / O. M. Arapova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 17-23. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n6.html

Балахонова О.В. Обґрунтування соціально- економічних параметрів суспільного життя на регіональному рівні.

Balahonova O.V. The confirmation of socioeconomic approaches of social life at the regional/

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Обґрунтування соціально-економічних параметрів суспільного життя на регіональному рівні [Електронний ресурс] / О. В. Балахонова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 24-31. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/ archive/2015/n6.html

Вдовиченко Л.Ю. Формування в Україні комплексного механізму інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності.

Vdovychenko L.Yu. Formation in Ukraine complex mechanism of information relations in the field of regulatory activity.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Формування в Україні комплексного механізму інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності [Електронний ресурс] / Л. Ю. Вдовиченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 32-37. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/ archive/2015/n6.html 

Продіус Ю.І., Бусарі О.Р. Управління інноваційними ризиками

Prodius Y.I., Busari O.R. Managementоf Innоvative Risks.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Managementоf innоvative risks [Електронний ресурс] / Y. I. Prodius, O. R. Busari // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 38-44. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n6.html 

Ущаповський К.В. Розвиток електро- енергетичної інфраструктури в умовах нової конфігурації ринку електроенергії України.

Ushchapovskyi K.V. The development of electricity infrastructure in the new configuration of the Ukrainіan electricity market.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Розвиток електроенергетичної інфраструктури в умовах нової конфігурації ринку електроенергії України [Електронний ресурс] / К. В. Ущаповський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 45- 49. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n6.html 

Філиппова С.В., Сааджан В.А. До питання еволюції амортизаційної політики підприємств.

Filyppova S.V., Saadzhan V.A. To the question of the evolution the amortization policy of the enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: To the question of the evolution the amortization policy of the enterprises [Електронний ресурс] / S. V. Filyppova, V. A. Saadzhan // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 50-58. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n6.html 

Величко Є.О. Програми перестрахування при страхуванні майна промислових підприємств.

Velychko I.O. Reinsurance programs in property industrial insurance.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Програми перестрахування при страхуванні майна промислових підприємств [Електронний ресурс] / Є. О. Величко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 59-65. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/ archive/2015/n6.html 

Іванов Ю.Б., Яшкіна О.І. Маркетингова інфор- маційна система промислового підприємства в контексті прогнозних досліджень.

Ivanov Yu.B. Yashkinа О.I. The marketing information system of industrial enterprises in the context forecasting research.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: The marketing information system of industrial enterprises in the context forecasting research [Електронний ресурс] / Yu. B. Ivanov, О. I. Yashkinа // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 66-70. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n6.html

Одрехівський М.В. Проблеми організації управління інноваційними підприємствами.

Odrekhivskyy M.V. The organizational problems of management in innovational enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Проблеми організації управління інноваційними підприємствами [Електронний ресурс] / М. В. Одрехівський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 71-77. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n6.html

Продіус Ю.І., Богословов В.Б. Інноваційний підхід в організації стратегічного управління на українських підприємствах.

Prodius Yu.I., Bogoslovov V.B. Innonative approach in the organization strategic management at ukrainian enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інноваційний підхід в організації стратегічного управління на українських підприємствах [Електронний ресурс] / Ю. І. Продіус, В. Б. Богословов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 78-84. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n6.html 

Сметанюк Т.Б. Удосконалення технологій маркетингового моніторингу кон’юнктури ринку легкових автомобілів.

Smetanyuk T.B. Improving technologies marketing monitoring of market conditions of cars.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Удосконалення технологій маркетингового моніторингу кон’юнктури ринку легкових автомобілів [Електронний ресурс] / Т. Б. Сметанюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 85-91. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n6.html 

Філиппова С.В., Бундюк А.М., Цуканов О.Ю. Аналіз каналів впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на рівень економічної безпеки інвестиційного процесу.

Filyppova S.V., Bundyuk A.M., Tsukanov A.Yu. Analysis channels influence of external and internal factors on the level of economic security of the investment process.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Analysis channels influence of external and internal factors on the level of economic security of the investment process [Електронний ресурс] / S. V. Filyppova, A. M. Bundyuk, A. Yu. Tsukanov // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 92-95. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n6.html 

Дишкантюк О.В. Теоретичні основи функціонування індустрії гостинності.

Dyshkantiuk O.V. Theoretical basis of hospitality industry functioning.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Теоретичні основи функціонування індустрії гостинності [Електронний ресурс] / О. В. Дишкантюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 96-101. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n6.html

Головко-Марченко І.С. Теоретико-практичний аспект кластерного аналізу діяльності будівельних підприємств.

Golovko-Marchenko I.S. Theoretical and practical aspects of cluster analysis of the construction companies.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Теоретико-практичний аспект кластерного аналізу діяльності будівельних підприємств [Електронний ресурс] / І. С. Головко-Марченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 102-107. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n6.html 

Желізняк А.В. Формування та розвиток іннова- ційних туристичних кластерів на глобальному ринку.

Zhelizniak A.V. Formation and development of innovative tourism clusters in the global market.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Формування та розвиток інноваційних туристичних кластерів на глобальному ринку [Електронний ресурс] / А. В. Желізняк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 108-113. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n6.html

Кандєєва В.В. Стан та тенденції іннова- ційного розвитку енергетики України.

Kandeeva V.V. Status and trends of innovative development of the Ukrainian energy.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Status and trends of innovative development of the Ukrainian energy [Електронний ресурс] / V. V. Kandeeva // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 114-119. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n6.html

Мартієнко А.І., Хумарова Н.І. Дематеріалізація у сфері природокористування на основі удосконалення системи адміністрування.

Martienko А.І., Khumarova N.І. Dematerialization in environmental based on improvement of administration system.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Дематеріалізація у сфері природокористування на основі удосконалення системи адміністрування [Електронний ресурс] / А. І. Мартієнко, Н. І. Хумарова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 120-126. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/ archive/2015/n6.html

Назаренко І.М. Методичний підхід щодо оцінки формування майна та достатності капіталу підприємств аграрного сектору.

Nazarenko I.M. Methodical approach in relation to estimation of forming of property and sufficientness of capital of enterprises in agrarian sector.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Методичний підхід щодо оцінки формування майна та достатності капіталу підприємств аграрного сектору [Електронний ресурс] / І. М. Назаренко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 127-134. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n6.html

Соколовська З.М., Ляпін М.О. Імітаційна модель діяльності ресторану.

Sokolovskaya Z.M., Lyapin M.A. Simulation model of the restaurant activity.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Simulation model of the restaurant activity [Електронний ресурс] / Z. M. Sokolovskaya, M. A. Lyapin // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 135-140. – Режим доступу до журн.:http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n6.html

Варчук О.А., Маліновська К.І. Інноваційні витрати промислових підприємств: проблеми обліку.

Varchuk O.A., Malinowska E.I. Innovation costs of industrial enterprises: accounting problem.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інноваційні витрати промислових підприємств: проблеми обліку [Електронний ресурс] / О. А. Варчук, К. І. Маліновська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 141-146. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/ archive/2015/n6.html

Волощук Л.О., Носовець О.І. Прогнозування іннова- ційної активності промислових підприємств інстру- ментами імітаційного моделювання бізнес-процесів.

Voloshchuk L.O., Nosovets O.I. Prediction of innovative activity of industrial simulation modeling tools of businessprocesses.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Прогнозування інноваційної активності промислових підприємств інструментами імітаційного моделювання бізнес-процесів [Електронний ресурс] / Л. О. Волощук, О. І. Носовець // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 147-155. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/ archive/2015/n6.html 

Телепнєва О.С. Введення до атомарних антре- потехнічних систем.

Telepneva O.S. Introduction to atomic antropotechnical system.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Введення до атомарних антропотехнічних систем [Електронний ресурс] / О. С. Телепнєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 156-161. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/ archive/2015/n6.html

Смачило В.В., Баляба В.О. Оцінка соціальної відпові- дальності будівельних підприємств.

Smachylo V.V. Balyaba V.O. Social assessment responsibility of the construction companies.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Оцінка соціальної відповідальності будівельних підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Смачило, В. О. Баляба // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 162-169. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n6.html

Любченко В.О. Про проблему використання методу формальної оцінки безпеки у діяльності класифікаційного товариства.

Lyubchenko V.O. About the problem of use of a method of the formal safety assessment in activity of the classification society.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Про проблему використання методу формальної оцінки безпеки у діяльності класифікаційного товариства [Електронний ресурс] / В. О. Любченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 170-174. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n6.html

Войнаренко С.М. Рекламна стратегія в системі формування маркетингової політики підприємства

Voynarenko S.M. Advertising Strategy in the system formation of the company’s marketing policy.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Рекламна стратегія в системі формування маркетингової політики підприємства [Електронний ресурс] / С. М. Войнаренко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 175-179. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n6.html

Танащук К.О., Джафаров Ф.А. Дослідження техніко-економічних основ формування нових моделей управління та регулювання в сфері ІКТ.

Tanaschuk K.O., Jafarov F.A. Study of technical and economic basis of the formation of new models of governance and regulation in the field of ICT

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Дослідження техніко-економічних основ формування нових моделей управління та регулювання в сфері ІКТ [Електронний ресурс] / К. О. Танащук, Ф. А. Джафаров // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 180-186. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n6.html

Карковська В.Я., Перхач О.Л., Васюник П.І. Державне стимулювання розвитку сільського господарства України в контексті світового досвіду.

Karkovska V.Y., Perkhach O.L., Vasiunyk P.I. Government to stimulation the development of agriculture Ukraine in the context of global experience.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Державне стимулювання розвитку сільського господарства України в контексті світового досвіду [Електронний ресурс] / В. Я. Карковська, О. Л. Перхач, П. І. Васюник // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 187-192. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n6.html 

Гук О.В. Антикризове управління як спосіб запобігання банкрутству підприємства.

Guk O.V. Crisis management as a way of prevention of bankruptcy of enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Антикризове управління як спосіб запобігання банкрутству підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Гук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 193-198. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n6.html

Побережець О.В. Механізм управління результа- тами діяльності промислового підприємства.

Poberezhets O.V. Mechanism of the results of industrial enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Механізм управління результатами діяльності промислового підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Побережець // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 199-205. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n6.html

Воронжак П.В. Активізаційно-компенсаторний смарт-підхід щодо удосконалення організаційно- економічного інструментарію стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства та його концептуальна модель.

Voronzhak P.V. An activation and compensatory smart approach to improving organizational and economic tools of innovation development strategy of an industrial enterprise and its conceptual model.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Активізаційно-компенсаторний смарт-підхід щодо удосконалення організаційно-економічного інструментарію стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства та його концептуальна модель [Електронний ресурс] / П. В. Воронжак // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 206-212. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n6.html 

5(21)

Патрік Е.І. Від гірничодобувного і металургійного центру Німеччини до «Німецької Силіконової долини» – Еволюція розвитку землі Північного Рейн-Вестфалія.

Patrik E. Restructuring of the Economic Development in North Rhine-Westphalia: From the German Center of Mining and Metal Industry Towards German “Silicon Valley”

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Від гірничодобувного і металургійного центру Німеччини до «Німецької Силіконової долини» – Еволюція розвитку землі Північного Рейн-Вестфалія. [Електронний ресурс] / Э. И. Патрик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 6-9. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Мельник Ю.М., Сорокова Т.Є. Трансформаційні процеси у національній системі оподаткування.

Melnyk Y.M., Sorokova T.Ye. Transformation processes in national taxation system.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Трансформаційні процеси у національній системі оподаткування [Електронний ресурс] / Ю. М. Мельник, Т. Є. Сорокова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 10- 17. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Борзенкова О.Д. Роль місцевих податків і зборів в формуванні місцевих бюджетів України.

Borzenkova O.D. The role of local taxes and fees in the formation of local budgets in Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Роль місцевих податків і зборів в формуванні місцевих бюджетів України [Електронний ресурс] / О. Д. Борзенкова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 18-23. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Кочевой М.М. Правове регулювання зовнішньоеко- номічної безпеки національного господарства на мезорівні

Kochevoy M. Legal regulation of foreign security of the national economy at the meso level.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Правове регулювання зовнішньоекономічної безпеки національного господарства на мезорівні [Електронний ресурс] / М. М. Кочевой // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 24-30. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Субчинська О.М., Руднєва Ю.А. Формування стратегічних цілей та пріоритетів регіональної ресурсної політики країни та її регіонів.

Subchynska O.M., Rudneva J.A. Formation of strategic objectives and priorities of regional resource policy of the country and its regions.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Formation of strategic objectives and priorities of regional resource policy of the country and its regions [Електронний ресурс] / O. M. Subchynska, J. A. Rudneva // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 31-39. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Войнаренко М.П., Бушовська Л.Б. Інвестиційна діяльність як об’єкт управління.

Voynarenko M.P., Bushovska L.B. Investment activity as the object of the management.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інвестиційна діяльність як об’єкт управління [Електронний ресурс] / М. П. Войнаренко, Л. Б. Бушовська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 40-44. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Балан О.С., Полякова В.А. Інструментарій обліку і аудиту капітальних інвестицій в інвестиційному проекті з виробництва біопалива.

Balan A.S., Polyakova V.A. Instrumentation accounting and audit of capital investments in the investment project for the production of biofuels.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Instrumentation accounting and audit of capital investments in the investment project for the production of biofuels [Електронний ресурс] / O. S. Balan, V. A. Polyakova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 45-50. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Гурочкіна В.В., Інноваційний потенціал підприємства: сутність та система захисту.

Gurochkina V.V., Innovation potential of the enterprise: the essence and protection system

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інноваційний потенціал підприємства: сутність та система захисту [Електронний ресурс] / В. В. Гурочкіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 51-57. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Давидюк Т.В., Бондар І.О. Бухгалтерський облік фінансових результатів в діяльності підприємств: від історії до сучасності.

Davyduk T.V., Bondar I.A. Accounting financial results of enterprises: from history to the present.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Accounting financial results of enterprises: from history to the present [Електронний ресурс] / T. V. Davyduk, I. O. Bondar // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 58-63. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Каламан О.Б. Основні напрями ефективного розвитку виноградарсько-виноробних підприємств в сучасних ринкових умовах.

Kalaman O.B. The main directions of viticulture and winemaking effective development in modern market conditions.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Основні напрями ефективного розвитку виноградарсько-виноробних підприємств в сучасних ринкових умовах [Електронний ресурс] / О. Б. Каламан // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 64-68. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Кравченко О.А., Бевзенко Х.С, Бут Є.М. Економічна концепція підвищення ефективності діяльності виробничих підприємств.

Kravchenko О.А., Bevzenko H.S, But E.M. The economic concept of increasing the efficiency of industrial enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Економічна концепція підвищення ефективності діяльності виробничих підприємств [Електронний ресурс] / О. А. Кравченко, Х. С. Бевзенко, Є. М. Бут // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 69-76. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Комарова О.А., Фоміна Т.В. Внутрішній контроль збутової діяльності на підприємствах олійножирововї галузі.

Komarova O.A., Fomina T.V. Internal control of sales activity in fat and oil industry of Kirovograd region.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Внутрішній контроль збутової діяльності на підприємствах олійножирововї галузі [Електронний ресурс] / О. А. Комарова, Т. В. Фоміна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 77-82. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Масленніков Є.І., Данилов Р.І. Ефективність управ- ління інвестиційним портфелем промислового підприємства.

Maslennikov E.I., Danylov R.I. The efficiency of investment portfolio management of an industrial enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Ефективність управління інвестиційним портфелем промислового підприємства [Електронний ресурс] / Є. І. Масленніков, Р. І. Данилов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 83-88. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Фiлиппова С.В., Бундюк А.М., Волощук Л.О. Системний підхід до управління інвестиційним процесом виробничого підприємства при зниженні рівня його економічної безпеки від зовнішніх і внутрішніх впливів.

Filyppova S.V., Bundyuk A.N., Voloshchuk L.O. Systematic approach to managing the investment process manufacturing enterprise by reducing the level of its economic security from external and internal influences.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Systematic approach to managing the investment process manufacturing enterprise by reducing the level of its economic security from external and internal influences [Електронний ресурс] / S. V. Filyppova, A. M. Bundyuk, L. O. Voloshchuk // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 89-94. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/ archive/2015/n5.html

Чернишова Л.І., Дженкова А.С. Стратегічні вектори позиціонування підприємства на ринку.

Chernyshova L.I., Dzhenkova A.S. Strategic vectors positioning of the enterprise market.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Strategic vectors positioning of the enterprise market [Електронний ресурс] / L. I. Chernyshova, A. S. Dzhenkova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 95-100. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/ archive/2015/n5.html

Лобозинська С.М., Приймак С.А. Реформування інсти- туту аудиту – шлях до підвищення рівня захисту прав споживачів ринку банківських послуг в Україні.

Lobozynska, S.M., Pryimak S.A. Reform of the audit – the way to increase the level of consumer protection in Ukrainian banking market.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Реформування інституту аудиту – шлях до підвищення рівня захисту прав споживачів ринку банківських послуг в Україні [Електронний ресурс] / С. М. Лобозинська, С. А. Приймак // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 101-105. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Балахонова О.В. Використання модельного підходу для прогнозування банкрутства на основі аналізу.

Balahonova O.V. Using a modeling approach to predict insolvency based on the analysis.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Використання модельного підходу для прогнозування банкрутства на основі аналізу [Електронний ресурс] / О. В. Балахонова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 106-111. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n5.html

Владимирська Н.І. Особливості інвестиційної діяльності банків в Україні.

Vladymyrska N.I. Features of the investment activity Ukrainian banks.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Features of the investment activity Ukrainian banks [Електронний ресурс] / N. I. Vladymyrska // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 112-117. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n5.html

Герасименко Н.А. Особливості підготовки аварійних комісарів для сільського господарства.

Gerasymenko N.A. Features of the preparation loss-adjusters for agriculture.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Особливості підготовки аварійних комісарів для сільського господарства [Електронний ресурс] / Н. А. Герасименко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 118-123. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n5.html

Даниленко М.І. Соціальні медіа у готельному бізнесі: гармонізація експансії.

Danylenko M.I. Social media in hotel business: harmonization of expansion.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Соціальні медіа у готельному бізнесі: гармонізація експансії. [Електронний ресурс] / М. І. Даниленко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 124-130. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n5.html

Євдокимова М.О. Роль корпоративної соціальної відповідальності у дотриманні прав людини на освіту. Yevdokimova M.O. Conceptual principles of corporate social responsibility, business ethics and human rights in modern society.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Роль корпоративної соціальної відповідальності у дотриманні прав людини на освіту [Електронний ресурс] / М. О. Євдокимова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 131-136. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Левицька А.В. Аналіз наявності юридичних підстав гарантування економії від реалізації енергозберігаючих заходів.

Levytska A.V. Analysis of the availability of legal framework guaranteeing the savings from the implementation of energy saving measures.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Аналіз наявності юридичних підстав гарантування економії від реалізації енергозберігаючих заходів [Електронний ресурс] / А. В. Левицька // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 137-141. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Маниліч М.І. Основні передумови для подолання проявів асиметрії на фінансовому ринку.

Manylich M.I. Major premises for overcoming manifestation of asymmetry in financial markets.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Основні передумови для подолання проявів асиметрії на фінансовому ринку [Електронний ресурс] / М. І. Маниліч // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 142-148. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n5.html

Продіус О.І. Державне регулювання соціальної адаптації людей з обмеженими можливостями у відповідності до міжнародних стандартів.

Prodius O.I. State regulation of social adaptation of people with disabilities in accordance with international standards.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: State regulation of social adaptation of people with disabilities in accordance with international standards [Електронний ресурс] / O. I. Prodius. // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 149-154. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n5.html

Покотилова О.І. Рефлексивне управління товарним асортиментом підприємства на основі процесного підходу.

Pokotylova O.I. Reflective management commodity assortment of company based on the process approach.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Рефлексивне управління товарним асортиментом підприємства на основі процесного підходу [Електронний ресурс] / О. І. Покотилова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 155-160. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Равікович І.Є. Оцінка ефективності впровадження інструментів інтернет-маркетингу в діяльності торгового підприємства.

Ravikovych I.Ye. Efficiency estimation of internet marketing tools implementation in trade enterprise activity.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Оцінка ефективності впровадження інструментів інтернет-маркетингу в діяльності торгового підприємства [Електронний ресурс] / І. Є. Равікович // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 161-166. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Рассадникова С.І. Система управління приро- докористуванням: процеси удосконалення та теоретичні основи.

Rassadnykova S.I. The system of environmental management: process improvement and theoretical basis.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Система управління приро-докористуванням: процеси удосконалення та теоретичні основи [Електронний ресурс] / С. І. Рассадникова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 167-174. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Свірідова С.С., Лівенцова А.М. Бізнес-план як інструмент фінансового забезпечення проекту розвитку фармацевтичного підприємства.

Sviridova S.S., Liventsova A.M. Business plan as a tool of financial provision the project of development pharmaceutical company.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Business plan as a tool of financial provision the project of development pharmaceutical company [Електронний ресурс] / S. S. Sviridova, A. M. Liventsova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 175-180. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Шарко О.Р. Сучасний стан конкуренції на українському ринку fashion-рітейлу.

Sharko O.R The modern status of competition of Ukrainian fashion-retail market.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: The modern status of competition of Ukrainian fashion-retail market [Електронний ресурс] / O. R. Sharko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 181-187. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Волощук Л.О., Носовець О.І. Особливості обліку інноваційної діяльності промислових підприємств за міжнародними та національними стандартами.

Voloshchuk L.O., Nosovets O.I. Features of accounting innovation of industrial enterprises for international and national standards.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Особливості обліку інноваційної діяльності промислових підприємств за міжнародними та національними стандартами [Електронний ресурс] / Л О. Волощук, О. І. Носовець // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 188-193. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Кондратьєва С.В Генезис поняття «кадрової безпеки» підприємства.

Kondratyeva S.V. The genesis of the term “personnel security” of the company.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Генезис поняття «кадрової безпеки» підприємства [Електронний ресурс] / С. В. Кондратьєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 194-198. – Режим доступу до журн.:http://economics.opu.ua/files/ archive/2015/n5.html

Синиця Л.В. Теоретичні засади формування стратегій управління розвитком підприємств транспортної галузі.

Sinitsa L.V. Theoretical bases of formation of strategies for managing the development of the transport industry.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Теоретичні засади формування стратегій управління розвитком підприємств транспортної галузі [Електронний ресурс] / Л. В. Синиця // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 199-203. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Щетініна Л.В., Рудакова С.Г. Корпоративна культура: вимоги до регламентування та вплив на соціальний діалог.

Shchetinina L.V., Rudakova S.G. Corporate culture: requirements for regulation and the impact on social dialogue.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Корпоративна культура: вимоги до регламентування та вплив на соціальний діалог [Електронний ресурс] / Л. В. Щетініна, С. Г. Рудакова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 204-209. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

Шипуліна Ю.С. Сучасні особливості розвитку венчурного інвестування на промислових підпри- ємствах.

Shypulina Yu.S. Modern features of development of venture investment at industrial enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Сучасні особливості розвитку венчурного інвестування на промислових підприємствах [Електронний ресурс] / Ю. С. Шипуліна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 210-214. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html

4(20)

Подольчак Н.Ю., Блинда Ю.О. Інноваційний розвиток як елемент економічної безпеки підприємства.

Podolchak N.Yu., Blynda Yu.O., Innovative development as an element of economic security of enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інноваційний розвиток як елемент економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Н. Ю. Подольчак, Ю. О. Блинда // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 6- 11. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Федулова С.О. Економіка старопромислових регіонів України: сучасне розуміння та реалії.

Fedulova S.A. Economy old industrial regions of Ukraine: modern understanding and realities.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Економіка старопромислових регіонів України: сучасне розуміння та реалії [Електронний ресурс] / С.О. Федулова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 12-19. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Богаченко А.В. Огляд відмінності та спорідненості понять малий бізнес та мале промислове підприємництво в Україні.

Bogachenko A.V. Review the differences and relationship concepts small business and small industrial entrepreneurship in Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Огляд відмінності та спорідненості понять малий бізнес та мале промислове підприємництво в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Богаченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 20-26. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Лядова Ю.О. Класифікація державного аудиту як складової державного фінансового контролю.

Liadovа Yu.O. The classification of state audit as a part of state financial control.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Класифікація державного аудиту як складової державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / Ю. О. Лядова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 27-32. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Науменко Ж.Г. Методика оцінки міжрегіональ- ного диспропорційного розвитку.

Naumenko J.G. Method of assessing the disproportions between regional developments.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Методика оцінки міжрегіонального диспропорційного розвитку [Електронний ресурс] / Ж. Г. Науменко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 33-40. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Перегудова Т.В. Інституціональне забезпечення реалізації прав інвалідів: досвід розвинених країн та стан в Україні.

Peregudova T.V. Institutional support for the implementation of the rights of the disabled: the experience of developed countries and the situation in Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інституціональне забезпечення реалізації прав інвалідів: досвід розвинених країн та стан в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Перегудова. // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 41-51. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Побережець О.В. Багатокритеріальна система оцінки економічного стану галузевих підприємств.

Poberezhets O.V. Multi-system evaluation of economic state sector enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Multi-system evaluation of economic state sector enterprises [Електронний ресурс] / O. V. Poberezhets // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 52-58. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Черкасова Т.І., Безнос С.В. Особливості фінансування програм інноваційного розвитку промислових підприємств.

Cherkasova T.I., Beznos S.V. Innovative development of industrial enterprises funding features.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Innovative development of industrial enterprises funding features [Електронний ресурс] / T. I. Cherkasova, S. V. Beznos // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – №4 (20). – С. 59-64 – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n4.html

Губарева Ю.А. Аудіомаркетинг: інструменти, перспективи, прогресивний світовий досвід.

Gubareva Yu.A. Audiomarketing: tools and prospects , progressive world experience.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Аудіомаркетинг: інструменти, перспективи, прогресивний світовий досвід [Електронний ресурс] / Ю. А. Губарева // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 65-70. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Іващенко А.Г., Пашкова А.В. Особливості управління персоналом в умовах інноваційного виробництва.

Ivashchenko A.G., Pashkova A.V. Features of personnel management in the innovation production.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Features of personnel management in the innovation production [Електронний ресурс] / A. G. Ivashchenko, A. V. Pashkova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 71-76. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Кирилова Л.О., Мамонтова І.В. Задача оптималь- ного управління пакетами інвестиційних проектів.

Kirillova L.A., Mamontova I.V. The problem of optimal management of investment project packages.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Задача оптимального управління пакетами інвестиційних проектів [Електронний ресурс] / Л. О. Кирилова., І. В. Мамонтова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 77-81. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Малик О.В. Концептуальні засади механізму управління фінансовою безпекою підприємства.

Malyk O.V. Conceptual principles of the mechanism of the enterprise financial security management.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Концептуальні засади механізму управління фінансовою безпекою підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Малик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 82-87. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Окландер Т.О. Маркетингові дослідження на основі використання інформаційно-комунікативних технологій.

Oklander T.O. Marketing research based on the use of information and communication technologies.

Посилання на статтю / ReferenceaJournalArticle: Marketing research based on the use of information and communication technologies [Електронний ресурс] / Т. О. Окландер // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 88-95. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Панченко М.О., Бровкова О.Г. Використання функціонально-вартісного аналізу в системі менеджменту якості

Panchenko M.O., Brovkova E.G. The Use of functionally-cost analysis in the system of quality management.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Використання функціонально-вартісного аналізу в системі менеджменту якості. [Електронний ресурс] / М. О. Панченко, О. Г. Бровкова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 96-100. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Семенова В.Г. Сучасні підходи в управлінні інтелектуальною власністю підприємств кабельної промисловості.

Semenova V.G. Modern approaches to management of intellectual property cable industry companies.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Сучасні підходи в управлінні інтелектуальною власністю підприємств кабельної промисловості [Електронний ресурс] / В. Г. Семенова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 101-105. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Серікова О.М. Кваліметрична оцінка використання трудового потенціалу підприємства.

Serikova O.N. Qualitative assessment of the use of labor potential of the enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Кваліметрична оцінка використання трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Серікова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 106-111. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Гоголь М.М., Колмогорова І.В. Вдосконалення системи управління інтегрованих підприємств шляхом автоматизації управлінського обліку.

Gogol M.M., Kolmogorova I.V. Perfection of system management the integrated enterprises by automation of administrative account.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Вдосконалення системи управління інтегрованих підприємств шляхом автоматизації управлінського обліку [Електронний ресурс] / М. М. Гоголь, І. В. Колмогорова. // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 112-117. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Патрік Е.І., Нікітін Ю.В., Патрік О.Е. Основні фактори, які забезпечують інноваційний розвиток економіки у Німеччині.

Patrik E., Nikitin Yu., Patrik O. Major factors contributing to innovative development of German economy.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Основные факторы, обеспечивающие инновационное развитие экономики Германии [Електронний ресурс] / Э. И. Патрик, Ю. В. Никитин, О. Э. Патрик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 118-122. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Боковець В.В. Аналіз теоретичних підходів до визначення організаційно-економічного механізму управління корпорацією.

Bokovets V.V. The analysis of theoretical approaches to the definition of organizationaleconomic mechanism of management of the Corporation.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Аналіз теоретичних підходів до визначення організаційно-економічного механізму управління корпорацією [Електронний ресурс] / В. В. Боковець // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С.123-128. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Замлинська О.В. Інноваційні маркетингові технології в діяльності суб’єктів сфери фітнесу.

Zamlynska O.V. Innovative marketing technologies in the sphere of activity of fitness.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інноваційні маркетингові технології в діяльності суб’єктів сфери фітнесу [Електронний ресурс] / О. В. Замлинська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 129-135. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Запша Г.М. Розвиток нерухомості виробничого призначення як об’єкта власності в аграрному секторі України.

Zapsha G.M. Real estate development for production purposes as an object of property in the agrarian sector of Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Розвиток нерухомості виробничого призначення як об’єкта власності в аграрному секторі України [Електронний ресурс] Г. М. Запша. // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 136-141. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Нєнно І.М. Індикатори та виміри інтегрованого ризик-менеджменту в морських портах.

Nyenno I. Indicators and Metrics of the Sea Ports’ Enterprise Risk Management.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Indicators and Metrics of the Sea Ports’ Enterprise Risk Management [Електронний ресурс] / І. М. Нєнно // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 142-147. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Нікулін С.Г., Рощіна Н.В. Світові тенденції розвитку морських портів.

Nikulin S.G, Roshchina N.V. World development trends of seaports.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Світові тенденції розвитку морських портів [Електронний ресурс] / С. Г. Нікулін, Н. В. Рощіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – №4 (20). – С. 148-154. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Сироватченко Л.В. Облікове забезпечення управління витратами експлуатації меліоративних систем.

Syrovatchenko L.V. Accounting ensuring the cost management operation of reclamation systems.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Облікове забезпечення управління витратами експлуатації меліоративних систем [Електронний ресурс] / Л. В. Сироватченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 155-163. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Соколовська З.М., Хрипко Б.Б. Моделювання логістичних мереж торгівельної компанії.

Sokolovskaya Z., Khripko B. Modeling of logistics networks trading company.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Modeling of logistics networks trading company. [Електронний ресурс] / З. М. Соколовська,, Б. Б. Хрiпко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 164-170. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Ущаповський К.В. Джерела фінансування інвестиційних проектів ДП «НЕК «Укренерго».

Ushchapovskyi K.V. The sources of SE «NPC «UKRENERGO»’s investment projects financing.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Джерела фінансування інвестиційних проектів ДП «НЕК «Укренерго» [Електронний ресурс] / К. В. Ущаповський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 171-178. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Ресульєва Н.Ш. Перспективи використання відходів рослинництва для вироблення біоенергії в Україні

Resuleva N.Sh. Perspectives of using plant waste for generating bioenergy in Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Перспективи використання відходів рослинництва для вироблення біоенергії в Україні [Електронний ресурс] / Н. Ш. Ресульєва. // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 179-185. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Юхименко Б.І., Малютіна С.В. Математична формалізація деяких задач транспортної логістики.

Yukhymenko B.I., Maliutina S.V. Mathematical formalization of some problems of transport logistics.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Mathematical formalization of some problems of transport logistics. [Електронний ресурс] / B. I. Yukhymenko, S. V. Maliutina // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 186-191. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Петрищенко Н.А. Аналіз стану будівельної діяльності у регіонах України

Petryshchenko N.A. Analysis of construction in regions of Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Аналіз стану будівельної діяльності у регіонах України [Електронний ресурс] / Н. А. Петрищенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 192-197. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n4.html

Масленніков Є.І., Яценко М.С. Теоретичні аспекти системи внутрішньогосподарського контролю інноваційної діяльності промислового підприємства.

Maslennikov Ye.I., Yatsenko M.S. Theoretical aspects of the internal control system innovation of industrial enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Теоретичні аспекти системи внутрішньогосподарського контролю інноваційної діяльності промислового підприємства [Електронний ресурс] / Є. І. Масленніков, М. С. Яценко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 198-202. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Ковальова О.М. Теоретична концептуалізація венчурного фінансування.

Kovalova O.M. Theoretic conceptualization of venture capital financing.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Теоретична концептуалізація венчурного фінансування [Електронний ресурс] / О.М. Ковальова.// Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 203-209. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.htm

Левченко О.М., Плинокос Д.Д. Експорт освітніх послуг вищими навчальними закладами України у вимірі глобалізаційних процесів.

Levchenko O.M., Plynokos D.D. Exports of Educational Services at Higher Educational Institutions of Ukraine in Terms of Globalization Processes.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Експорт освітніх послуг вищими навчальними закладами України у вимірі глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] / О. М. Левченко, Д. Д. Плинокос // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 210-216. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Меджибовська Н.С. Матеріально-технічне поста- чання: нові ролі та інструменти реалізації.

Medzhybovska N.S. Procurement: new roles and instruments of implementation.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Матеріально-технічне постачання: нові ролі та інструменти реалізації [Електронний ресурс] / Н. С. Меджибовська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 217-222. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Диба М.І., Гик В.В. Формування облікової інформації для управління витратами на інновації.

Dyba M.I., Hyk V.V. Formation of accounting information for management of costs on innovations.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Формування облікової інформації для управління витратами на інновації [Електронний ресурс] / М.І. Диба, В.В. Гик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 223-227. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Своробович Л.М. Елементи мотиваційної складової внутрішнього економічного механізму підприємства.

Svorobovych L.M. Elements motivational component of internal economic mechanism of enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Елементи мотиваційної складової внутрішнього економічного механізму підприємства [Електронний ресурс] / Л. М. Своробович // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 228-232. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n4.html

Камінська Т.Г. Моделювання кругообороту капіталу в системі бухгалтерського обліку.

Kaminska T.G. Capital turnover modeling in the accounting system.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Моделювання кругообороту капіталу в системі бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Т. Г. Камінська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 233-238. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Каламан О.Б. Основні проблеми ефективного управління підприємствами виноградарсько- виноробного підкомплексу.

Kalaman O.B. The main problems of effective management of enterprises viticulture and winemaking subcomplex.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Основні проблеми ефективного управління підприємствами виноградарсько-виноробного під комплексу [Електронний ресурс] / О. Б. Каламан // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 239-243. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.htm

Череп А.В. Місце довіри у механізмі мотивації працівників машинобудівних підприємств

Cherep A.V. The place of the trust in effects of motivation machine-engineering companies.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Місце довіри у механізмі мотивації працівників машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / А. В. Череп // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 244-250. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Ананська М.О., Економічні вигоди суб’єктів господарювання від використання податкового компромісу

Ananska M.O. Economic benefits economic entities from using tax compromise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Економічні вигоди суб’єктів господарювання від використання податкового компромісу [Електронний ресурс] / М. О. Ананська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 251-255. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Левицька А.В. Дослідження альтернативних варіантів фінансування проектів з підвищення енергоефективності.

Levytska A. The study of alternatives of financing of projects to improve energy efficiency.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Дослідження альтернативних варіантів фінансування проектів з підвищення енергоефективності [Електронний ресурс] / А. В. Левицька // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 256-260. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Гусєва О.Ю. Методологічні основи форму- вання системних компетенцій стратегічно орієнтованого підприємства.

Gusyeva O.U. Methodological bases of creation the system competence a strategically oriented enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Методологічні основи формування системних компетенцій стратегічно орієнтованого підприємства [Електронний ресурс] / О. Ю. Гусєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 261-266. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Синиця Л.В. Формування системи страте- гічного управління розвитком транспортного підприємства на основі оцінки його інноваційної активності.

Sinitsa L.V. Formation of a system of transport company’s strategic management, based on its innovative activity’s valuation.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Формування системи стратегічного управління розвитком транспортного підприємства на основі оцінки його інноваційної активності [Електронний ресурс] / Л. В. Синиця // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 267-271. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html

Войнаренко М.П., Троц І.В. Формування системи попередження, прогнозування і подолання банкрутства промислових підприємств.

Voynarenko M.P., Trots I.V. Forming of the system of prevention, forecasting and overcoming of bankruptcy of industrial enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Формування системи попередження, прогнозування і подолання банкрутства промислових підприємств [Електронний ресурс] / М. П. Войнаренко, І. В. Троц // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 272-278. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n4.html

Подольчак Н.Ю., Білик О.І., Перхач О.Л. Публічне управління митними ризиками у діяльності митних підрозділів

Podolchak N.Yu., Bilyk O.I., Perkhach O.L. Public administration of customs risks in the customs divisions activity.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Публічне управління митними ризиками у діяльності митних підрозділів [Електронний ресурс] / Н. Ю. Подольчак, О. І. Білик, О. Л. Перхач // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 279-284. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n4.html

3(19)

Квач Я.П. Про шляхи подолання кризи української економіки.

Kvach Yа.P. About ways of overcoming the crisis of the Ukrainian economy.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Про шляхи подолання кризи української економіки [Електронний ресурс] / Я. П. Квач // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 6-11. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Давидова І.О. Cуперечності соціально-трудових відносин при оцінці інтелектуального капіталу на ринку праці.

Davydova I.O. Contradictions of labour relations in the evaluation of intellectual capital on the labour market.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Contradictions of labour relations in the evaluation of intellectual capital on the labour market [Електронний ресурс] / I.O. Davydova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 12-16. – Режим доступу до журн,: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Лайко О.І., Чехович З.В. Перспективи імплементації світового досвіду антикризової інвестиційної політики.

Layko A.I., Chehovych Z.V. Perspectives for the implementation of international experience of the anti-crisis investment policy.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Perspectives for the implementation of international experience of the anti-crisis investment policy [Електронний ресурс] / A.I. Layko, Z.V. Chehovych // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 17-25. – Режим доступу до журн,: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Єрмакова О. А, Хуторна Л. В. Інновації в Українському Причорномор’ї – досягнення і можливості.

Iermakova O. A., Khutorna L. V. Innovations in the Ukrainian Black Sea region achievements and opportunities.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інновації в Українському Причорномор’ї – досягнення і можливості [Електронний ресурс] / О. А. Єрмакова , Л. В. Хуторна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 26-31. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Подольчак Н.І. Формування бізнес-сегментів та моделювання ринко творення.

Podolchak N. I. Business Segments Establishment and Market Formation Modeling.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Формування бізнес-сегментів та моделювання ринкотворення [Електронний ресурс] / Н. І. Подольчак// Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 32-40. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Шевченко І.Ю. Регіональна диференціація автомобілізації населення України.

Shevchenko I.Yu. Regional differentiation of motorization of the population of Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Регіональна диференціація автомобілізації населення України [Електронний ресурс] / І.Ю. Шевченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 41-46. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Меркулов М.М. Концептуальні підходи в управлінні ціноутворенням в комерційній діяльності промислового підприємства.

Merkulov M.M. Conceptual approaches to the mana-gement of pricing in the commercial activity of industrial enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Концептуальні підходи в управлінні ціноутворенням в комерційній діяльності промислового підприємства [Електронний ресурс] / М. М. Меркулов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 47-53. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Балан О.С., Степанюк З.А., Дубенчук Ю.О. Аналіз інвестиційної привабливості хлібопекарської галузі України.

Balan O.S., Stepanjuk Z.A., Dubenchuk J.O. Investment analysis baking industry in Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Investment analysis baking industry in Ukraine [Електронний ресурс] / O. S. Balan, Z. A. Stepanjuk, J. O. Dubenchuk // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 54-59. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Жукова Д.А. Методичне забезпечення аналізу фінансово-економічного стану машинобудівних підприємств.

Zhukova D.A. Methodical support of analysis of financial-economic condition of machinery-producing enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Методичне забезпечення аналізу фінансово-економічного стану машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Д. А. Жукова. // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 60-69. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Журавльова Т.О., Захарченко Н.В. Обґрунтування системи показників реінжинірингу бізнесу.

Zhuravleva T.A., Zakharchenko N.V. Verification of system reengineering business.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Обґрунтування системи показників реінжинірингу бізнесу [Електронний ресурс] / Т. О. Журавльова, Н. В. Захарченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 70-75. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Кандєєва В.В. Формування механізму управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислового підприємства.

Kandeeva V.V. Formation mechanism of innovation and investment activities of industrial enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Formation mechanism of innovation and investment activities of industrial enterprise [Електронний ресурс] / V.V. Kandeeva // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 76-82. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Смоквіна Г.А., Дімова К.В. Проблеми забезпечення майнової безпеки суб’єктів господарювання.

Smokvina A.A., Dimova K.V. Security problems property safety of economic entities.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Security problems property safety of economic entities [Електронний ресурс] / Г.А. Смоквіна, К.В. Дімова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 83-90. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Швецова М.Б., Тревого О.І. Моделі та методи управління розвитком машинобудівних підприємств.

Shvetsova M.B., Trevoho O.I. Models and methods of engineering development management.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Моделі та методи управління розвитком машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / М. Б. Швецова, О. І. Тревого // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 91-98. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Філіппов В.Ю., Кучинський А.С. Використання заробітної плати в якості інструменту мотивації управлінського персоналу.

Filippov V.Yu, Kuchynskyi A.S. Using salary as a motivation tool management personnel.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Використання заробітної плати в якості інструменту мотивації управлінського персоналу [Електронний ресурс] / В. Ю.Філіппов, А. С. Кучинський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 99-103. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Бєлова І.В. Системний фінансовий ризик: особливості регулювання у світовій практиці

Bielova I.V. Systemic financial risk: peculiarities of regulation in the world practice.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Системний фінансовий ризик: особливості регулювання у світовій практиці [Електронний ресурс] / І. В. Бєлова .// Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 104-109. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Царенко І.О. Гендерна політика у сфері вищої освіти: проблеми нерівності та шляхи їх вирішення.

Tsarenko I.O. Gender policy in higher education: problems of inequality and ways of solutions.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Гендерна політика у сфері вищої освіти: проблеми нерівності та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / І. Царенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 110-117. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Чугунов А.А., Придіус А.В. Оцінка програм фінансової підтримки малих та середніх підприємств в Іспанії

Chugunov A.A., Prydius A.V. Evaluation of programs of financial support for small and medium enterprises in Spain.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Evaluation of programs of financial support for small and medium enterprises in Spain [Електронний ресурс] / A. A Chugunov, A. V. Prydius // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 118-127. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Янчев А.В. Проектування складових системи електронного документування розрахункових операцій за синергетичним підходом.

Yanchev A.V. Synergetic approach to the components of payment transactions electronic documentation system design.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Проектування складових системи електронного документування розрахункових операцій за синергетичним підходом [Електронний ресурс] / А. В. Янчев // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 128-134. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Грузнов І.І., Демідюк О.В., Демідюк С.І. Пізнання та використання функцій самоуправління як складова частина інструментарію активізації творчості.

Gruznov I.I., Demidiuk O.V., Demidiuk S.I. Cognition and use of functions of self-government as component part of tool of activation of creative activity.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Познание и использование функций самоуправления как составная часть инструментария активизации творчества [Електронний ресурс] / И.И. Грузнов, А.В. Демидюк, С.И. Демидюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 135-139. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Гільорме Т.В. Модель обліку людського капіталу як основа превентивного антикризового управління.

Gil’orme T.V. Model of accounting of human capital assets as the bases of prevention crisis management.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Модель обліку людського капіталу як основа превентивного антикризового управління [Електронний ресурс] / Т. В. Гільорме // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 140-146. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Калюжна Ю.В. Ефективність бухгалтерського обліку в системі антикризового управлінням підприємством.

Kalyuzhna I. V. Efficiency of accounting in crisis management system for enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Ефективність бухгалтерського обліку в системі антикризового управлінням підприємством [Електронний ресурс] / Ю. В. Калюжна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 147-152. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Кузнецов Е.А. Тектологія А.А. Богданова та сучасна актуалізація менеджменту.

Kuznietcov E.A. Problems of tektology by A.A. Bogdanov and the modern management actualization.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Тектологія А.А. Богданова та сучасна актуалізація менеджменту [Електронний ресурс] / Е. А. Кузнецов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 153-158. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Семенова В.Г. Складові системи управління інтелектуальною власністю підприємств.

Semenova V.G. Components of the system of intellectual property management enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Складові системи управління інтелектуальною власністю підприємств [Електронний ресурс] / В. Г. Семенова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 159-165. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Шиманська А.А. Управління маркетинговою діяльністю промислового підприємства: економічний та філософський підходи.

Шиманская А.А. Управление маркетинговой деятельностью промышленной предприятия: экономический и философский подходы.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Управління маркетинговою діяльністю промислового підприємства: економічний та філософський підходи [Електронний ресурс] / А. А. Шиманська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 166- 171. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Давидюк Л.П. Глобальні зміни в структурі зайнятості як чинник трансформації міжнародного ринку праці.

Davidyuk L.P. Global changes in the employment structure as a factor in the transformation of the international labor market.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Глобальні зміни в структурі зайнятості як чинник трансформації міжнародного ринку праці [Електронний ресурс] / Л. П. Давидюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 172-177. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Омельченко Л.С., Піскульова І.В. Аналіз стратегій управління оборотними активами промислових підприємств.

Omelchenko L.S., Piskyleva I.V. Analysis of strategies of current assets management of industrial companies.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Аналіз стратегій управління оборотними активами промислових підприємств [Електронний ресурс] / Л. С. Омельченко, І. В Піскульова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 178-183. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Світлична В.Л. Теоретичні базис нової парадигми суспільства – економіки знань.

Svetlichnaya V.L. Theoretical base of new paradigm of society are economies of knowledge.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Теоретичні базис нової парадигми суспільства – економіки знань [Електронний ресурс] / В. Л Світлична // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 184-193. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Трушкіна Н.В. Напрями вдосконалення управління збутовою діяльністю вугільних підприємств.

Trushkina N.V. Directions of improving sales management of coal enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Напрями вдосконалення управління збутовою діяльністю вугільних підприємств [Електронний ресурс] / Н. В. Трушкіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 194-199. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Александров І.О. Інноваційно-сталий розвиток економіки.

Aleksandrov I.O. Innovation and sustainable development of the economy.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інноваційно-сталий розвиток економіки [Електронний ресурс] / І. О. Александров // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 200-205. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Крайник О.П. Домінантна роль оцінювання еколого-економічних збитків національної економіки в умовах регулювання деструктивних впливів господарської діяльності.

Kraynyk O.P. Dominant role of evaluating environmental and economic damages of the national economy in terms of regulation destructive impacts of economic activity.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Домінантна роль оцінювання еколого-економічних збитків національної економіки в умовах регулювання деструктивних впливів господарської діяльності [Електронний ресурс] / О .П. Крайник // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 206-212. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Мельник Ю.М. Обліково-аналітична система в забезпеченні фінансової стійкості промислового підприємства в цілях прогнозування банкрутства.

Melnyk Yu.M. Accounting and analytical system to ensure the financial sustainability of industrial enterprises for the purpose of forecasting bankruptcy.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Обліково-аналітична система в забезпеченні фінансової стійкості промислового підприємства в цілях прогнозування банкрутства [Електронний ресурс] / Ю. М. Мельник // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 213-217. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Гоголь М.М., Морозюк Н.С. Значення бухгалтерсь- кого обліку для управлінської інформації і розвитку самоорганізації інтегрованого підприємства.

Gogol M.M., Moroziuk N.S. A value of record-keeping is for administrative information and development of selforganization of the integrated enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Значення бухгалтерського обліку для управлінської інформації і розвитку самоорганізації інтегрованого підприємства [Електронний ресурс] / М. М. Гоголь, Н. С. Морозюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 218-223. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Левицька А.В., Савич С.П. Формування вимог до обліково-аналітичного забезпечення реалізації енергозберігаючих заходів.

Levytska A.V., Savich S.P. Formation of requirements for accounting and analytical support for implementing energy saving measures.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Формування вимог до обліково-аналітичного забезпечення реалізації енергозберігаючих заходів [Електронний ресурс] / А. В. Левицька, С. П. Савич // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 224-230. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Захарченко В.І. Інноваційна діяльність підприємств кримінально-виконавчої системи України як основи вдосконалення їх ресурсного потенціалу.

Zakharchenko V.I. Innovation activity of enterprises of the penitentiary system of Ukraine as fundamentals improve their resource potential.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інноваційна діяльність підприємств кримінально-виконавчої системи України як основи вдосконалення їх ресурсного потенціалу [Електронний ресурс] / В. І. Захарченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 231-237. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Ананська М.О. Дослідження методичних засад організації обліку і контролю анульованих операцій банку.

Ananska М.О. Researching the methodological principles of banking operations’ accounting and canceled transactions control.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Дослідження методичних засад організації обліку і контролю анульованих операцій банку [Електронний ресурс] / М. О. Ананська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 238-245. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html

Каламан О.Б. Удосконалення управління діяльністю підприємств виноградарсько-виноробної галузі на сучасному ринку України.

Kalaman O.B. The management improvement of the enterprises activity of viticulture and winemaking industry in the modern market of Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Удосконалення управління діяльністю підприємств виноградарсько-виноробної галузі на сучасному ринку України [Електронний ресурс] / О.Б. Каламан // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 246-250. – Режим доступу до журн.: http://economics. opu.ua/files/archive/2015/n3.html

2(18)

Осипов В.М., Ганбаров Е.Ш. Стратегія підвищення міжнародної конкурентоспроможності машинобудів- ного комплексу на основі кластеризації.

Osipov V.M., Ganbarov E.S. The strategy of increasing the international competitiveness of machine-building complex on the basis of clustering.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Стратегія підвищення міжнародної конкурентоспроможності машинобудівного комплексу на основі кластеризації [Електронний ресурс] / В.М. Осипов, Е.Ш. Ганбаров // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 6-14. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Рудакова С.Г., Щетініна Л.В. Гідна праця: індивідуалізація режимів праці та відпочинку/

Rudakova S.G., Shchetinina L.V. Deserving work: individualization of modes of work and rest/

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Гідна праця: індивідуалізація режимів праці та відпочинку [Електронний ресурс] / С.Г. Рудакова, Л.В. Щетініна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 15-19. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Сидорович О.Ю. Передумови і наслідки перебігу трансформаційних перетворень в вітчизняній інституціональній матриці.

Sydorovych E.U. Preconditions and consequences of transformational changes in national institutional matrix.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Передумови і наслідки перебігу трансформаційних перетворень в вітчизняній інституціональній матриці [Електронний ресурс] / О.Ю. Сидорович // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 20-27. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Тараканов Н.Л., Маковеєв А.П. Логістичний фактор формування доданої вартості продукції в системі товарних ринків/

Tarakanov N.L., Makoveev A.P. Logistic factor of creation of the added value of products in the system of commodity markets.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Логістичний фактор формування доданої вартості продукції в системі товарних ринків [Електронний ресурс] / Н.Л. Тараканов, А.П. Маковеєв // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 28-34. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Уханова І.О. Деякі питання розробки методичної бази оцінки діяльності технопарків.

Ukhanova I.O. Some questions of the evaluation of technopark.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Some questions of the evaluation of technopark [Електронний ресурс] / І.О. Уханова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 35-40. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Шевченко Д.І. Класифікація єврорегіонів та місце єврорегіону «Дністер» в ній.

Shevchenko D.I. Classification of euroregions and place of the Euroregion “Dniester” in it.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Шевченко Д.І. Класифікація єврорегіонів та місце єврорегіону «Дністер» в ній [Електронний ресурс] / Д.І. Шевченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 41-45. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Лайко О.І. Можливості інвестиційного регулювання в транспортному секторі України.

Layko A.I. Opportunities of investment regulation in the transport sector of Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Opportunities of investment regulation in the transport sector of Ukraine[Електронний ресурс] / A.I. Layko// Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 46-53. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Вдовиченко Л.Ю. Регуляторна діяльність як складова системи управління національним господарством.

Vdovychenko L.Y. Regulatory activity as a component of national economy managemen

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Регуляторна діяльність як складова системи управління національним господарством [Електронний ресурс] / Л.Ю. Вдовиченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 54-60. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Дорошук Г.А., Печкурова А.Є. Процесні інновації в системі життєвого циклу підприємства.

Doroshuk G.A., Pechkurova A.E. Process innovations in the enterprise life cycle system.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Process innovations in the enterprise life cycle system [Електронний ресурс] / G.A. Doroshuk, A.E. Pechkurova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 61-66. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Варчук О.А., Ананська М.О., Амурова О.В. Транзитна форма реалізації товарів: особливості та бухгалтерський облік.

Varchuk O.A., Ananska M.O., Amurovа E.V. Transit of goods form: features and accounting.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Transit of goods form: features and accounting[Електронний ресурс] / O.A. Varchuk, M.O. Ananska, L.V. Amurovа // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 67-71. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Грицишен Д.О. Відходи як об’єкт управління економіко- екологічною безпекою промислових підприємств.

Grytsyshen D.O. Waste management facility as economic and ecological security industry.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Відходи як об’єкт управління економіко-екологічною безпекою промислових підприємств [Електронний ресурс] / Д.О. Грицишен // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 72-81. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Ковпак Е.О. Прогнозування обсягів продажу нових автомобілів в Україні.

Kovpak E.A. Forecasting sales of new cars in Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Ковпак Е.О. Прогнозування обсягів продажу нових автомобілів в Україні [Електронний ресурс] / Е.О. Ковпак // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 82-88. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Овод Л.В. Принципи амортизаційної політики промислового підприємства.

Ovod L.V. Principles of depreciation policy of industrial enterprise

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Принципи амортизаційної політики промислового підприємства [Електронний ресурс] / Л.В Овод // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 89-93. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Іванов С.В. Використання апарату економіко- математичного моделювання в практиці виробничо- торгівельного підприємства.

Ivanov S.V. Use of the device of economic-mathematical modeling in practice of production trade enterprice.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Використання апарату економіко-математичного моделювання в практиці виробничо-торгівельного підприємства [Електронний ресурс] / С.В. Іванов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 94-100. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Петренко Н.І., Фльонц О.Б. Протилежні інтереси суб’єктів економіки як передумова удосконалення бухгалтерського обліку пасивів.

Petrenko N.I., Fliontc O.B. Opposing interests of economic agents as a precondition of improving accounting for liabilities.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Протилежні інтереси суб’єктів економіки як передумова удосконалення бухгалтерського обліку пасивів [Електронний ресурс] / Н.І. Петренко, О.Б. Фльонц // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 101-106. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Васюта В.Б., Кирпань А.Г. Аналіз ефективності використання матеріально-технічної бази під- приємства.

Vasyuta V.B., Kirpan A.G. The analysis of efficiency of use of material and technical base of the enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Аналіз ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства [Електронний ресурс] / В.Б. Васюта, А.Г. Кирпань // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 107-113. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Дискіна А.А. Теоретико-методичний підхід до оцінки інвестиційного забезпечення промислових підприємств.

Dyskina A.A. Theoretical and methodological approach to the evaluation of investment security industry.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Theoretical and methodological approach to the evaluation of investment security industry [Електронний ресурс] / А.А. Дискіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 114-118. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Гончаров Г.О. Сутнісна характеристика системи економічної безпеки малого підприємництва та її складових.

Goncharov G.O. Essential characteristics of economic security of small business and its components.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Сутнісна характеристика системи економічної безпеки малого підприємництва та її [Електронний ресурс] / Г.О. Гончаров // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 119-126. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Біляченко О.Л. До питання облікового забезпечення проведення рекламної кампанії для створення бренду.

Biliachenko O.L. To the issue of accounting for advertising campaign to create brand

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: До питання облікового забезпечення проведення рекламної кампанії для створення бренду. [Електронний ресурс] / О.Л. Біляченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 127-134. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Пугаченко О.Б. Організаційні засади аудиту операцій з немонетарними оборотними активами.

Pugachenko O.B. Organizational aspects of auditing operations with non-monetary current assets.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Організаційні засади аудиту операцій з немонетарними оборотними активами [Електронний ресурс] / О. Б. Пугаченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 135-141. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Балан О.С., Левицька А.В., Соколовська О.О. Андерайтинг як інструмент підвищення ефективності ризик-менеджменту банку.

Balan O.S., Levitska A.V., Sokolovskaya O.O. Underwriting as a tool to improve the efficiency of risk management of the bank.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Underwriting as a tool to improve the efficiency of risk management of the bank [Електронний ресурс] / O.S. Balan, A.V. Levitska, O.O. Sokolovskaya // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 142-146. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Губанова О.Р. Теоретико-методичні засади диверсифікації послуг в сфері природокористування.

Gubanova E.R. The theoretical and methodological foundations of diversification of services in the sphere of nature management.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Теоретико-методичні засади диверсифікації послуг в сфері природокористування [Електронний ресурс] / О.Р. Губанова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 147-154. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Клепікова О.А., Сільвестрова Ю.С. Дослідження розвитку послуг аеродизайну в Україні.

Klepikova O.A., Silvestrova J.S. The investigation of the development of aero design services in Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Дослідження розвитку послуг аеродизайну в Україні [Електронний ресурс] / О.А. Клепікова, Ю.С. Сільвестрова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 155-161. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Притула Н.В. Інструменти зовнішньоторгової політики Європейського Союзу.

Prytula N.V. Instruments of foreign trade policy of the European Union.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Instruments of foreign trade policy of the European Union [Електронний ресурс] / N.V. Prytula // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 162-166. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Ущаповський К.В. Реалізація експортного потенціалу об’єднаної енергетичної системи України: місце та роль ДП «НЕК Укренерго».

Ushchapovskyi K.V. The implementation of the export potential of the Integrated Power System of Ukraine: location and the role of “NPC “Ukrenergo”

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Реалізація експортного потенціалу об’єднаної енергетичної системи України: місце та роль ДП «НЕК Укренерго» [Електронний ресурс] / К.В. Ущаповський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 167-172. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Чугунов А.А., Придіус А.В. Проблеми практики підтримки підприємств малого та середнього бізнесу.

Chugunov A.A., Prydius A.V. Problems of practicing of support of small and medium businesses

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Problems of practicing of support of small and medium businesses [Електронний ресурс] / А.А. Чугунов, А.В. Придіус // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 173-181. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Лінгур Л.М., Васильєва Т.П. Використання економетричних методів для аналізу економіки України

Lingur L.N., Vasylieva T.P. Applying econometric methods for the analysis of the economy of Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Використання економетричних методів для аналізу економіки України [Електронний ресурс] / Л.М. Лінгур, Т.П. Васильєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 182-187. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Кузіна Р.В. Деякі питання корисності інформації щодо основних засобів компаній корпоративного сектору економіки.

Kuzina R.V. Some questions of usefulness information about fixed assets in corporate sector.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Деякі питання корисності інформації щодо основних засобів компаній корпоративного сектору економіки. [Електронний ресурс] / Р. В. Кузіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 188-194. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Аверіхіна Т.В. Принципові положення формування системи забезпечення екологічної конкурентоспроможності товарів та товаровиробників

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Принципові положення формування системи забезпечення екологічної конкурентоспроможності товарів та товаровиробників [Електронний ресурс] / Т. В. Аверіхіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 195-200. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Захарченко В.І, Андрієнко Н.М. Методичні основи регіонального ціноутворення на промислову продукцію

Zakharchenko V.I., Andriyenko N.N. Methodical bases of regional pricing for industrial products.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Методичні основи регіонального ціноутворення на промислову продукцію [Електронний ресурс] / В.І. Захарченко, Н.М. Андрієнко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 201-206. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Нікітченко С.О. Науково обґрунтовані підходи до економічної ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств.

Nіkіtchenko S.O. Scientifically grounded approach to the economic efficiency of the production activity of agricultural enterprises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Науково обґрунтовані підходи до економічної ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / С.О Нікітченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 207-212. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Тубальцева Н.П. Механізм визначення оцінки компетентності фахівців інноваційних підприємств.

Tubaltseva N.P. The mechanism of defining competency evaluation of professionals in innovative enterprises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Механізм визначення оцінки компетентності фахівців інноваційних підприємств [Електронний ресурс] / Н.П. Тубальцева // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 213-218. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Дерій В.А. Відображення витрат на рекламу підприємства в системі обліку з позиції доцільності їхнього здійснення.

Deriy V.A. Recording advertising costs in company’s accounting records

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Відображення витрат на рекламу підприємства в системі обліку з позиції доцільності їхнього здійснення [Електронний ресурс] / В.А. Дерій // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 219-225. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Ромахова О.О., Водолазскін Р.В. Дослідження параметрів ефективності системи економічної безпеки.

Romahova O.O., Vodolazkin R.V. Study parameters the effectiveness of the system of economic security.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Дослідження параметрів ефективності системи економічної безпеки [Електронний ресурс] / О.О. Ромахова, Р.В. Водолазскін // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 226-230. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Кузнецов Е. А., Борщ В. І. Проблеми впровадження системи якісної оцінки вищої освіти на прикладі Естонії.

Kuznietcov E. A., Borshch V. I. Problems of qualitative assessment of higher education by example of Estonia

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Проблемы внедрения системы качественной оценки высшего образования на примере Эстонии. [Електронний ресурс] / Э. А. Кузнецов, В. И. Борщ // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 231-235. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Заюков І.В. Продуктивність праці в контексті забезпечення інноваційного розвитку економіки України

Zayukov I.V. Labour productivity in the context of innovative development of Ukrainian economy

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Продуктивність праці в контексті забезпечення інноваційного розвитку економіки України [Електронний ресурс] / І.В. Заюков // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 236-242. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Єгупов Ю.А. Форми і горизонт планування виробничої програми промислового підприємства.

Yegupov Yu.A. Forms and horizon planning production program of the industrial enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Форми і горизонт планування виробничої програми промислового підприємства. [Електронний ресурс] / Ю.А. Єгупов. // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 243-249. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Швед Л.Р. Теоретичне обґрунтування значень мультиплікаторів для стратегічного планування діяльності підприємства

Shved L.R. Theoretical substantiation values multipliers for strategic planning of the company

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Теоретичне обґрунтування значень мультиплікаторів для стратегічного планування діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Л. Р. Швед // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 250-255. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Нєнно І.М. Засади формування та управління державно-приватним партнерством у портах

Nyenno I.M. Basics of formation and management of public-private partnership in ports are described.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Засади формування та управління державно-приватним партнерством у портах [Електронний ресурс] / І. М. Нєнно // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 256-262. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Семенова В.Г. Аналіз ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств.

Semenova V.G. Analysis of efficiency of intellectual property companies

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Аналіз ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств [Електронний ресурс] / В. Г. Семенова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 263-268. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Калініченко Л.Л. Логістичний підхід до вибору виду транспортування вантажів.

Kalinichenko L.L. Logistic approach to the selection of the type of transportation.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Логістичний підхід до вибору виду транспортування вантажів [Електронний ресурс] / Л. Л Калініченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 269-274. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

Мельник Ю.М. Науково-методичне забезпечення побудови облікової підсистеми промислового підприємства при процедурі банкрутства.

Melnyk Yu.M. Scientific and methodological support of the construction of industrial enterprises accounting subsystem in the bankruptcy proceedings.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Науково-методичне забезпечення побудови облікової підсистеми промислового підприємства при процедурі банкрутства [Електронний ресурс] / Ю. М. Мельник // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 275-281. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html

1(17)

Захарченко В.І. Ключові моменти функціонування інноваційно-інвестиційної економіки.

Zakharchenko V.I. Principal moments of functioning of innovation and investment economy.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Principal moments of functioning of innovation and investment economy [Електронний ресурс] / V.S. Zakharchenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 6-12. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Балахонова О.В. Напрямки вдосконалення соціаль- ного страхування в Україні.

Balahonova O.V. Directions of perfection of social security in Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Напрямки вдосконалення соціального страхування в Україні [Електронний ресурс] / О.В. Балахонова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 13-18. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Гончаренко Д.І. Інституціональний підхід до формування механізму досконалого ринку в системі споживчої кооперації.

Gonsharenko D.I. Institutional approach to formation of the mechanism of the perfect market in system of consumer cooperation.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інституціональний підхід до формування механізму досконалого ринку в системі споживчої кооперації [Електронний ресурс] / Д.І. Гончарекно // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 19-24. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Григорук П.М., Федорова Т.Ю. Національні та регіональні особливості сталого розвитку України.

Grygoruk P.M., Fedorova T.Yu. National and regional features of sustainable development of Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Національні та регіональні особливості сталого розвитку України [Електронний ресурс] / П.М. Григорук, Т.Ю. Федорова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 25-29. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Забарна Е.М. Інституційний фактор розвитку регіональних зовнішньоекономічних зв’язків в Україні.

Zabarna E.M. Institutional factor of the development of regional foreign economic relations in Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інституційний фактор розвитку регіональних зовнішньоекономічних зв’язків в Україні [Електронний ресурс] / Е.М. Забарна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 30-34. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Захарченко В.І., Ширяєва Л.В. Базові умови забезпе- чення регіональної економічної безпеки.

Zakharchenko V.I., Shiryaevа L.V. Basic terms of providing regional economic security.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Базові умови забезпечення регіональної економічної безпеки. [Електронний ресурс] / В.І. Захарченко, Л.В. Ширяєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 35-42. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Пандас А.В. Функціональне зонування як інстру- мент регулювання просторового потенціалу великого міста.

Pandas A.V. Functional zoning regulation as a tool for spatial potential big city.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Функціональне зонування як інструмент регулювання просторового потенціалу великого міста [Електронний ресурс] / А.В. Пандас // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 43-48. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Попович Д.В. Концесія як форма державно- приватного партнерства: сутність, переваги і недоліки застосування.

Popovych D.V. Concession as a form of state-private partnerships: essence, the advantages and disadvantages of use.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Концесія як форма державно-приватного партнерства: сутність, переваги і недоліки застосування [Електронний ресурс] / Д.В. Попович // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 49-53. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Сибірцев В.В. Організація інформаційного забез- печення державного регулювання інституціональних перетворень національного ринку праці.

Sybirtsev V.V. The information support for government regulation of institutional reforms of national labor market organizing.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Організація інформаційного забезпечення державного регулювання інституціональних перетворень національного ринку праці [Електронний ресурс] / В.В. Сибірцев // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 54-61. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Студінська Г.Я. Територіальний бренд як механізм реінкарнації депресивних регіонів України.

Studinska G.Y. Territorial brand SEZ as the mechanism of reincarnation of the depressed regions of Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Територіальний бренд як механізм реінкарнації депресивних регіонів України [Електронний ресурс] / Г.Я.Cтудінська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 62-72. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Бондарчук М.К., Воляник Г.М., Курило О.Б. Структурування витрат підприємства, як невід’ємна складова при розробленні його виробничої програми.

Bondarchuk M.K., Volyanyk G.M., Kurylo O.B. Structuring enterprise expenses as an integral part of production program developing.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Структурування витрат підприємства, як невід’ємна складова при розробленні його виробничої програми [Електронний ресурс] / М.К. Бондарчук, Г.М. Воляник, О.Б. Курило // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 73-77. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Плахотнік О.О. Особливості механізму регулювання оплати праці сучасних підприємств.

Plakhotnik O.O. Features of the wages’ regulation mechanism of modern enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Особливості механізму регулювання оплати праці сучасних підприємств [Електронний ресурс] / О.О. Плахотнік // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 78-83. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Глущенко Л.Д., Іващенко А.Г. Напрямки удоско- налення маркетингових досліджень в процесі розробки питань пов’язаних з ефективною реалізацією інноваційних проектів

Gluschenko L.D., Ivaschenko A.G. Directions of perfection of marketing research in the development of issues related to the effective implementation of innovative projects.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Directions of perfection of marketing research in the development of issues related to the effective implementation of innovative projects. [Електронний ресурс] / L.D. Gluschenko, A.G. Yvaschenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 84-89. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Дорош І.М. Забезпечення необхідного рівня стресо- стійкості працівників підприємства на етапі їх працевлаштування.

Dorosh I.M. Ensuring of the necessary level of workers of an enterprise stress resistance on the stage of their employment

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Забезпечення необхідного рівня стресостійкості працівників підприємства на етапі їх працевлаштування [Електронний ресурс] / І.М. Дорош // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 90-94. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Златова І.О. Презентація нової моделі автомобіля на ринку на прикладі бренду Citroen.

Zlatova I.A. Presentation of the new car model on the market on the example of the brand Citroen

Посилання на статтю / ReferenceaJournalArticle: Забезпечення необхідного рівня стресостійкості працівників підприємства на етапі їх працевлаштування [Електронний ресурс] / І.О. Златова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 95-99. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Лісович Т.Ю. Метод планування та організування організаційних змін в системі управління підприємства.

Lisovych T.Yu. The method of planning and managing organizational changes in the management system of company.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Метод планування та організування організаційних змін в системі управління підприємства [Електронний ресурс] / Т.Ю. Лісович // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 100-105. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Мамонтенко Н.С., Сутягина А.В., Виставково- ярмаркова діяльність – ефективний напрям розвитку економіки.

Mamontenko N.S., Sutiagina A.V. Exhibition and fair activity is an effective direction of economic development.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Выставочно-ярмарочная деятельность – эффективное направление развития экономики [Електронний ресурс] / Н.С. Мамонтенко, А.В. Сутягина // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 106-110. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Скурська В.А. Дослідження мотиваційної термі- нології.

Skurska V.A. Motivational research terminology.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Дослідження мотиваційної термінології [Електронний ресурс] / В.А. Скурська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 111-116. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Шматковська Т.О. Внутрішній контроль та формування центрів відповідальності в системі управ- ління результативністю функціонування підприємства

Shmatkovska T.O. Internal control and the formation of centers of responsibility in the management system of efficiency of functioning of the enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Internal control and the formation of centers of responsibility in the management system of efficiency of functioning of the enterprise [Електронний ресурс] / T.O. Shmatkovska // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 117-121. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Бровкіна Ю.О. Підходи до вивчення поняття економічної безпеки підприємства.

Brovkina J.A. Approaches to the investigation of the enterprise economic security concept

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Підходи до вивчення поняття економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Ю.О. Бровкіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 122-128. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Навроцька Т.А. Експертні оцінки стану функціо- нальних підсистем управління інноваційною діяльністю підприємств транспортного машинобудування.

Navrocka Т.А. Expert analysis of the functional subsystems of innovative management of enterprisesof transport engineering.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Експертні оцінки стану функціональних підсистем управління інноваційною діяльністю підприємств транспортного машинобудування [Електронний ресурс] / Т.А. Навроцька // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 129-133. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Назарова Г.В., Лобазов С.М. Удосконалення мето- дики розрахунку інтегрального індексу кадрової безпеки підприємства.

Nazarova G.V., Lobazov S.N. Improving the method for calculating the integral index of personnel security company.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Удосконалення методики розрахунку інтегрального індексу кадрової безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Г.В. Назарова, С.М. Лобазов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 134-139. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Подольчк Н.Ю., Тодощук А.В. Кількісне оцінювання рівня підприємницьких митних ризиків машинобудівних підприємств

Podolchak N.Y., Todoshchuk A.V. Quantitative evaluation of customs risks entrepreneurial engineering enterprises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Кількісне оцінювання рівня підприємницьких митних ризиків машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Н.Ю. Подольчк, А.В. Тодощук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 140-146. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Фігурек О. Аналіз зовнішньої торгівлі в аграрному секторі Республіки Сербської (Боснія і Герцеговина).

Figurek A. Analysis of foreign trade in agricultural sector of the Serbian Republic (Bosnia and Herzegovina).

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Analysis of foreign trade in agricultural sector of the Serbian Republic (Bosnia and Herzegovina) [Електронний ресурс] / A. Figurek // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 147-156. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Андрієнко В.М., Бобрович Р.П. Індикатори кризової ситуації на фондовому ринку

Andrienko V.M., Bobrovych R.P. Indicators of a crisis in the stock market.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Индикаторы кризисной ситуации на фондовом рынке [Електронний ресурс] / В.М. Андриенко, Р.П. Бобрович // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 157-162. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Захаркін О.О. Роль інновацій у забезпеченні конку- рентоспроможності підприємств на фондовому ринку.

Zakharkin О.О. Тhe role of innovations in the securing of enterprise competitiveness in the stock market

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств на фондовому ринку [Електронний ресурс] / О.О. Захаркін // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 163-172. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Гончаров Г.О. Шляхи впровадження закордонного досвіду розвитку індустрії безпеки в Україні.

Goncharov G.O. The ways of introduction of foreign experience development of the security industry in Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Пути внедрения зарубежного опыта развития индустрии безопасности в Украине [Електронний ресурс] / Г.А. Гончаров // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 173-179. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Затонацька І.І. Розвиток транспортного сектору економіки України: існуючий стан та європейський досвід.

Zatonatska T.G. The Development of transport sector in Ukraine: current status and European experienceПосилання на статтю / Reference a Journal Article: Розвиток транспортного сектору економіки України: існуючий стан та європейський досвід [Електронний ресурс] / Т.Г. Затонацька // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 180-189. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Ярмолович Ю.Р., Ярмолович Д.Ю. Iнтеграція України в світовий морегосподарський комплекс

Iarmolovych I.R. Iarmolovych D.I. Integration of Ukraine into the world maritime complex.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Integration of Ukraine into the world maritime complex [Електронний ресурс] / I.R. Iarmolovych, D.I. Iarmolovych // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 190-194. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Станкевич І.В. Управління в освітніх організаціях: сутність та функціїЇ

Stankevich I.V. Management in the educational organizations: essence and function.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Управління в освітніх організаціях: сутність та функції [Електронний ресурс] / І.В. Станкевич // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 195-203. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Філиппова С.В., Сухотеріна М.І. Екологічна складова соціальної відповідальності машинобудівного підприємства.

Filyppova S.V., Sukhoterina M.I. Ecological component of social responsibility of machine-building enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Філиппова С.В., Сухотеріна М.І. Екологічна складова соціальної відповідальності машинобудівного підприємства [Електронний ресурс] / С.В. Філиппова, М.І. Сухотеріна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 204-207. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Малишкін О.І. Аудит податків: конструкція на майбутнє.

Malyshkin A.I. Tax audit: construction ahead

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Аудит податків: конструкція на майбутнє [Електронний ресурс] / О.І. Малишкін // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 208-213. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Григорук П.М. Підхід до інтегрального оцінювання інноваційного потенціалу підприємств переробної галузі АПК

Hryhoruk P.M. The approach to generalized assessing of the innovative capacity of the processing enterprises of the Agro-Industrial Complex.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Підхід до інтегрального оцінювання інноваційного потенціалу підприємств переробної галузі [Електронний ресурс] /П.М. Григорук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 214-219. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Мостенець О.В. Формування стратегічних наборів забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону.

Mostenets O.V. Forming strategic Sets ensuring competitiveness recreation of the region

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Формування стратегічних наборів забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону [Електронний ресурс] / О.В. Мостенець // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 220- 224. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Хумаров О.А. Розвиток ринкових відносин в сфері викидів парникових газів

Khumarov O.A. Market relations development in the greenhouse gases sphere

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Market relations development in the greenhouse gases sphere [Електронний ресурс] / A.A. Khumarov // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 225-233. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Волощук Л.О. Концептуальні засади управління економічно- безпечним інноваційним розвитком промислового підприємства та формування його аналітичних інструментів.

Voloshchuk L.A. Conceptual bases of economic security management of industrial enterprises’ innovative development and the formation of its analytical tools

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Концептуальні засади управління економічно-безпечним інноваційним розвитком промислового підприємства та формування його аналітичних інструментів [Електронний ресурс] / Л.О. Волощук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 234-241. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Лисюк А.В. Бухгалтерський облік операцій з рекламними продуктами: особливості організації у рекламного агентства.

Lysjuk A.V. Accounting of transactions with promotional products: organizational features in advertising agency.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Бухгалтерський облік операцій з рекламними продуктами: особливості організації у рекламного агентства [Електронний ресурс] / А.В. Лисюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 242-247. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Кула М.В. Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії техніко-технологічного переосна- щення виробничої бази машинобудівного підприємства.

Kula M.V. Organization and economic mechanism of realization of the strategy of technical and technological reequipment of the production base of machine-building enterprise

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії техніко-технологічного переоснащення виробничої бази машинобудівного підприємства[Електронний ресурс] /М.В. Кула// Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 242-247. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Гаймур К.С. Технологія моніторингу та контролю сталого розвитку підприємств коксохімічної галузі

Haymur K.S. Monitoring and control technology for sustainable development of enterprises coking industry

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Технологія моніторингу та контролю сталого розвитку підприємств коксохімічної галузі [Електронний ресурс] /К.С. Гаймур // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 254-258. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Карпінська Г.В. Деформації розвитку промислових підприємств України.

Karpinskaya G.V. Deformations of development industrial enterprises Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Деформації розвитку промислових підприємств України [Електронний ресурс] /Г.В. Карпінська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 259-264. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Олійник О.В., Ксендзук В.В. Оцінка ефективності хеджування: проблеми обліково-аналітичного забезпечення

Oliynyk O.V., Ksendzuk V.V. Assessment of the effectiveness hedging: problems of accounting and analytical maintenance.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Оцінка ефективності хеджування: проблеми обліково-аналітичного [Електронний ресурс] /О.В. Олійник, В.В. Ксендзук// Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 265-271. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Кузнецов Е.А. Методичні та методологічні засади дослідження якісного складу управлінського потенціалу підприємства.

Kuznetsov E.A. Methodical and methodological bases of the qualitative researches of enterprise’s managerial potential.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Методические и методологические основы исследования качественного состава управленческого потенциала предприятия [Електронний ресурс] /Э.А. Кузнецов// Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 272-276. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Кузіна Р.В. Стан наукових досліджень щодо питань корпоративного обліку: основні положення, невирішені питання та перспективи.

Kuzina R.V. Monitoring and control technology for sustainable development of enterprises coking industry.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Стан наукових досліджень щодо питань корпоративного обліку: основні положення, невирішені питання та перспективи [Електронний ресурс] / Р. В. Кузіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 277-282. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Бутенко А.І. Концептуальні підходи до мотивації в інноваційній діяльності підприємства.

Butenko A.I. Conceptual approaches to motivation in the innovative activity of enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Концептуальні підходи до мотивації в інноваційній діяльності підприємства [Електронний ресурс] / А .І. Бутенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 283-289. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Масалигіна В.В. Класифікація видів використання об’єктів нерухомості залізничного транспорту.

Masalygina V.V. Classification of real estate use of rail transport.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Класифікація видів використання об’єктів нерухомості залізничного транспорту [Електронний ресурс] / В. В. Масалигіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 290-294. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Мельник Ю.М. Структуризація факторів в системі управління фінансовою стійкістю промислового підприємства.

Melnyk Yu.M. Structuring factors in the management of financial stability of the industrial enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Структуризація факторів в системі управління фінансовою стійкістю промислового підприємства [Електронний ресурс] / Ю. М. Мельник // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 295-300. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html